Leder om cruise-forurensning:

«Mindre utslepp viktig for både miljø og næring»

Regjeringa strammar inn regelverket for å få ned utsleppa frå cruiseskip i verdsarvområda på Vestlandet.

Trugsmål Dei største utslepps-syndarane vart luka ut av cruisetrafikken til Norge for nokre år sidan. No kjem ei ny innstramming i krava til skip i verdsarvfjordane. 

Fleire av kvalitetane verdsarvstatusen er sett til å verne, er under press

Meninger

På kort sikt kan det gi tapte inntekter for reiselivsnæringa, men omsynet til verdsarvstatusen og den sårbare naturen er viktigare.

På lengre sikt er det også med på å trygge fjordane som framtidige turistmål. Ein trafikk som er til skade for miljøet og til skade for den opplevde kvaliteten for turistane, tener ingen. I denne saka er det naudsynt å vere føre var.

For destinasjonar som Geiranger er trafikken allereie i dag svært stor på enkeltdagar gjennom sommaren. Sjølv om vi etter kvart har fått reglar som stengjer ute dei skipa som tidlegare fylte fjordlufta med svart røyk, er det framleis altfor mange skip som heng etter i miljøstandard.

Brannfolk slår alarm: Beredskapen er ikkje bra nok under turistsesongen i Geiranger

Verdsarvstatusen fører med seg eit ansvar. Fleire av kvalitetane verdsarvstatusen er sett til å verne er under press. Det særskilde kulturlandskapet er truga av gjengroing som resultat av bruksnedleggingar i landbruket.

Svært stor trafikk, både til sjøs og på vegane, er ikkje berre til skade for den enkelte turist si oppleving av reisemåla, men kan også skade verneverdiane. Forureining av miljøet med utslepp til luft og vatn er ein vesentleg faktor.


Regjeringen vil ha forurensende cruiseskip ut fra norske verdensarvfjorder

Regjeringen vil stenge forurensende cruiseskip ute fra norske verdensarvfjorder. Dette betyr at halvparten av skipene kan bli nektet innseiling fra 2019.

Framleis er det svært mange eldre skip som trafikkerer fjordane. Meir enn halvparten er over 17 år, og har dårlegare miljøteknisk standard enn skip som vert bygde i dag, særleg når det gjeld utslepp av NOX. Hurtigrutene og lokaltrafikk står for nær femteparten av desse utsleppa.

Mindre forureinande skip løyser ikkje alle utfordringane. Den store trafikken vil framleis kunne by på problem, uavhengig av kor lite utslepp kvart enkelt skip påfører miljøet.

Om ein ser på dagens skip, kan ein forsvare å setje eit tak på talet på anløp for å redusere utsleppa. Dette er vanskelegare å forsvare med miljøargument når flåten består av meir utsleppsvennlege skip.

Her bør det likevel vere i næringa si interesse, saman med styresmaktene både lokalt og sentralt, å setje inn tiltak for å bevare stadar som Geiranger som attraktive reisemål med unike kvalitetar og ikkje ei overbefolka turistmaskin.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!