«Det skal vere trygt å føde i Møre og Romsdal»

  Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Meninger

Noreg er eit av dei tryggaste landa i verda å føde i. Sjølv om fødselsomsorga vår er i verdstoppen, held vi fram arbeidet med å gjere ho endå tryggare og betre – i heile landet. Vi vil ha eit fødetilbod som består at dei små fødestovene, dei mellomstore fødeavdelingane og dei store kvinneklinikkane.

55 000 kvinner føder born i Noreg kvart einaste år. Dei aller fleste kjenner seg trygge, og vert godt tekne vare på av flinke fagfolk før, under og etter fødselen. Det har aldri vore tryggare å føde i Noreg enn det er i dag. Spedbarnsdødelegheita har aldri vore lågare. Talet på kvinner og born som vert skadde under fødsel, har aldri vore lågare. Kvinner er meir nøgde med fødetilbodet på sjukehusa enn tidlegare.


Mangelfulle kontrollar og oppfølging skaper frykt hos gravide og fødande i Ørsta:

– Ørsta kommune sitt tilbod til gravide og fødande går på sparebluss

– Ørsta kommune sitt tilbod til gravide og fødande går på sparebluss. Manglande jordmor-kontrollar og oppfølging fører til at mange er usikre, redde og bekymra.

Det skal vere trygt å føde i Noreg. Uansett kvar folk bur. Men ikkje alle kvinner eller jordmødrer opplever det slik. Vi skal nytte deira erfaringar til å gjere fødselsomsorga betre.

Det er behov for fleire jordmødrer i kommunane. Difor har regjeringa lagt til rette for nær ei dobling av talet på jordmorårsverk i kommunane sidan vi tok over. I 2013 var det 279 jordmorårsverk i kommunane, medan det innan utgangen av 2019 vil vere om lag 540. Fordi talet på fødslar har gått ned i same periode, har talet på gravide per jordmor gått kraftig ned.


– Å bruke tal frå eit enkelt år blir ikkje rett, det er misbruk av statistikk

Leserinnlegg etter styremøtet i Helse Møre og Romsdal.

Ein av grunnane til at vi aukar talet på jordmødrer i kommunane, er for å gjere fødetilbodet betre og tryggare. Slik syter vi for betre oppfølging av mor og born før og etter fødsel, og slik bidreg vi til at kvinner med lang veg til fødestaden får følgje av jordmor. Neste år vil sjukehusa få klåre føringar om å få på plass følgjeteneste i samarbeid med kommunane.

Regjeringa har i tillegg lovfesta at frå 1. januar 2020 skal alle kommunar ha jordmorkompetanse. Dette kravet vart i si tid fjerna av den raudgrøne regjeringa, og no gjeninnført mot Arbeidarpartiet sine røyster. Å lovfeste kravet om jordmor styrker rettane til kvinna, og det er beklageleg at Arbeidarpartiet gjentekne gonger har synt at dei ikkje stør opp om dette kravet.

Fødselsomsorga i Noreg er veldig god, men ikkje perfekt. Høgre held difor fram arbeidet med å gjere ho endå tryggare og betre. Det skal vere trygt å føde, uansett kvar ein bur.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!