Hvorfor er det så nøye med matte?

Det er mange som raser fordi regjeringen har skjerpet inn kravet i matematikk for å komme inn på lærerstudiet. Så kan man spørre hvorfor er det så viktig med matematikk?

Skjerper krav Regjeringen øker kravene for søkere til lærerutdanningen fra 3 til 4.   Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

– Vi er i ferd med å svikte en hel generasjon elever hvis vi ikke gjør grep.

Kristin Vinje
Meninger

Matematikk er – og har alltid vært – et viktig fag i skolen. Matematikk er et sentralt fag for alle, fordi grunnleggende regneferdigheter er viktig for å kunne mestre flere fag og for å kunne forstå samfunnet rundt seg.

Matematikk er også viktig for å utvikle evnen til analytisk tenkning.

Vårt problem er at det er for mange elever som ikke behersker grunnleggende matematikk, og vi er i ferd med å svikte en hel generasjon elever hvis vi ikke gjør grep.

Motvirke frafall

For å løse morgendagens samfunnsutfordringer trenger vi flere som behersker matematikk og realfag enn vi har i dag. Men, vi trenger også å styrke matematikkunnskapene til norske elever generelt, når vi vet at en av fem norske ungdommer går ut av 10. klasse med karakteren 1 eller 2 i standpunkt i matematikk.

Vi vet også at klasselærere i praksis må undervise i flere fag, og derfor er det viktig at vi har grunnskolelærere med god innsikt i matematikk. Vi vet at manglende forståelse av grunnleggende regneferdigheter fra grunnskolen er sammenfallende med frafall i videregående skole.

Derfor må vi styrke grunnmuren. Da blir det viktig at alle lærere har en god matematisk forståelse i bunn.

Kravet som stilles til kommende lærerstudenter er derfor ikke så urimelig, når det i realiteten dreier seg om et krav i matematikk på laveste nivå, såkalt praktisk matematikk. Det innebærer at studenter som skal inn på lærerstudiet må vise at de behersker grunnleggende matematiske begreper som for eksempel enkel statistikk, prosentregning, areal- og volumberegning. Det er denne type regnekunst de må beherske, ikke avanserte ligninger eller funksjoner.

Vi vet at det er en klar sammenheng mellom hva lærerstudentene kan når de begynner på studiet og hva de kan når de avslutter utdanningen. Det er også slik at lærerstudenter som har gode karakterer fra videregående skole har større sjanse for å fullføre studiet, enn de med svake karakterer.

Vi ønsker å få til en endring som innebærer at flere norske elever går ut av skolen med grunnleggende regneferdigheter.

Vi vil at flere elever – både gutter og jenter – skal oppleve gleden av å mestre matematikk og realfag. Det er derfor vi styrker lærerutdanningen. Det er derfor vi stiller krav til faglige kvalifikasjoner til lærere. Det er derfor vi skjerper karakterkravet i matematikk fra 3 til 4 for søkere til lærerutdanningene.

Stortingsrepresentant og fraksjonsleder for Høyre i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen