Kronikk:

«Ny hurtigbåtrute ved åpning av Nordøyvegen?»

Sunnmørsposten har et oppslag mandag 2. mars: «Trekantsamband mellom Ålesund, Vigra og Søvika»

Trasé: Dagens trasé Hamnsund - Store Kalvøy - Valderøy - Ålesund markert med rød stiplet linje. Den grønne stiplede linjen viser den foreslåtte trasé: Hamnsund – Gjøsund - Ålesund. 

Det er vanskelig å tenke seg at et nytt kollektivtilbud med buss skal kunne konkurrere med dagens seilingstid for hurtigbåten.

Asbjørn Schjelderup
Meninger

Bakgrunnen for oppslaget var at Ålesund kommunestyre i møte 13. februar vedtok å innlemme en båtrute i et trekantsamband mellom Hamnsund – Gjøsund – Ålesund i PAKT (planen for utarbeiding av en felles plan for areal, klima, og transport). Framlegget kom fra Hege K. Nedland (Sp).

Som de fleste nå er kjent med, er det vedtatt at hurtigbåten i rute 24 – «Nordøyruta» (NR) blir nedlagt når Nordøyvegen åpnes for trafikk, fordi midlene som fylkeskommunen årlig tilfører denne ruten er lagt inn som en del av finansieringen av Nordøyvegen. (ca. 21 mill. pr. år i 40 år = ca. 850 mill.)

I disse dager er det registrert en usikkerhet om fylkeskommunen hadde dekning for denne finansieringsordningen. Et utvalg, som er nedsatt av regjeringen, har sendt et forslag til framtidig finansiering av hurtigbåtene ut på høring. Får dette forslaget flertall i Stortinget, vil fylkeskommunen mangle om lag 850 million kroner i finansieringen av Nordøyvegen.


Hurtigbåtsamband:

Vil ha trekant mellom Ålesund, Vigra og Søvika

Et fulltallig kommunestyre i Ålesund ønsker å arbeide med å få et hurtigbåtsamband mellom Ålesund, Gjøsund og Hamnsundet/Søvika.


Drift av en ny båtrute av denne typen er avhengig av et tilskudd fra staten, slik situasjonen er for dagens hurtigbåtsamband. Å tenke seg at den foreslåtte båtruten vil være uavhengig av et betydelig årlig driftstilskudd synes svært lite realistisk. Det er også vanskelig å se for seg at den nye storkommunen Ålesund skulle kunne drifte denne ruten.

Uansett vil dagens brukere av hurtigbåten i NR – enten du reiser fra øyene eller fra fastlandet i tidligere Haram og Sandøy kommuner – ha samme behov for å komme seg til/fra arbeid/på skole/eller annet nødvendig ærend i Ålesund, også etter at Nordøyvegen åpnes for trafikk. Ved å etablere et nytt hurtigbåtsamband i trekanten Hamnsund – Valderøy – Ålesund er det selvsagt at anløp av Store Kalvøy må inn i dette sambandet, slik dagens rutetilbud er.

Hege K. Natland som la fram dette forslaget i Ålesund kommunestyre, peker m.a. på fordelen i forslaget med å avlaste trafikkårer inn mot Ålesund samt å bygge ytre og nordre bydeler i den nye storkommunen nærmere til hverandre. Dette er gode argumenter som taler for at fylkeskommunen bør vurdere forslaget sammen med politikere og administrasjon i den nye storkommunen.

Uten et godt kollektivtilbud med en hurtigbåtrute i ruten Ålesund – Hamnsund- Store Kalvøy – Valderøy – Ålesund, vil bygging av Nordøyvegen føre til en betydelig lengre reisetid for dagpendlere enn dagens reisetid med hurtigbåten. Dette harmonerer dårlig med argumentene som var brukt for å bygge Nordøyvegen – nemlig behovet for å knytte øyene i tidligere Haram og Sandøy kommuner, nærmere regionsenteret Ålesund. Det er vanskelig å tenke seg at et nytt kollektivtilbud med buss skal kunne konkurrere med dagens seilingstid for hurtigbåten.

