Rasering av TAF–tilbodet i Møre og Romsdal

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix  

Meninger

Møre og Romsdal er eit fylke som i stor grad har hatt eit ønske om å vere langt framme i utviklinga på mange område. Her kan vi nemne arbeidet for å styrke samarbeidet mellom skule og næringsliv og internasjonalisering.


Vil fjerne fagbrev i tekniske fag

– Dette er ikkje eit fagtilbod dei kan få andre stader, og forslaget om nedlegging uroar meg. Her får elevane både fagbrev og allmennfag. Praksis er viktig, seier rektor på Ulstein vgs, Margaret Alme.

Alle forstår nytten av dette inn mot eit samfunn og næringsliv som stadig vert meir avhengig av faktorar utanfor oss sjølve, og behovet for å kunne gje ei utdanning som ikkje berre handlar om det skulen kan gje elevane i klasseromma er veksande!

I denne situasjonen ønsker fylkesrådmannen å fjerne tilbod som har vore sett på som svært vellykka for å nå målsettinga om auka samarbeid mellom skule og næringsliv.

TAF-tilbodet (Eller det meir diffuse YSK-omgrepet) har tilført næringslivet svært verdifull kompetanse gjennom over 20 år. Dette er elevar som har gjennomført fireårig utdanning på mellom anna Haram vidaregåande skule.


Tilsette og elevar på Haram vgs reagerer med sjokk:

– Det er flaggskipet vårt dei vil legge ned

Desse elevane har gjennom fire år fått studiekompetanse og i tillegg fagbrev. Dei tre første åra er dei på skulen tre dagar, og i tillegg arbeider dei i ei lokal bedrift i to dagar. Det siste året er organisert med tre dagar i bedrift og to dagar på skule.

NHO og Maritimt Forum ut mot skolekutt:

Næringslivet frykter viktige skoletilbud blir rasert: – Svært bekymringsfullt, mener Kleven-topp

HR-direktør i Kleven, Magne Gurskevik, sier det er svært bekymringfullt om studietilbudet TAF( teknisk almennfag) blir lagt ned. – Dette er svært dårlig nytt for den maritime bransjen, sier Gurskevik.

Kvar veke møter skulen sine lærarar elevane ute i bedriftene, og på denne måten har skulen bygd opp eit varig og solid nettverk mellom skule og næringsliv. Dei to siste åra er elevane formelt lærlingar, men i tillegg er dei på skulen for å kunne fullføre faga knytt til studiekompetanse.

Mange av desse elvane har seinare reist ut til universitet og høgskular for å ta vidare utdanning. Kva har så skjedd vidare? Jau, mange av desse studentane har gjennom den identiteten dei har bygd opp i sitt lokalmiljø, i si bedrift, fått sett kva bedriftene kan tilby av arbeidsplassar.

I dag er det difor svært mange bedrifter som har nytte av denne kompetansen i sine bedrifter. Sjølv etter mange år utanfor heimbygda har dei gamle TAF-elevane vendt nasen heimover. Det er vel det Møre og Romsdal fylke har ønska å oppnå med å satse på samarbeid skule-næringsliv? Å gje ungdom eit auka innsyn i kva dei ulike bedriftene står for og kva dei kan tilby av arbeid i framtida?

Å vere i ei bedrift i fire år har gitt eit unikt innsyn i kva som går føre seg i bedrifta, og på denne måten har desse elevane fått høve til yrkesorientering og innsikt som er svært vanskeleg å få til på annan måte. Tilbodet er unikt!

I tillegg til at næringslivet har fått nytte av denne arbeidskrafta har det vore ei nyttig utviklingsreise for desse ungdomane.


Reagerer sterkt på forslaga om å kutte i VGS-tilboda og auke ferjeprisane:

- Næringsfiendtlege forslag

Som 16-åring har dei vore plasserte inn i ei bedrift der dei har fått nye perspektiv på eit arbeidsliv som for dei fleste studentar enno ligg langt fram i tid. I møte mellom røynde fagarbeidarar og desse ungdomane har det skjedd læring som skulen ikkje kan gje. Trivselen på arbeidsstaden har vore høg, og gjennomføringsgraden på utdanninga har vore av dei høgaste i Møre og Romsdal.

Møtet mellom skule og bedrift, ansikt til ansikt og gjennom samarbeid om desse elevane, har lagt grunnlaget for eitt av dei mest vellukka prosjekta og utdanningsprogramma som har som formål å auke kontakten mellom skule og næringsliv.

TAF – tilbodet eksisterer i dag i fleire fylke i landet, men etter Knarvik i Hordaland var Haram vidaregåande skule først ute i Møre og Romsdal.


I tillegg til å vere eit vellukka prosjekt knytt til samarbeidet skule-næringsliv har utdanningsprogrammet også appellert til å velje utradisjonelt. Haram vidaregåande skule kan vise til mange jenter som har valt denne utdanninga, og vi finn i dag mange av desse sysselsette i næringslivet i Møre og Romsdal.

Å få fleire til å velje utradisjonelt har vel også vore noko som Møre og Romsdal fylke har ønska?

Og dette tilbodet vil no Møre og Romsdal ta bort? Eit tilbod som kan vise til høg gjennomføring, gode nettverk og godt samarbeid skule-næringsliv, tilbakeflytting av ungdomar med høgare utdanning og lokal identitet, utradisjonelle val og mest av alt: dette har vore eit forpliktande spleiselag mellom skule og næringsliv.

Vi håper at alle som har sett nytten av dette utdanningsprogrammet no kjem på banen.

Om dei fine orda om samarbeid skule-næringsliv framleis skal gjelde, og ha truverd, må politikarane ha mot til å prioritere dette tilbodet også i framtida. 20 år med vellykka samarbeid skule-næringsliv må ikkje raserast på denne måten.

Dei verdifulle nettverka og røynslene som både bedrift og skule har fått er opparbeidde og utvikla over tid.

Det tar berre kort tid å bryte dette ned om ein fjernar ein viktig møteplassen for samarbeid som er bygd opp gjennom over 20 år!

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!