Leserinnlegg fra Ålesund Arbeiderparti:

«Åpent brev til Helse Møre og Romsdal HF v/ styreleder»

Helse Møre og Romsdal HF, har startet året med en hektisk prosess, for å tilfredsstille styret sitt benkeforslag med å redusere med 200 årsverk.

Styreleder Ingve Theodorsen (t.v.) i prat med styremedlem Nils Kvernmo. Bildet er fra et tidligere styremøte i Ålesund.  Foto: Morten Hjertø

Meninger

I forhold til det som kommer frem i media, og fra enkeltpersoner i Helse Møre og Romsdal, ser det ut til at  prosessene går over stokk og stein for å tilfredsstille styret sine beslutninger.

Ålesund Arbeiderparti kan ikke akseptere at foretaket bygger ned pasienttilbud for å tilfredsstille styret sitt benkeforslag. 40 ansatte  på kirurgisk avdeling ved  Ålesund sjukehus har varslet om utidig press i arbeidsforhold. Dette går ut over pasientbehandling og arbeidsmiljø og egen helse. I tillegg har Helse Møre og Romsdal HF hatt flere tusen brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Sunnmørsposten har skrevet utfyllende om krisa i Helse Møre og Romsdal HF.

Ålesund Arbeiderparti er ikke overrasket over overtidsbruken, når denne  blir sett i sammenheng  med brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Vi mener også at Helse Møre og Romsdal HF har et forbruk på overtid , som for utenforstående, kan se ut til å være fullstendig ute av kontroll.  Både fylkeslegen og pasientombudet i Møre og Romsdal har reagert på det som skjer i helseforetaket  og dette er forståelig. 

Med bakteppe i det som kommer frem som faktum, både bruken av overtid, brudd på arbeidstidsbestemmelsene og presset på de ansatte, ser det for oss ut som styret i helseforetaket har valgt feil medisin. Slik vi ser det, er det flere ansatte  helseforetaket trenger, og ikke færre. Det er på denne måten en har mulighet til å få kontroll på overtidsbruken og brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Ålesund Arbeiderparti bryr seg om disse forholdene, utfra at helseforetakene har et viktig samfunnsansvar. Helse Møre og Romsdal HF kan ikke være bekjent av å ha et driftsforhold som ikke er i medhold til lov og avtale i arbeidslivet. Vi mener at rovdrift på de ansatte er uakseptabelt. Alle arbeidsmiljøundersøkelser viser en klar sammenheng mellom kvalitet på tjenestene og hvordan folk har det på jobb.

Ålesund Arbeiderparti føler uro over den økonomiske styringa  i Helse Midt-Norge, og vil spørre om fordelingen er legitim og rettferdig. Vi vil ha svar på hva som er årsaken til at Helse Møre og Romsdal HF har en dårligere økonomi en Helse Nord Trøndelag HF og St. Olav hospital HF, ved  sammenligning av  objektive parametere . Det

Vi har i likhet med mange andre både enkeltpersoner og grupper, store problemer for og se sammenhengen i argumenter fra Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal HF, når de gir utrykk for at det ikke er finansieringssystemet som er årsaken, men inntekten som ikke står i samsvar med forbruket. Skal dette henge sammen , må inntektene økes uten at kostnaden går opp. Dette betyr utfra HMN sin argumentasjon , at Helse Møre og Romsdal må bli enda mer effektive en søsterforetakene i Helse Midt-Norge RHF. Vi kan ikke forstå at Helse Møre og Romsdal HF, reelt kan bli så mye mer effektive en de andre helseforetakene i Helse Midt-Norge. Helseforetak med enda lavere driftskostnader enn HMR, har færre driftsenheter eller lavere spesialisering og avstand til sine regionale helseforetak.Vår klare oppfatning er at økonomien i Helse Møre og Romsdal ikke står i forhold til oppgavene.

Ålesund Arbeiderparti  ser at det alltid vil være noen  pasienter som har behov for avansert medisinsk skal behandling ved St. Olavs hospital.

Vi er likevel uroa over de store pasientstrømmene, som kunne vært behandlet i Helse Møre og Romsdal. Men for hvert kutt i HMR , vil muligheten for god behandling i eget foretak bli svekka. Vi stiller  også spørsmålet om finansieringssystemet oppmuntrer helseforetakene til å behandle pasienter som ikke tilhører eget helseforetaket?

Dette begrunner vi   i fra faktiske forhold. Det er med undring vi ser at det er billigere for pasienter i Møre og Romsdal og få behandling i de andre regionale helseforetakene, eksempel Helse Bergen, enn ved St.Olav eller Helse Nord Trøndelag. Det  ser utfra dette ut til  at der er mer attraktivt for St. Olavs  å behandle pasienter fra Møre og Romsdal enn sine egne pasienter fra Sør Trøndelag. Dette fordi de får 100 % refundert fra Helse Møre og Romsdal, ( behandling ved regionsykehus utenom regionen koster HMR 80% refusjon . I tillegg får de da 50% refusjon i fra staten som følge av DRG systemet. For oss ser det ut som det blir 150 % for St.Olav Stemmer dette?

Ålesund arbeiderparti aksepterer ikke nedbygging av pasienttilbudet i Helse Møre og Romsdal. Vi mener at alle de forholdene som media har beskrevet, og de forholdene som vi har påpekt, kan tyde på at Helse Møre og Romsdal er underfinansiert, og som vi vil ha svar på. Dette må ut svares og dokumenteres på en måte som skaper legitimitet og tillit.

Ålesund Arbeiderparti ser  også at viktige investeringer, ikke minst til medisinsk teknisk utstyr er kuttet eller utsatt ved   Ålesund sjukehus . Det må være balanse og fornuftig medisinsk bakgrunn mellom investeringene til det nye sykehuset  for Nordmøre og Romsdal og det mest differensierte sykehuset i Ålesund . Ålesund Arbeiderparti  kan derfor ikke akseptere at investeringsbudsjettet for Helse Møre og Romsdal mest  ser ut til å dreie seg om nytt sjukehus i nordfylket, Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

Ålesund sjukehus skal utfra størrelse og differensiering være  et senter for behandling  og medisinsk utvikling i fylket  og nr.2 sykehus etter St.Olav.  Dette vil også være en viktig forusetning for å kunne realisere  det nye sykehuset  for Nordmøre og Romsdal. Men da kan en ikke sette nødvendige innvesteringer på vent. Dette gjelder både for bygg , medisinskteknisk utstyr og rekruttering av fagpersonell.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger