Leserinnlegg:

Møreaksen et luftslott

Argumentasjonen om at Møreaksen er gryteklar holder ikke mål.

IKKE REALISTISK: MØREAKSEN ER IKKE ET REALISTISK PROSJEKT, MENER ARTIKKELFORFATTEREN.  Foto: Illustrasjon, Møreaksen.

Meninger

Politikere i Møre og Romsdal talt, og igjen slått ring om Møreaksen, et prosjekt som i beste fall kan betraktes som et luftslott. At det er et flertall i befolkningen, både på Nordmøre, Romsdal og på Sunnmøre for å utrede Romsdalsaksen, hefter ikke politikerne i fylket i det hele tatt.

At Høyre med Dahl og Orten i spisen kjemper for Møreaksen har jeg en viss forståelse for, i og med at dette går rett inn i utviklingen av Molderegionen. Derimot at Sunnmøres politikerne står skulder ved skulder med Dahl i denne saka er komplett umulig å forstå hvis man har som ambisjon å se samferdselsbehovet i hele Møre og Romsdal i sin helhet.

Når politikerne er bekymret for økte kostnader på Nordøyvegen og i samme møte gir avkall på å utrede Romsdalsaksen, der det er muligheter for å spare mer en merkostnadene for Nordøyvegen, vil en slik holdning bare bidra til å øke politikerforakten. Folk flest har ikke noe forhold til hvor pengene kommer fra, det er skattebetalerne sine penger på alle veiprosjekt.

I tillegg kommer direkte egenfinansiering som brukerne skal betale. Det hefter heller ikke politikerne, å legge blindt opp til et prosjekt som vil øke brukerbetalingen betydelig.

Åpenbar urett

En må være både blind og døv, og i tillegg ha svære skylapper hvis en ikke ser den åpenbare urett som er begått i denne prosessen. Det er vanskelig å skape legitimitet til et prosjekt som Møreaksen når personer med sterke interesser for Møreaksen sto som ansvarlig for utredingen av Romsdalaksen. Og som i dag er svært aktive for Møreaksen for å holde liv i denne prosessen.

En rekke feil og mangler som er påpekt, og som kan se ut som er innretninger til gunst for å styrke Møreaksen, er bagatellisert og ikke rettet opp. Det har vært påpekt i en rekke ytringer om disse forholdene, uten at noen ansvarlige, verken fra politisk hold eller fra Statens vegvesen har tatt ansvar for å følge denne tråden. Det er nærmest et forsøk på å tie disse påstandene i senk i håp om at det vil gå over.

Jeg tror at disse påstandene vil hefte ved prosjektet til noen tar det fulle og hele ansvaret. Dagens politikere i Møre og Romsdal, ser ikke ut til å evne å ta dette ansvaret.

En illusjon

Med den manglende innstillingen som fylkespolitikerne, spesielt fra Høyre, Arbeiderpartiet og delvis fra KrF har til å utrede alternative traseer på en ordentlig måte, står ikke bare kryssingen av Romsdalsfjorden i fare for ikke å bli realisert, men det setter også andre fjordkrysningsprosjekt i Møre og Romsdal på vent. Dette hevder jeg som følge av at det er urealistisk for Møre og Romsdal og få flere store prosjekt inn på Nasjonal transportplan når vi har Møreaksen liggende inne.

Å argumentere med at Møreaksen er gryteklar holder heller ikke mål når samferdselsstatsråden har gitt uttrykk for at prosjektet må betydelig ned i pris før det kan realiseres.

Det er en illusjon og tro at det er avsatt mye penger til vei i Norge, hvis en ser dette i lys av behov, planer og ønsker. Bare vedlikeholdsbudsjettet på vei har et etterslep på flere titalls milliarder kroner, også i Møre og Romsdal. Dette etterslepet øker proporsjonalt med nye prosjekt. Å bruke så mye av de samlede veipengene i Møre og Romsdal vil ikke politikerne akseptere når en ser dette i en nasjonal sammenheng. Det tror jeg at vi må ta inn over oss ganske snart.

Negative elementer

Møreaksen blir også et luftslott hvis en ser prosjektet i lyset av sikkerhet og miljø. Å prosjektere med lange undersjøiske tunneler er frarådet fra veidirektøren. Det innebærer blant annet svært krevende vedlikeholdskostnader. Likeens er det fra samme vegdirektør advart mot stamvei som går inn om byområde. Møreaksen har alle disse negative elementene uten at det er noen som reagerer på det.

Jeg er ikke så ofte enig med Frank Sve, men i dette tilfellet kommer han til å få rett i at dette blir en valgkampsak til fylkestingsvalget. Det er synd at både Høyre, Arbeiderpartiet og KrF har kasta korta.