Kronikk

Fordeler ved desentralisert GIEK- Eksportkreditt

– Jeg forskrekket over utsagnet om at tjenestene for det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt må sentraliseres til Oslo, siden det bare er der det skal finnes kompetanse til å utføre de nødvendige finansielle og omstillingsmessige tjenestene for næringen.

Oppsiktsvekkende. Så langt vi har den mest komplette maritime klyngen i Europa i Møre og Romsdal. Om denne skulle stå uten lokal tilstedeværelse fra det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt ville det være både oppsiktsvekkende og urovekkende, sier Viktoriia Koilo i denne kronikken.  Foto: Staale Wattø

New Articles

Som associate professor med den norske maritime klyngen som spesialfelt og med doktorgrad i internasjonal finans er jeg forskrekket over utsagnet om at tjenestene for det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt må sentraliseres til Oslo, siden det bare er der det skal finnes kompetanse til å utføre de nødvendige finansielle og omstillingsmessige tjenestene for næringen. Det er nærliggende å tro at utsagnet skyldes manglende kunnskaper om hvor fagkompetansen finnes og viktigheten av nærhet til kunder i finansiell tjenesteyting. Norsk omstilling foregår heller ikke i Oslogryta, men langs den eksportrettede kyststripen. Der finner man derfor ekspertise både på omstilling, eksportfinans og maritim finans.


Kronikk:

Så fort vi får lov å komme ut av våre 90 hjemmekontor vil vi gjerne gjenoppta og styrke den personlige kontakten

De siste dagene har GIEK mottatt flere innspill i og utenfor avissidene som gjelder vårt samspill med og bidrag til maritim næring.


Det finnes forskning på lokale kapitalmarkeder i en tid med stadig mer globalisert finans. Komparativ forskning mellom Storbritannia og Tyskland viser at sentraliserte finansielle systemer, som man ofte har i Storbritannia, fungerer langt dårligere enn desentraliserte systemer, som man finner i Tyskland.

Artikkelforfatter: Førsteamanuensis Viktoriia Koilo ved NTNU reagerer på påstandene om at Giek-Eksportkreditt kun kan ligge i Oslo. 

Fordelaktig struktur

Analysen viser at en desentralisert struktur er fordelaktig både for virksomhetene som yter lån og som låner kapital. Desentraliserte finansforetak gir også bedre tilgang på egenkapitalfinansiering. Skipsbyggingsindustrien spiller en relativt liten, men viktig rolle for enkelte distrikter i Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern står for eksempel skipsbyggingsindustrien for rundt 10.000 arbeidsplasser, som representerer en betydelig del av den lokale sysselsettingen. I Niedersachsen genererer verftet Meyer Werft alene 3.100 arbeidsplasser, mens ytterligere 2.400 jobber for leverandører i området. I forskningen legges det vekt på at lokal tilstedeværelse av finansinstitusjoner er en viktig suksessfaktor både for den lokale driften og for finansforetakene selv.


Giek-Eksportkreditt til Ålesund

Nybø villig til å møte næringslivstopper for å diskutere Giek-flytting

Næringsminister Iselin Nybø er i følge Høyres Helge Orten villig til å stille i et møte med næringslivet på Sunnmøre for å diskutere en mulig flytting av hele eller deler av Giek - Eksportkreditt ut av Oslo.


Et annet lignende eksempel vi kan finne i Sør-Korea: det statlige lånet representerer en kreditt gitt indirekte av leverandøren gjennom det lokale eksportkredittbyrået til rederiet. I dette tilfellet viser praksis gode resultater av en slik type økonomisk støtte.

Ovennevnte eksempel viser at et geografisk desentralisert finanssystem nært knyttet til regionale klynger bestående av offentlige institusjoner, næringsnettverk, agenter og markeder er fordelaktig på blant annet følgende måter:

– Geografisk nærhet mellom finansforetak og næringsvirksomhet letter nettverksbygging og informasjonsutveksling og har dermed en tendens til å redusere transaksjonskostnader og kostnadsbarrierer for kreditt- og kapitaltilførsel;


Avventende til Frp-forslag om Giek til Ålesund

Både Høyre og Arbeiderpartiet er avventede til forslaget fra Frp om å flytte Giek-Eksportkreditt ut fra Oslo og dele virksomheten mellom Ålesund og Bergen.


