Synspunkt:

«Borgundfjordtunnelen – det eneste prosjektet som kan løse trafikkfloken i løpet av 2–3 år»

Er politikerne klar over det enorme ansvaret de har i forhold til mulige konsekvenser pga. mangelfull samferdsel?

Illustrasjon: Ålesund Brannvesen har utarbeidet en ROS-analyse som konkluderer med at sårbarheten for Sula er så stor at en bør få på plass Borgundfjordtunnelsen så snart som mulig, sier artikkelforfatteren.  Foto: Gorm Kallestad

Glem bru, glem Langevågsbåten!

Hans-Peter Kaaresen
Meninger

Det spørsmålet stiller jeg meg hver eneste dag. Det er selvfølgelig Borgundfjordtunnelen og Veddemarktunnelen jeg har i tankene. Svaret på spørsmålet er det politikerne selv som må komme med.

Uproduktivt, passivt og lite samfunnsnyttig

Hvert eneste døgn, året rundt, men spesielt morgen og ettermiddag, sitter der 29.000 uproduktive sjåfører bak rattet i en buss, personbil, lastebil etc., i en lang, lang bilkø gjennom Blindheimtunnelen / E39. I tillegg til disse sjåførene kommer alle passasjerene. Vi snakker om flere tusen tapte timeverk hver eneste dag.

En nærmest endeløs bilkø som gjerne startet på Emblem, i Solavågen eller Fiskarstranda.

Mange kommer fra 3 av fylkets største fergestrekninger Aursnes-Magerholm, Festøy-Solavågen eller Hareid-Sulesund. Om ettermiddagen går den samme lange bilkøen tilbake igjen samme vegen. Køen forplanter seg til alle omkringliggende veger, det står i stampe.


Leserinnlegg:

«Trafikken over Sula»

Hva vil skje om det hender noe med eller på Vegsundbrua? På hvilken måte kommer vi oss over til andre siden?


Jeg sier ikke at disse menneskene er uproduktive i sine jobber eller i andre viktige oppgaver, aldeles ikke, men de er i høyeste grad uproduktive når de hver eneste dag sitter i en nesten stillestående bilkø. Alle disse kunne utført sine viktige oppgaver mer effektivt andre steder, enn å sitte i en meningsløs lang stillestående bilkø.

Noen skal rekke fly på Vigra, timeavtaler på sykehuset, til Campus, andre viktige møter, levere barn på barnehage/SFO/skole og deretter på jobb, bare for å nevne noe.

Miljøfiendtlig og forurensende

Vi snakker om en sterkt forurensende lang bilkø med mange biler på tomgang som spyr ut eksos hver eneste dag. Regjeringens målsetting om nullvekst i biltrafikken er på ingen måte oppfylt her, køen er sterkt økende. Det er tydelig at ikke alle våre politikere er klar over at Regjeringen definerer biltrafikk som antall kjørte kilometer, -ikke antall kjøretøy. Borgundfjordtunnelen/Veddemarktunnelen vil tilnærmet halvere bilbruken, og er derfor et betydningsfullt miljøprosjekt som ikke bare stanser trafikkveksten, men derimot reduserer den med mangfoldige hundrede tusen mil per år på denne strekningen.

Dagens biltrafikk gir også store eksos- og støvplager for de myke trafikantene og alle som bor langs vegstrekningen.Beredskap og sikkerhet – brann og ulykke

Sula er ei øy som har en enorm gjennomgangstrafikk i tillegg til den lokale. Der er kun en vegforbindelse til fastlandet, og det er Vegsundbrua. Der bor knappe 10.000 mennesker. Der er mange industribedrifter, noen definert som høyrisikoutsatte. Mange bedrifter transporterer flerfoldige tusen tonn matvarer og annet gods inn og ut. To av fylkets mest trafikkerte fergestrekninger går over Sula. Vi snakker om en sårbar gigantisk biltrafikk på et underdimensjonert vegnett som skaper farlige situasjoner hver eneste dag slik det er nå. Alvorlige ulykker med personskade og dødsulykker har forekommet.

DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) har i klartekst uttalt at det er kommunene som til enhver tid har ansvaret for beredskapen og sikkerheten, med andre ord Sula kommune og Ålesund kommune, på hver sin side av Borgundfjorden. Et tverrkommunalt samarbeide er innledet når det gjelder brannberedskapen.

Borgundfjordtunnelen har utarbeidet en ROS-analyse (Risiko og sårbarhet), og Ålesund Brannvesen har utarbeidet to. Den siste er rykende fersk, og er på 11 sider. Den inngår som en del av vurderingen av brannvernsamarbeidet mellom Sula og Ålesund. Konklusjonen er i klartekst at sårbarheten for Sula er så stor at en bør få på plass Borgundfjordtunnelen så snart som mulig. Rapporten er offentlig.

Blindheimtunnelen/E39 – et eget kapittel

Trafikkmengden har vært sterkt økende de siste 10 årene, og øker ytterligere for hver dag som går. E39 Vegsund – Blindheim – Moa tilfredsstiller ikke «Vegnormalen» som krever 4-felts veg ved ÅDT over 12.000. Dagens ÅDT er på 29.000!

Det samme gjelder Blindheimtunnelen, den tilfredsstiller ikke «Tunnelsikkerhetsforskriften» som sier at det innen 2019 skulle ha vært en plan for utbedring. Grensen her er 10.000 i hvert kjørefelt. Altså for lengst overskredet! Vi snakker sikkerhet, her har det også vært dødsulykke. Hvor er den konkrete datofestede planen?

Ny vegstrekning her kommer ikke før tidligst om 15 år vil jeg tro, kanskje 20 eller 25?

Ålesund kommune har vedtatt en fortettingsstrategi, der hoveddelen av bolig- og arbeidsplassvekst skal komme i fortettingssonene rundt knutepunktene og kollektivaksen bysentrum – Moa. Fornuftig og veldig riktig, men økt utbygging på Moa medfører økt trafikk i disse områdene. I øyeblikket er ca. 200 boenheter under bygging på Åse, som i løpet av året vil forverre trafikkbildet vesentlig.


Bekymringsmelding til DSB

Sårbare på Sula

Med snart 10.000 innbyggere, stor gjennomgangstrafikk, og kun én vegforbindelse over Vegsundbroa, er Sula beredskapsmessig sårbar. Det går frem av en bekymringsmelding fra Bytunnelen AS, ordføreren og brannsjefen i Sula.Venstre vil avlaste sentrumstrafikken:

– Ta båten til byen

Langevågsbåten har blitt populær i valgkampen. Nå vil Venstre også ha flere anløp.


Alle disse manglene i vegsystemet Vegsund – Moa – sentrum kan Borgundfjordtunnelen og Veddemarktunnelen i løpet av 2–3 år avlaste med flere tusen kjøretøy i døgnet.

Vi sov i alle timene under hastebehandlingen av Møreaksen før vi våknet. Er det noen som sover i timen her også? I så fall er det på høy tid å våkne nå!

Privat/brukerfinansiert prosjekt

I tiden som kommer, etter koronapandemien er over, vil den norske økonomien bli å sammenligne med en kabal som blir utrolig vanskelig å få til å gå opp. Gårsdagens bevilgninger til vegprosjekter vil jeg karakterisere som sparsommelige i forhold til behovet. Med en sterkt nedtappet statskasse i «tusenmilliardklassen», er jeg redd for at morgendagens bevilgninger er enda mer utsatt. Borgundfjordtunnelen skal ikke finansieres over offentlige budsjetter.

Hva kan lokale politikere gjøre?

Glem bru, glem Langevågsbåten! Det er urealistisk og naivt å tro at det kan løse disse konkrete trafikkproblemene som vi har nå. Vis ansvar, og legg til rette for å gi den nødvendige drahjelp som skal til for å bygge Borgundfjordtunnelen nå, det eneste prosjektet som kan løse trafikkfloken i løpet av 2–3 år. Det haster! Dette angår ikke bare Ålesund og Sula, men hele Sunnmøre. SVV på Molde kan ikke trenere dette lenger nå!-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!