Neonatal-avdelinga:

– St. Olavs blir favorisert

Fagmiljøet ved neonatal intensiv i Ålesund har svart ekspertgruppa som vil samle de ekstremt tidligfødte i Trondheim.

Uenig: Både avdelingssjef Elisabeth Siebke (bildet) og seksjonsoverlege Beate Horsberg Eriksen ved neonatal intensiv har signert brevet som er sendt til Helse Midt. Der blir det brukt ord som «feil», «useriøst», «unøyaktig», «uklart», «favorisering», og «subjektivt». FOTO: STAALE WATTØ 

– Vi er uenige i nivåinndelingen av avdelingene

BEATE HORSBERG ERIKSEN OG ELISABETH SIEBKET

Barneavdeling: Neonatal intensiv er en del av barneavdelingen i Ålesund. Det er kun aktuelt å samle tilbudet rundt barn født før uke 26. 

Kategorisering
  • Ekspertene mener St. Olavs fyller krav for å være en 3C-avdeling: Nyfødtlege i tilstedevakt og komplett tilbud av spesialiteter og utstyr. De kan behandle alle sjuke nyfødte fra uke 23.
  • Ekspertene mener Ålesund ikke fyller 3B-krav: Nyfødtlege i vaktordning og spesiell obstetrisk og fostermedisinsk kompetanse. De kan behandle alle fra uke 26.
  • KILDE: HELSE SØR-ØST/EKSPERTGRUPPE OM NEONATALINTENSIV.
Ålesund

I begynnjelsen av april anbefalte ei ekstern og uavhengig ekspertgruppe å samle behandlingen av premature barn født før uke 26.


Neonatal i Ålesund i fare

En ekspertgruppe anbefaler å å flytte behandlingen av ekstremt premature fødte barn fra Ålesund til Trondheim.


En utilstrekkelig vaktordning, manglende støttefunksjoner og for få fødsler før uke 26 var hovedårsakene til at ekspertene vil samle tilbudet i Trondheim.Avdelingssjef Elisabeth Siebke i Ålesund sa nylig at det forelå flere faktafeil i rapporten.Nå har fagmiljøet i Ålesund levert sine innspill i et brev.


Leserinnlegg fra neonatal intensiv:

Føler seg ikke verdsatt

Spesialsjukepleiere ved neonatal intensiv stiller spørsmål om habiliteten til noen av aktørene rundt flytting av avdeling for tidlig fødte barn.


Uenige

– Vi er uenige i nivåinndelingen av nyfødtavdelingene i Ålesund og ved St. Olavs. I rapporten er mangler ved St. Olavs satt til side, og avdelingen er løftet et nivå over det som kompetansen i avdelingen tilsier etter kriteriene, påpekes det.

Like avdelinger

Fagmiljøet mener altså at avdelingene er mer like enn det ekspertene skal ha det til, og at Ålesund oppfyller kravene til 3b-nivå (se faktaboks). Ifølge miljøet i Ålesund er St. Olavs en sterk 3b-avdeling på grunn av støttefunksjoner som barnekirurgi, fostermedisin og tilstedevakt med nyfødtlege.


- Fryktelig skuffa

- Dette handler om makt. Ikke om hva som er best for barna og familiene.


– Påfallende

Seksjonsoverlege Beate Horsberg Eriksen i Ålesund skriver at det er svært påfallende at ekspertene trekker i tvil om Ålesund holder 3b-nivå, og samtidig hevder at St. Olavs holder 3c-nivå (se faktaboks).

Med unntak av én lege, har resten 7–17 års erfaring som nyfødtlege ved større eller mindre avdelinger. – Siden Ålesund sjukehus også behandler de aller minste vil, med ett unntak, alle legene ha langt større erfaringsgrunnlag enn det kriteriene anfører.

Ikke tilstedevakt

Støttemarkering for nyfødtavdeling i Ålesund

Ålesund (NTB): Under slagordet «why change a winning team» stilte over 100 mennesker opp i et demonstrasjonstog til støtte for avdeling for tidlig fødte barn ved Ålesund sykehus.

Ålesund har ikke tilstedevakt med nyfødtlege 24/7. Men i Trondheim oppfyller heller ikke hele legestaben kompetansekravene til slik vakt.

I Ålesund vil lege være på huset, også døgnet rundt, ved særlig sjuke barn. Ifølge Eriksen er det ellers kort utrykningstid på grunn av kort avstand til sjukehuset.Fagmiljøet i Ålesund mener at St. Olavs Hospital har større mangler for å bli klassifisert på øverste nivå, enn de manglene Ålesund har når det gjelder legekompetanse. Totalt sett blir ekspertgruppas vurderinger oppfattet som en favorisering av det ene sjukehuset.

Små forskjeller

I perioden 2011–2014 ble det født 16 premature før uke 26 i Ålesund og 20 ved St. Olavs, altså fire og fem per år. Eriksen mener forskjellen mellom de to sjukehusene blir liten, når man tar med kort utrykningstid ved svært dårlige barn. Ifølge Eriksen er ikke tilstedevakt et absolutt krav i andre regioner, og hun viser da til Tromsø og Stavanger.

Funksjoner

Eriksen innrømmer at det er forskjeller når det gjelder støttefunksjoner. I Trondheim er det barnekirurgi og barneanestesiologisk kompetanse, som Ålesund ikke har.

Men her mener Eriksen at antall premature som trenger kirurgi er svært få, og i dag samarbeiderer Ålesund med St. Olavs og Rikshospitalet om disse. Pasientgrunnlaget til St. Olavs når det gjelder kirurgi stammer allerede i stor grad fra Møre og Romsdal, hevder hun. Seksjonsoverlegen påpeker også at St. Olavs ikke oppfyller kravet om å ha spesialsjukepleiere blant 60 prosent av sine ansatte. Det har de imidlertid i Ålesund.

– Bør være ærlige

I rapporten mener ekspertene at Ålesund ikke vil være i stand til å holde nyfødtlegene oppdatert.

Oppfatningen er at Ålesund per i dag ikke oppfyller kompetansekravene til 3b-nivå.

Eriksen påpeker at ekspertene bør være ærlige på at de ønsker å sentralisere tilbudet på grunn av at de vil styrke miljøet i Trondheim - og ikke på grunn av behandlingskvaliteten i Ålesund. Hvis volum er viktig, må det til en nasjonal gjennomgang.

Fagmiljøet i Ålesund mener at reiseavstand er viktigere enn det ekspertene vektlegger. En ekstern samfunnsøkonom har tidligere vurdert at 30 gravide må sendes til St. Olavs for å sikre at færrest mulig barn fødes på feil sted.

Avdelingssjef Siebke og Eriksen viser til at flere har anslått behovet for nye liggedøgn på St. Olav vil være på 3–400 i året, basert på dagens antall innlagte i Helse Møre og Romsdal.

Liten

Overlege Bjørn Øglænd satt i ekspertgruppa, som totalt besto av fire høyt kvalifiserte fra Norge, Sverige og Danmark.

Han har sagt til Sunnmørsposten at det resultatmessig ikke er mulig å skille de to avdelingene.Men lite volum, manglende støttefunksjoner og manglende nyfødtlege på vakt har veid tungt for anbefalingen om å samle tilbudet. Ingen andre vestlige land har så små avdelinger for premature i uke 23–26 som Helse Midt, påpeker Øglænd.