– En desentralisert struktur kan bidra til å redusere informasjonsasymmetrier og dermed øke strømmen av kapitalsirkulasjon mellom sentrum og regionene. Mens en sentralisert kapitalfunksjon gir en mer ensidig kapitalstrøm fra distriktene mot sentrum. Dermed dør lokalt næringsliv ut.

Komplett klynge

Derfor mener jeg at det i Norge er veldig relevant å bruke den desentraliserte tilnærmingen, så langt vi har den mest komplette maritime klyngen i Europa i Møre og Romsdal. Om denne skulle stå uten lokal tilstedeværelse fra det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt ville det være både oppsiktsvekkende og urovekkende. Finansforetak en del av verdikjeden i den maritime klyngen, og spiller en nøkkelrolle for å bevare den. Uten lokal tilstedeværelse kan klyngen uthules ytterligere og miste konkurransekraft overfor andre land. Nærhet mellom de maritime miljøene og finansinstitusjoner er avgjørende for å lykkes.


Legger fram forslag i Stortinget:

Frp vil ha Giek-hovedkontor i Ålesund

Frp fremmer forslag i Stortinget om å flytte Giek-Eksportkreditt ut av Oslo. De vil ha hovedkontoret i Ålesund og avdelingskontor i Bergen.


En av de største utfordringene for Norge er utsiktene til en forverring av handelsbalansen som følge av et fall i olje- og gassproduksjonen. Derfor, i fremtiden, bør eksporten fra andre næringer, som marin industri, foredlingsindustri og sjømat, øke. Statistikken viser at norske selskaper de siste årene har oppnådd betydelig dårligere resultater i utlandet enn deres kolleger i Sverige og Danmark.

Blant fylkene har Møre og Romsdal et sterkt innslag av mange basisnæringer. Innenfor marin mat, maritim transport og hjem og fritid er Møre og Romsdal det fylket med høyest antall årsverk av alle fylker. Møre og Romsdal fylket med høyest eksportintensitet i 2019. Eksport per sysselsatt i Møre og Romsdal var på om lag 1 million kroner, etterfulgt av Vestland og Nordland, begge i under kant av 600 000 kroner.

Politisk smart

I rapporten av «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn» (2020) nevnes: «Spredning av arbeidsplasser for folk med høyere utdanning er viktig for å skape et variert arbeidsmarked, som bidrar positivt til bosetting og næringsutvikling i distriktene. Utvalget mener det er mulig å påvirke de sterke sentraliseringskreftene, men at dette krever et høyt ambisjonsnivå med målrettede virkemidler, herunder desentralisert lokalisering av offentlige institusjoner».


Varsler åpent møte om Giek-kontor til Sunnmøre

Høyres Vetle Wang Soleim sier den politiske ledelsen i Næringsdepartementet har forståelse for å opprette lokalkontor for det sammenslåtte Giek-Eksportkreditt på Sunnmøre.


Det bør utvikles en politikk for smart spesialisering der statlige virksomheter som er knyttet til enkeltnæringer, plasseres i regioner der næringen de fører tilsyn med, også er godt representert. Dette kan bidra til bosetting og verdiskaping og til å utvide lokale kompetansemiljøer knyttet til lokal ressursforvaltning og næringsgrunnlag.

I tillegg har vi god erfaring av desentralisering i Norge: de siste 20 årene er flere statlige forvaltningsvirksomheter flyttet ut av Oslo. Disse er i hovedsak flyttet til steder hvor det er et relevant fagmiljø for virksomheten, som Sjøfartsdirektoratet som flyttet til Haugesund i 2006.

I oktober 2020 ga regjeringen ut en handlingsplan for å øke eksporten «For og med norsk næringsliv» – regjeringens handlingsplan for eksport.

Det heter at regjeringen vil investere mer strategisk i norsk eksport i tettere samarbeid med næringslivet. Regjeringen skal involvere næringslivet sterkere i utviklingen av institusjoner og av politikken for å få dette til. Nå prøver næringslivet på Nordvestlandet virkelig å involvere seg, slik regjeringen maner til. Da må en også forvente at de vil bli lyttet til.

Derfor mener jeg at det er svært viktig å etablere et lokalt kontor for Giek/Eksportkreditt i dialog med deres viktigste kunder, som finnes nettopp i Ålesunds-regionen.


Viktoriia Koilo, Ph.d., førsteamanuensis, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.


Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
New Articles