Leserinnlegg:

«Stimuler til investeringer»

Fiskerinæringen har så langt kommet flytende ut av koronasituasjonen. Fisket er blitt avviklet tilnærmet normalt.

Fiskeri: Fiskebåt i Lofoten.  Foto: Morten Hvaal

Meninger

Både kyst- og havfiskeflåten har lagt bak seg gode år, og også 2020 vil sannsynligvis lande bra selv om koronapandemien vil påvirke verdiskapningen negativt gjennom redusert kjøpekraft og reduserte priser på fisken. En ekstraordinær svak krone har til nå skjult en prisnedgang i markedene, samtidig som driftskostnadene er redusert.

Fiskeflåten har høy gjennomsnittsalder og står foran store investeringer. Fornying og effektivisering er nødvendig for å møte fremtidige krav om redusert miljøavtrykk. Fisk er sunn og miljøriktig mat, men det er fortsatt et urealisert potensial for enda lavere miljøpåvirkning.


Stortinget utsetter kvotestrid – venter på Riksrevisjonen

Regjeringspartiene og Frp har besluttet å utsette innstillingen fra Stortingets næringskomité om fremtidens kvotesystem for fiskeriene fra 23. til 30. april.


Økte investeringer i fiskeflåten vil gi oppdrag til en norsk verfts-, utstyr- og leverandørindustri som står i en svært krevende situasjon. Usikkerhet om fremtidige politiske rammevilkår vil imidlertid svekke investeringsviljen i fiskerinæringen. En samlet fiskerinæring har bedt storting og regjering om stabilitet i de etablerte politiske rammevilkårene. Nøkkelen til at fiskeriene gikk fra å være subsidiert til en lønnsom og attraktiv næring var at myndighetene og næringen ble enige om en langsiktig stabil ressursfordeling mellom fartøygruppene i fiskeflåten. Politisk stabilitet er særskilt viktig i en ellers ustabil verden.

Fiskebåt har – sammen med øvrige fiskeriorganisasjoner – også spilt inn forslag som kan bidra til økt fleksibilitet og økt lønnsomhet i næringen. Det er viktig at disse forslagene sees i en større sammenheng. Økt lønnsomhet vil gi økt investeringsvilje, og ha stor betydning for aktiviteten ikke bare i fiskeriene, men også for øvrige maritime næringer. Aktivitetsnivået langs kysten henger sammen med aktiviteten i fiskeri- og sjømatnæringen. Spesielt om de kombineres med statlige tiltak.


Norsk makrellstørjekvote blir utvidet

Kvoten for fiske av makrellstørje blir nå utvidet til nær 312 tonn. Det åpnes også for mer fritidsfiske, som skal bidra til merking og observasjon av bestanden.


Det er mitt håp at Stortinget leverer i samsvar med næringens anbefaling og Regjeringsplattformen når de nå sluttbehandler regjeringens stortingsmelding om et nytt kvotesystem. I motsatt fall vil det føre til usikkerhet og svekkede investeringer. Investeringer som bør gjennomføres ikke bare for å fornye fiskeflåten, men også for å bidra til økt aktivitet i den maritime industrien. Det er derfor viktig å gi stimuli også til de næringer som ser ut til å komme seg best gjennom krisen. De kan bidra til at bølgedalen ikke blir så dyp.