Leserinnlegg:

Nordøyvegen: «No eller aldri»

Etter årelang kamp greidde forkjemparane med Oddbjørn Vatne (Sp) i spissen å finne kreative løysingar slik at Nordøyvegen vart «spiselig» for fylkespolitikarane.

Dyrere: Prisen for å bruke Nordøyvegen vil gå opp. Fylkespolitikerne er i ferd med å gi opp tanken på 40 år med bompenger. I stedet vil en nå gå for å øke takstene i bomstasjonen. Bildet viser forarbeid til Lepsøybrua. Arkivfoto: Staale Wattø  Foto: Staale Wattø

Meninger

Då trudde vi alle at framtida for øysamfunna var sikra. No kan det sjå ut som heile prosjektet blir skrinlagt.

Grunnen er i første rekke fylkesrådmann Guttelvik. Etter at anboda på prosjektet synte stor skilnad mellom budsjetterte kostnader og reelle kostnader fekk fylkesrådmannen ny ammunisjon. Vi veit frå tidlegare saksutgreiingar at han har prøvd å framstille prosjektet så negativt som mogleg. No seier Guttelvik, at det er hans plikt å greie ut alle sider ved saka. Ja vel, men då har han også etter mitt syn plikt til å greie ut positive sider i saka. Eg er overtydd om at eit samfunnsrekneskap over kva vi fotfolket, og ikkje minst særs oppegåande verksemder i øykommunane, yt gjennom skattar og avgifter til storsamfunnet langt overstig kostnaden storsamfunnet yt oss! Når har fylkesrådmannen lagt fram eit slikt samfunnsrekneskap?

Nordøyvegen:

«Det er etter kvart umogeleg å ha tillit til fylkesrådmannen»

Nordøyvegen er framstilt som Noregs truleg største fylkesvegprosjekt av Statens vegvesen. Inntrykket er likevel at uansett kva politikarane kjem opp med av kreative tankar og gode vedtak, blir det møtt med nye bylgjer av motførestillingar frå fylkesrådmannen.


No ser det også ut for at fylkesordførar John Aasen og fleire er på rask flukt frå vedtak dei har gjort i saka. Kva anna kan ein tru når dei utan motførestellingar aksepterer at fylkesrådmannen på nytt greier ut ma. framtidige rehabiliteringskostnader i prosjektet? Ifl. Frank Sve står følgjande i punkt 2 i fylkestinget sitt vedtak om prosjektet. Sitat: «Framtidige moglege rehabiliteringskostnader skal ikkje leggjast til grunn i kostnadstraumanalysa». Dette er klar tale som fylkesrådmannen pliktar å halde seg til. Slik trudde eg spelereglane i offentleg forvaltning var. Men her turar fylkesrådmannen fram og overser gyldig fatta vedtak. Dette er etter mitt syn eit så alvorleg overtramp at våre politikarar bør sette ned foten.

Vil forplikte nye Ålesund økonomisk 30 år fram i tid:

Nordøyveg-støtte fra Ålesund

Kommunestyra i Haram og Sandøy har gjort vedtak om å bidra med til sammen 200 millioner kroner fra 2022 til økt finansiering av Nordøyvegen. Nå anbefaler et enstemmig formannskap at Ålesund bystyre stiller seg bak dette.


Elles undrar eg meg over kva konsekvensar det har for øyane å bli med i storkommunen Ålesund utan Nordøyvegen. Eit av hovudargumenta for at Sandøy kunne gå inn i storkommunen var vedtak om at Nordøyvegen skulle komme. Nordøyvegen er eit reiskap for effektiv drift av storkommunen Ålesund. Vidare er eg rysta over media (avisene Smp og RB). Makan til negativ framstilling skal ein leite lenge etter. Eg er overtydd om at dersom dei ville, er det fullt mogleg å framstille saka på ein meir positiv måte – i staden for å blåse opp fylkesrådmannens kostnadsdrivande utgreiingar. Dette er og med på å sette prosjektet i fare.

No er det nok trenering! Det Guttelvik burde gjere er å greie ut konsekvensane av å stoppe prosjektet. Skal alle «høla» og arbeidet som er gjort, ligge som det ligg? Kva gjer fylket med alle bompengane som er betalt inn av oss? Går dei i fylkeskassa og blir slukt der? Det er kanskje ikkje dei store pengane – men likevel, det er eit ran utan sidestykke! Eg etterlyser fylkestinget sin moral. Kjære fylkespolitikarar: Det er no eller aldri for Nordøyvegen.


Ein del av dykk er kanskje ikkje gamle nok til å vere kjent med kva som skjedde med Bjørnsund i si tid. «Alle» ser i ettertid at det var gale at ikkje storsamfunnet ytte dei midlane som skulle til for å halde oppe øysamfunnet. Skal det same skje med Lepsøya, Haramsøya, Flemsøya/Skuløya, Fjørtofta, Harøya og Finnøya? At øyane blir fråflytta? Tenk over alvoret politikarar og handle deretter.

Dropper 40 år med bompenger - vil heller øke bomsatsen

Leder i samferdselskomiteen, Kristin Sørheim (Sp), mener bompengesatsen for Nordøyvegen må økes til 130 kroner.