Uten et hurtigbåttilbud – slik det her er foreslått – vil en komme farlig nær smertegrensen for pendlertiden mellom Ålesund og øyene i tidligere Haram og Sandøy kommuner, og på den måten undergrave den tilflytting og nyetablering en hadde sett for seg ville bli positive virkninger av Nordøyvegen.

Store Kalvøy Vel har i en rekke innlegg i lokale aviser – og i brev til lokale politikere og til administrasjon og politikere i fylkeskommunen – pekt på at det vil være et behov for et hurtigbåtsamband mellom Hamnsund og Ålesund også etter at Nordøyvegen ble åpnet, og at det derfor ville være fornuftig at en del av det årlige driftstilskuddet på NR skulle holdes tilbake for dette formålet. Dette synet har vi så langt vært alene om å hevde.

Forslaget til Hege K. Natland er en båtrute der anløp i Giske kommune er lagt til Gjøsund på Vigra, i stedet for å legge anløpet til dagens hurtigbåtkai på Valderøy (se kart).

Det er flere grunner til at dette alternativet bør revurderes til fordel for at båten bør nytte dagens hurtigbåtkai på Valderøy:

  • Passasjerer på hurtigbåten som skal til/fra Ålesund Lufthavn Vigra vil måtte benytte buss eller bil til/fra hurtigbåtkai til/fra flyplassen.
  • Om du går på eller av buss eller drosje på Valderøy eller på Gjøsund så er den økte reisetiden fra Valderøy hurtigbåt kai til/fra flyplassen sammenlignet med reisetiden til/fra en eventuell ny hurtigbåtkai på Gjøsund bare noen få minutter. Med krav om nullutslipp på bil/busser vil en så liten økning av reiseavstand (ca. 4 min.) ha minimal betydning.
  • Seilingslengden for hurtigbåten fra Hamnsund til Gjøsund vil være noe kortere enn anløp av Valderøy, men for de fleste passasjerer på båten som skal til Ålesund, vil seilingslengden øke (ca. 3,9 km).
  • Fylkeskommunen – som er eier av hurtigbåtkaiene – vil måtte investere i en ny hurtigbåtkai på Gjøsund, og pådrar seg følgelig vedlikeholdsutgifter for to kaier i stedet for å benytte dagens hurtigbåtkai på Valderøy.
  • De aller fleste av dagens passasjerer med hurtigbåten er de som skal til/fra Ålesund. Seilingstiden må derfor vurderes i forhold til disse. Selv om en i nær framtid vil måtte gå over til hurtigbåter med krav om nullutslipp, så er dagens hurtigbåt-trasé mere bærekraftig enn forslaget om å legge anløpet i Giske kommune til en ny hurtigbåtkai på Gjøsund. (Et område som det for øvrig er planlagt en utviding til en større fiskerihavn.)

Store Kalvøy Vel har i sitt tidligere forslag pekt på behovet for betydelig utbedring av parkeringsforholdene ved Hamnsund hurtigbåtkai om denne ruten ble etablert. Vi er også kjent med tidligere diskusjoner om flytting av tilflytt for hurtigbåten til Søvika. Den diskusjonen overlater vi til andre å ha meninger om.

Store Kalvøy Vel forutsetter at i den videre behandlingen av dette forslaget så er anløp av Store Kalvøy en integrert del av ruteoppsettet for den nye hurtigbåtruten.


Nytt forslag om hurtigbåter

850 millioner kan ryke for Nordøyvegen

Regjeringen har sendt på høring et nytt forslag for finansiering av hurtigbåter. Forslaget kan med et pennestrøk fjerne 850 millioner kroner fra finansieringen av Nordøyvegen.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!