Møreaksen for fremtidens Møre og Romsdal

Molde ferjekai: Tid, pengar og unødig energi blir brukt for å komme seg over fjorden mellom Molde og Vestnes, meiner artikkelforfattaren.  Foto: Staale Wattø

Olav Sjøvik, daglig leder i Sjøvik AS 

Meninger

Det har blitt sagt mye om Møreaksen de siste årene. Og det er bra. Et så stort og viktig samferdselsprosjekt fortjener mye oppmerksomhet og debatt. Dette får fram ulike problemstillinger og mulige løsninger.

I løpet av det siste året har Møreaksen-prosjektet blitt finjustert og testet mot alternativene. Resultatet av sammenligningene viser at Møreaksen kommer best ut og har dermed sin berettigelse, også samfunnsøkonomisk.

En «game changer»

Nå gjenstår det bare at fylkespolitikerne og de på Mørebenken står samlet og kjemper for å få Møreaksen realisert. Det er nå det gjelder, og denne muligheten har vi ikke råd til å la gå fra oss. Jeg vil påstå at Møreaksen vil bli en «game changer» for Møre og Romsdal som fylke.

I Romsdals Budstikke den 9. januar leste jeg om ungdomspanelet i Møre og Romsdal og deres klare budskap til politikerne, at fogderistriden er ødeleggende for fylket. Dette er en realitet som de fleste i Møre og Romsdal er enige om, men som politikerne ikke har tatt nok på alvor, eller klart å gjøre noe med. Møreaksen vil ikke løse dette problemet alene, men vil være en katalysator for å føre kommunene i fylket tettere sammen. Dette vil igjen danne grunnlag for et bedre samspill mellom utdanningsinstitusjoner, bedrifter, kultur og reiseliv, sykehus og helsevesen og dermed menneskene som bor her.


Har sett på nye løsninger for fjordkryssing: Denne løsningen anbefaler Statens vegvesen

Ny utredning konkluderer med at Møreaksen er beste løsningen for kryssing av Romsdalsfjorden.


Dessverre er det slik i dag at Møre og Romsdal henger etter når det gjelder folketallsutviklingen. I Trøndelag har folketallsveksten fra 1999–2019 vært på 19 %. For Oslo er tallet 35,4 %. I Møre og Romsdal er endringen i samme periode på 10,4 %. Dette er ikke et sunnhetstegn og en sak som må settes høyt på politikernes agenda.

I dag er det ofte slik at det er 2 personer i en familie som har behov for jobb. Utdanningsnivået har økt og er mer spesialisert enn før. En familie ønsker også alternativer om én i parforholdet skulle miste jobben. Da er de tre store byene i fylket hver for seg ikke store nok til å gi nødvendig trygghet. Med Møreaksen blir det tilgang til et videre spekter av bedrifter og offentlige arbeidsplasser innenfor pendleravstand. Med andre ord et større arbeidsmarked for folk flest og lettere tilgang til riktig kompetanse for bedriftene. Møre og Romsdal blir dermed mer attraktiv i konkurranse med andre fylker og det ligger bedre til rette for befolkningsvekst.

En mer effektiv hverdag

Møreaksen vil gjøre Møre og Romsdal til et mer tids- og kostnadseffektivt fylke å bo i. Hvor mye tid og energi brukes ikke hver dag på å frakte kjøretøy og personer over fjorden mellom Molde og Vestnes? Dette er tid som koster penger og krever unødig energi som kunne vært brukt på en bedre måte, til det beste for samfunn og miljø.

Ifølge trafikktallene som Statens vegvesen la fram i sin utredning om Møreaksen i desember, vil det i 2030 passere 7200 kjøretøy per døgn over Julsundbrua (tallet er beregnet uten bompenger og tar ikke hensyn til trafikken som vil komme fra Gossen når broforbindelsen til Otrøya er bygd). Vi forenkler regnestykket og sier at det kun er én person i hver bil og de sparer i snitt 30 minutter per tur. Personene som bruker Møreaksen, vil da spare 1.314.000 timer per år. Dette viser hvor viktig Møreaksen er i et effektivitetsperspektiv. For bedriftene blir dette en direkte kostnadsbesparelse, for pendlerne blir det spart tid som kan brukes til viktigere aktiviteter.

De fleste i Møre og Romsdal har fått med seg fergeopprøret som har spredd seg langs Norges kyst. Dette er en evig kamp om gode fergetilbud og lavest mulig takster for folk som bruker fergene. Møreaksen vil erstatte 2 fergesamband og legge til rette for erstatning av et tredje (totalt 6 ferger). Dette vil lette hverdagen for mange tusen beboere i fylket. Reduksjon i antall ferger vil gjøre Møre og Romsdal mer interessant som en bo- og arbeidsregion.

Fastlandsforbindelse til 5 tusen

Møreaksen vil danne grunnlaget for at 5000 mennesker vil få fastlandsforbindelse. Når Møreaksen bygges, vil Aukra kommune sørge for broforbindelse mellom Gossen og Otrøy. Møreaksen går over Otrøy til Julsundet og slik knyttes 2 øysamfunn til fastlandet. Dette vil bety mye for videre vekst og satsing innen fiskeri, havbruk og maritim industri både i Midsund og på Aukra. Begge disse øysamfunnene er viktige bidragsytere i de maritime næringene som er viktige nasjonale satsingsområder. I tillegg er Nyhamna på Gossen et viktig ilandføringsknutepunkt for gass, som ikke alle i fylket har forstått betydningen av.

Vi har mange store og små kulturelle arrangementer i fylket. Dessverre er det slik i dag at det tar for lang tid å krysse Moldefjorden. Møreaksen vil gi økt deltakelse på de ulike kulturelle aktivitetene og Operafestukene i Kristiansund, Moldejazz og Jugendfest i Ålesund er viktige arrangementer som vil kunne oppleve økt deltakelse fra flere deler av fylket for ikke å snakke om våre tre fotballag i eliteserien.

Tid for handling

Debatten om Møreaksen har pågått lenge nok og det er tid for handling. Kjære politikere, stå sammen for å dra i land dette viktige samferdselsprosjektet for Møre og Romsdal. Nå er det opp til dere å sørge for at Møreaksen blir realisert.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!