Leserinnlegg:

«Det er langt mellom liv og lære i Framstegspartiet»

Ferjefinanisering: Illustrasjonsfoto: «MF Årdal,» fra Fjord1 trafikkerer ruten Solavågen–Festøya.  Foto: Halvard Alvik

Meninger

I eit innlegg denne veka i fleire av fylkets aviser raslar Frank Sve (Frp) med sablane, igjen.

Når det kjem til dei siste påstandane i media og Framstegspartiet om ferjefinansiering, så seier eg som Ivar Aasen: «Det er lett å vere brå når ein ikkje veit råd». Det er Frp som har styrt Noreg i over seks år i Solberg-regjeringa. Ikkje Senterpartiet. Ikkje Arbeidarpartiet. Frp har hatt finansminister og samferdselsminister og alle moglegheiter til å styre og påverke. Attpåtil har fylkeslaget som Sve er leiar for hatt fleire statsrådar, til og med samferdselsministeren.


Hareide inviterer fylkeskommunane til ferjedialog

Fleire stader langs kysten er folk rasande over auka ferjeprisar. Den ferske samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF), seier han høyrer protestane.


Til påstanden om at fylkeskommunen bruker pengar til andre ting enn det dei er meint – så er det verdt å nemne at vi faktisk bruker meir pengar på ferjer enn snittet i andre ferjefylke. Om ein ser på sambanda som staten sjølv driv, så har kostnadane der auka med om lag 140 prosent sidan 2013. Der har Høgre og Frp løyst det kvart einaste år med auka løyvingar via statsbudsjettet.

Kostnaden til ferjene som fylkeskommunen har ansvar for har i same periode auka med rundt 60 prosent. Realveksten i pengar frå staten har omtrent vore fråverande. Det gjer at gapet aukar. Menon Economics og Transportøkonomisk Institutt (TØI) estimerer at fylkeskommunanes årlege meirkostnadar til drift av nye fossil og utsleppsfrie løysingar vil stige frå 250 mill. kr i 2019, til 590 mill. kr i 2020 og om lag 650 mill. kr i 2025.

Frp og Frank Sve må rett og slett ta seg saman – og slutte å pulverisere alt av ansvar. At ein har vore nokre veker i opposisjon fritek ein ikkje for det ein ikkje har greidd å få til i regjering. Realitetane er og at både Frp og Sve har stemt for fleire av budsjetta og pengebruken i fylkestinget, og som den lengstsittande politikaren i det nye fylkestinget – og ein av dei fremste og best lønna over lang tid – er det særs merkeleg at ein enno ikkje har greidd å sjå utfordringane med underfinansiering av generell ferjedrift.


Ferjepriser:

Samferdselsministeren til VG: – Sterkt bekymret for de prisene jeg ser nå

– Det er ikke tvil om at jeg er sterkt bekymret for de prisene jeg ser nå, sier den ferske samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) til VG.


Eit samla Storting, inklusive Frp, stemte i 2015 for å «be regjeringen iverksette tiltak som sikrer at alle fylkeskommunale og kommunale ferger og hurtigbåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi ved nye anbud og på ruter i egen regi.»

I energi- og miljøkomiteen stemte Frp og for ein instruks der ein «ber regjeringa snarest mulig utarbeide en tilskuddsordning rettet mot fylkeskommunene for bruk av ny teknologi i offentlige fergeanbud.»

Nasjonal transportplan 2018-2029 legg også føringar: «Nye ferjer skal benytte lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier det.». Så å framstille det som det ikkje har blitt lagt føringar frå nasjonalt og Frp er tull.


Leserinnlegg:

«180-200 millioner årsaker til fergekrisa»

Siden 2013 har kostnadene til fylkesfergene steget med 60 prosent, mens Høyre og Frp-regjeringen har økt tilskuddene med om lag en tidel.


Dagpendlarar, familier og bedrifter som er avhengige av ferjetilboda, får mange tusen kroner i ekstrautgifter på grunn av auka takstar. Om Sve og Frp tek underfinansieringa av ferjene på alvor, så støtter ein framlegga frå Ap i Stortinget om auka løyvingar for å redusere ferjetakstane og sikre overgang til låg/nullutsleppsferjer på ein måte som ikkje belastar utgiftene til reisande.

Om ikkje blir det berre tomprat.


Kronikk

Regjeringen må bidra til spleiselaget

Grønn teknologi skal komme alle til gode. Fergeopprøret langs norskekysten er et uttrykk for manglende oppfølging av lovnader fra Solberg-regjeringen.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!