Leserinnlegg fra Hafast-forkjemper:

– Hafast har størst potensial for høy trafikkvekst

POSITIV: Kjell Sandli, daglig leder, Hareid Fastlandsamband AS, mener Sunnmørsposten burde skrevet mer om trafikkveksten Hafast vil føre til.  Foto: Staale Wattø

Meninger

Tirsdag den 22. oktober 2019 presenterte den nyutnevnte regionvegsjefen for Statens vegvesen region midt, Kjetil Strand, i et innlegg med tittelen «Trafikale virkninger av høyfrekvent ferjetilbud og ferjefrie forbindelser.», hovedtrekkene fra en rapport som Transportøkonomisk Institutt TØI har gjennomført for Vegdirektoratet som del av Vegdirektoratets innspill til prosessen med Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2022–2033.

Presentasjonen skjedde på Teknologidagene i regi av Statens vegvesen i Trondheim.


Sjokktall for Hafast

Ferjefri E39 fra Volda til Moa vil koste svimlende 60 milliarder kroner. Det er anslaget Statens vegvesen nå kommer med.

Fredag samme uke ble rapporten presentert for Romsdal Regionråd av Håvard Austvik fra Statens vegvesen Region midt. Og Sunnmørsposten dekket saken godt i papirutgaven lørdag den 26. oktober 2019.

Stamvegen Ålesund - Molde

Flere ferjer løser lite

Det er visst bare permanent, døgnåpen fjordkryssing som gir særlig trafikkvekst og samfunnsnytte.


Oppsummert kan hovedtrekkene i rapporten kan sies å være:

* Det blir liten trafikal vekst på fjordkryssingene på E39 selv med et høyfrekvent ferjetilbud. Maksimal trafikal effekt nås allerede ved 15 min frekvens. Hyppigere enn 15 min frekvens gir ikke mer trafikk, men vesentlig økte kostnader.

* Utbedret veg mellom fjordene gir en liten tilleggseffekt til 15 min ferjefrekvens, men er viktig særlig for trafikksikkerhet, skredsikring og framkommelighet.

* Gratis ferje gjør at flere reiser, og et slikt tiltak gir minst like stor effekt som økt frekvens, men likevel langt mindre effekt enn å gjøre fjorden døgnåpen og ferjefri.


En konklusjon kan sies å være at den absolutt største effekten får man først når en fjordkryssing blir døgnåpen, dvs. ferjefri. Å trekke inn autonome ferjer endog utslippsfrie ferjer har mindre med regionbygging å gjøre, men mer med miljø og sikkerhet å gjøre.

Det som jeg finner besynderlig når jeg leser Sunnmørsposten dekning av rapporten er at verken Sunnmørsposten eller de tilstedeværende politikerne/fagmyndighetene finner rom for å påpeke/kommentere et meget viktig funn i TØI sin rapport;

Det faktum at av alle fjordkryssingene på E39 så er det Hafast som har størst potensial for høy trafikkvekst målt i ÅDT (Årsdøgnstrafikk). (Rogfast unntatt.).


TØI foreslår å fjerne bompenger, fergebilletter og bilavgifter

Transportøkonomisk institutt (TØI) mener et system for allmenn veiprising bør erstatte dagens bompenger og de aller fleste bilavgifter.

Leder av Stortingets Transport og kommunikasjonskomité Helge Orten (H) poengterte at formålet med fjordkryssingene på E39 er, sitat: «For vår del handler det om å bygge en større arbeidsmarkedsregion og få ned reisetida.» Han mente sikkert å ta med bo-region også.

Ved å bygge Hafast vil man selvfølgelig overføre mye av dagens trafikk over Festøya-Solavågen, kanskje endog ta noe trafikk som i dag går over Sykkylven-Magerholm. Dette i tillegg til trafikken Hareid-Sulesund.

I tillegg vil altså en døgnåpen ferjefri forbindelse mellom Hareid og Sula medføre at bo- og arbeidsmarkedet i regionen blir utvidet og enda tettere integrert. Dette fører til en forventet enorm trafikkvekst over Hafast.


Jeg viser til vedlagte graf når jeg påpeker at Hafast er altså av TØI beregnet til å bli det desidert største ferjefrie fjordkryssingssambandet på E39 (etter Rogfast) i 2050, godt foran både Hordfast (Bjørnafjorden) og nesten dobbelt så stor som Møreaksen. Dette fordi potensialet for å skape en større bo- og arbeidsmarkedsregion er større på Sunnmøre – rundt Ålesund, enn sør for Bergen og mellom Molde og Ålesund. Verken Fefast eller Storfjordsambandet har samme potensial for trafikkvekst.

  Foto: KJELL SANDLI

Dette burde Sunnmørsposten ha oppdaget når rapporten fra TØI ble presentert. Både fordi tallene er så tydelige og fordi dette er en gla'sak for alle som har tro på at en døgnåpen ferjefri forbindelse over Sulafjorden vil gjøre regionen mer robust og mer attraktiv – både for folk og næringsliv.

Stortingspolitikere og fagmyndigheter har ved flere ganger påpekt at de vil satse på fjordkryssinger som gir størst samfunnsøkonomisk nytte og som best bygger robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner.


Tror Møreaksen ligger fast

—Jeg er veldig positiv til at E39 mellom Ålesund og Molde kan bli overtatt av Nye Veier, sier Helge Orten (H), leder i Stortingets transportkomite. Han ser ikke det som noen trussel mot Møreaksen.

Hordfast, Møreaksen og Hafast bør derfor være de tre første sambandene som Stortinget ønsker skal bli realisert. Og rapporten fra TØI er et viktig innspill i prioriteringsdebatten. Hafast bør prioriteres høyere opp i neste NTP, med tidligere byggestart.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!