Leserinnlegg:

«PCI i Ålesund?»

Assistentlege Egil Schistad argumenterer i et innlegg i Sunnmørsposten den 3/9-19 for etablering av PCI i Ålesund. Som leder av Fagrådet i kardiologi i Helse Midt-Norge finner jeg det nødvendig med noen kommentarer til hans innlegg.

IKKE GRUNNLAG: Det er for få pasienter i Ålesund til å etablere PCI-senter her, mener artikkelforfatteren.  Foto: MARIUS SIMENSEN

Meninger

Fagrådet består av overleger fra samtlige sykehus i regionen.

Desentralisering av PCI i Helse Midt-Norge er utredet flere ganger, og hver gang har konklusjonen vært at volumene i Ålesund blir for små til at en kan etablere et robust og faglig sterkt PCI-tilbud.

Fagrådet har vært enstemmig i sin konklusjon. For å sikre et kvalitetsmessig best mulig PCI-tilbud for pasienter i hele regionen har fagrådet derfor anbefalt at PCI-behandling fortsatt samles i Trondheim.

Egil Schistad legger vekt på betydningen av PCI ved akutt hjerteinfarkt, og refererer til en studie som ble avbrutt før tiden fordi det var god effekt av PCI. Dette er en tvilsom fremstilling av medisinske fakta.


I nyere tid er det gjort en stor studie som sammenlignet PCI og trombolytisk behandling ved akutt infarkt, og metodene kom likt ut. Dette er den mest relevante studien for den aktuelle diskusjonen. I Helse Midt-Norge er det etablert gode rutiner for trombolytisk behandling som kan startes raskt av godt utdannede ambulansearbeidere.

Antall pasienter aktuelle for akutt PCI i Ålesund vil bli svært lavt, og det vanskeliggjør etablering av et faglig robust tilbud. Fagrådets vurdering har derfor vært at pasientene kan gis tryggere behandling ved et større senter. Denne vurderingen hviler trygt på veletablert kunnskap om sammenhengen mellom pasientvolum og behandlingskvalitet.

Viste støtte til hjerterehabiliteringa

Over 100 mennesker hadde møtt opp for å vise sin støtte til hjerterehabiliteringa som nå trues av nedskjæringer. Etter en innledende treningsøkt ble det holdt appeller av folk som har nytt godt av tilbudet ved Ålesund sjukehus.


Den største pasientgruppen som transporteres til Trondheim er pasienter som innlegges på lokalsykehusene med mindre hjerteinfarkter. Flertallet av disse blir transportert for angiografi uten at det er behov for PCI eller hjertekirurgi hos alle.

Dramatiske kutt i helseforetaket skaper furore:

Har fått beskjed om at halve avdelinga skal vekk: – Føles som et slag i ansiktet

Ansatte ved hjerterehabiliteringen i Ålesund har fått beskjed om at omtrent halvparten av de ansatte skal kuttes. Ingen vet hvem som må gå.


I denne gruppen undersøker vi nå om vi kan redusere antall transporter til Trondheim ved å utvide bruken av CT av koronarkar. Denne metoden har gjennomgått en rask teknologisk utvikling de siste årene, og Helse Midt-Norge har satset mye på å etablere dette tilbudet ved lokalsykehusene. Fra 2020 vil samtlige sykehus i regionen ha denne teknikken i bruk, og det gir muligheter til å redusere antall transporter til Trondheim.

PCI-debatten har mange aspekter ut over det som berøres i dette innlegget. Ved behov vil Fagrådet ta nødvendige diskusjoner om organisering både av PCI og andre kardiologiske tjenester i Helse Midt-Norge. Et meget godt samarbeidsklima mellom hjertespesialistene i Helse Midt-Norge gir et godt grunnlag for gode faglige diskusjoner.