Dette er reglene for byens nye fremkomstmiddel

Hva er egentlig reglene for elsparkesykkelkjøring? Kan man kjøre på fortauet? Må man bruke hjelm? Er det aldersgrense for bruk av elsparkesykkel?

Elsparkesykler er blitt et vanlig syn i Oslos gater.  Foto: Siri Øverland Eriksen

digital

Elsparkesyklene har på kort tid blitt en av årets store snakkiser. Siden de ble tillatt i mars i år, har seks selskaper og flere hundre elsparkesykler inntatt gatene i Oslo, Trondheim og Bergen - til glede og forargelse.

Nedenfor har vi laget en oversikt over hva som er lov, og ikke lov, når man kjører elektrisk sparkesykkel.

Likestilt med sykkel

I april 2018 bestemte regjeringen at små, elektriske kjøretøy skulle bli likestilt med ordinær tråsykkel. Det betyr at regelverket for sykkel også gjelder for elsparkesykkel.

1. Ingen aldersgrense

Slik reglene er i dag, er det ingen aldersgrense på bruk av elsparkesykler i Norge. Da selvbalanserende kjøretøy først ble innført i 2014 var aldersgrensen 16 år.

I fjor fjernet regjeringen aldersgrensen etter at elsparkesykkel ble likestilt med sykkel.

Seks ulike selskaper leier ut elsparkesykler i Oslo. Verdenseneren Lime er en av dem.   Foto: Dan P. Neegaard

2. Ikke påbudt med hjelm

Det er heller ikke krav om hjelm ved bruk av elsparkesykkel.

3. Maksfart 20 km/t

En elsparkesykkel kan, ifølge lovverket, ha en maksfart på 20 kilometer i timen. Den kan ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm. Sykkelens egenvekt kan være maksimalt 70 kg

4. Kun én person

I kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel defineres elsparkesykkel som «elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren)».

Det kan tolkes dithen at det ikke er tillatt å kjøre mer enn én person av gangen på en elsparkesykkel.

Regler for bruk av elsparkesykkel – kort forklart

* Elektriske sparkesykler er klassifisert som sykler, dermed gjelder de samme reglene for ferdsel.

* Kjørende som krysser gangvei eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun.

* Kjøring av elsparkesykkel på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og kjøringen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.

* I gågate eller på gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart.

* Elsparkesykkelen kan stanses eller parkeres på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.

* Det er ikke lov å bruke elsparkesykkel i utmark. Der regnes den nemlig som motorvogn.

* Det er ingen aldersgrense på elsparkesykler, og det er ikke påbud om hjelm, på lik linje med sykkel.

Kilder: NTB, regjeringen.no, Dinside.no

5. Lov å kjøre på fortau, men ...

Elsparkesykkel kan i utgangspunktet brukes på de samme områdene som syklende og gående. Det er altså lov til å kjøre på fortau, i gågate eller gatetun såfremt gangtrafikken er liten og man ikke er til hinder eller fare for gående.

Statens vegvesen hevder det er særlig viktig å ta hensyn til gående når man kjører elsparkesykkel. Passering av fotgjengere må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart. Er det mange mennesker på fortauet må man gå av og trille sparkesykkelen forbi.

– Gang- og sykkelveier er for både gående og syklende, og her bør syklister sykle på høyre side. Du må ta hensyn til at gående kan bruke begge sider av gang- og sykkelveien og tilpasse farten ved passering, opplyser sjefingeniør Tanja Loftsgarden på Statens vegvesens hjemmesider.

Det er heller ikke tillatt å kjøre fortere enn gangfart på gågater eller gatetun. Å kjøre elsparkesykkel med høy hastighet gjennom Karl Johans gate, er derfor forbudt.

6. Gangfelt? Gå av

Dersom man kjører elsparkesykkel i veibanen eller sykkelfeltet, har man vikeplikt for fotgjengere som vil krysse veien på et gangfelt.

Det er ikke tillatt å kjøre raskere enn gangfart på gågater og gatetun.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Som elsparkesyklist er det tillatt å krysse gangfelt kjørende, men da har man vikeplikt for annen kryssende trafikk.

Går man av elsparkesykkelen og krysser gående, har kryssende trafikk vikeplikt.

Bymiljøetatens retningslinjer for utleiere

– Syklene skal være utstyrt etter de krav som stilles i forskrift om krav til sykkel, med for eksempel bremser, lys foran og bak og signalklokke.

– Hastighetsbegrensninger for elsykler og elsparkesykler skal også følges, jf. forskriftens § 2.

– Tjenestetilbyder skal selv følge trafikkreglene i deres utførelse av driftstjenester. For eksempel skal driftsbiler ikke stanse i sykkelfelt, på fortau, eller kjøre i sykkelvei og i park- og friområder. Det oppfordres til bruk av lastesykkel i driften fremfor varebil.

– Tjenestetilbyder bør informere sine kunder om trafikkregler og hvordan syklene brukes på en trygg måte.

– Tjenestetilbyder bør instruere brukere om hvor sykler kan parkeres, eller legge tekniske begrensninger på hvor de kan parkeres, for eksempel med «geo-fencing».

– På fortau skal det være minst 2,5 m ferdselsareal forbi sykkelen. Om det er et område med mange fotgjengere er denne avstanden veiledende, og sunn fornuft må utvises.

– I beplantede bed skal det ikke settes sykler.

– Sykler skal ikke plasseres i skogs- og friområder eller på strender, dumpes i sjøen, elver, våtmarker, sluk med videre. Sykler skal ikke plasseres i eller tas med til Marka.

– Dersom syklene er utstyrt med «geo-fencing», bør den hindre brukere å plassere syklene nærmere kaikant eller elver enn 50 m, for å hindre at tredjeperson dumper sykkelen i sjøen. Av samme grunn bør ikke syklene tas med til eller plasseres på øyene i Oslofjorden for eksempel.

– Tjenestetilbyder skal aktivt følge opp deres sykler. Det innebærer å fjerne ødelagte eller defekte sykler, rydde sykler som står til hinder for øvrig ferdsel og fjerne sykler som er forlatt i sjøen, elver, skogsområder og så videre.

– Ved opphør av tjenesten skal tjenestetilbyder rydde alle sykler og eventuelt annet løsøre, og sørge for at disse behandles forsvarlig. Farlig avfall som batterier, el- komponenter, olje etc. skal behandles som spesialavfall.

-Bymiljøetaten har ikke ansvar for håndtering av forlatte sykler.

Faktaene her er hentet fra en tidligere sak om elsparkesyklene i Oslo og intervju med Bymiljøetaten.

7. Ikke lov å kjøre i marka

I skog og utmark regnes elsparkesykkelen som motorvogn. Det er derfor ikke tillatt å kjøre elsparkesykkel i for eksempel Oslomarka eller Bymarka i Trondheim.

8. Ikke lov å fyllekjøre

Ifølge vegtrafikkloven er det er ikke tillatt å kjøre elsparkesykkel dersom man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

9. Og er du for syk eller sliten?

Det er heller ikke tillatt å kjøre dersom man er for syk, svekket, sliten eller trett til å kjøre på en trygg måte.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
digital