Kronikk:

«Vern av båtskogen kan felle UNESCO-kulturarv»

Klima- og miljødepartementet ønsker et sterkere vern av skog som vokser på olivingrunn, for å sikre pressede arter og naturtyper bedre for fremtiden.

Tradisjon: Nybygd gavlbåt fra Bjørkedal setter kursen mot sjøen.  Foto: Tove Aurdal Hjellnes

Vi ber om unntak fra den foreslåtte meldeplikten for uttak av skog i Bjørkedalen, med bakgrunn i bygdas mangehundreårige båtbyggertradisjoner

Tore Friis-Olsen og Tove Aurdal Hjellnes
Meninger

Et slikt vern vil også omfatte skogen i Bjørkedalen. Forbundet Kysten advarer departementet mot å uforvarende fortrenge en annen sjelden art fra samme skog – trebåtbyggeren.

Tore Friis-Olsen er seniorrådgiver i Forbundet KYSTEN og prosjektleder for UNESCO-nominasjonen.  Foto: Heide Thöni Sletten

Tove Aurdal Hjellnes er nestleder i Forbundet KYSTEN og leder i Bjørkedal kystlag. 

Forbundet Kysten deler Klima- og miljødepartementets bekymring over det store tapet av naturmangfold og forringelse av økosystemer nasjonalt som globalt. Vi er glade for at det nå legges opp til enda flere tiltak for å beskytte utvalgte naturtyper og økosystemer. Våre innsigelser er knyttet til forekomstene av olivinskog i Bjørkedalen i Volda kommune.


Båtbyggjarar vann pris

Dei røynde båtbyggarane mottok prisen under eit kommunestyremøte i Volda.


Vi ber om unntak fra den foreslåtte meldeplikten for uttak av skog i Bjørkedalen, med bakgrunn i bygdas mangehundreårige båtbyggertradisjoner. Miljøet i Bjørkedalen står i en særstilling når det gjelder å ta vare på og videreføre dette håndverket. Klinkbygging av trebåt er et håndverk med svært få kunnskapsbærere, og det er av internasjonal betydning å aktivt ta vare på denne kulturarven.

Stø kurs mot UNESCO-liste

Kulturministrene i samtlige nordiske land fremmet nylig en felles nordisk nominasjon til UNESCO om å få innskrevet nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Flere hundre båtbyggere, museer, institusjoner og kunnskapsmiljøer i hele Norden stiller seg bak denne nominasjonen. Blant disse er båtbyggerne i Bjørkedalen. Det nordiske samarbeidet om UNESCO-nominasjonen har vært koordinert av Forbundet KYSTEN. En sentral del av nominasjonen er nettopp båtbyggernes bærekraftige bruk av skogen som en viktig del av båtbyggertradisjonen.


Ny bok:

Båtbyggartradisjon i Bjørkedalen

Artiklar om den heilt spesielle båtbyggjarkulturen i Bjørkedalen er no samla mellom to permar.


Skogen i Bjørkedalen har vært skjøttet i et langsiktig perspektiv og på en bærekraftig måte av gårdbrukerne i hundrevis av år. Tradisjonelt har alle bøndene i Bjørkedalen drevet både med landbruk, skogbruk og båtbygging. Furuskogen er hovedårsaken til at det bygges trebåter her, en mil fra sjøen.

Skriftlige kilder viser at det ble bygd båter her på 1600-tallet, sannsynligvis går tradisjonen enda lengre tilbake. Båtbyggerne på Bjørkedalen har forsynt hele Sunnmøre og deler av Nordfjord med klinkbygde trebåter.

I dag er det en håndfull båtbyggere igjen i Bjørkedalen som viderefører denne tradisjonen. Disse står i en ubrutt tradisjon, der kunnskapen er overført fra generasjon til generasjon i mange hundre år. Å kunne gå i egen skog for å plukke ut trær som er egnet til de ulike delene av en båt, er en avgjørende faktor for at tradisjonen og håndverket skal kunne overleve. Trærne og undervegetasjonen har tålt denne bruken godt i flere hundre år. Langt på vei har båtbyggernes bruk av skogen i Bjørkedalen motvirket gjengroing og bidratt til et godt biologisk mangfold i skogbunnen. Det er i deres egen interesse å pleie og ta vare på skogen. Dette er vern gjennom bruk.

Natur- og kulturvern hånd i hånd

Samtidig som naturmangfoldet og økosystemene forringes i verden skjer det samme for mye av den immaterielle kulturarven. Nominasjonen av de nordiske klinkbåttradisjonene fremmes som en oppfølging av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven som Stortinget ratifiserte i 2007. I tillegg til vern av tradisjonelt håndverk er bærekraftig utvikling og sammenhengen mellom natur- og kulturvern sentral i konvensjonen.

Vi mener at en god skjøtsel av skogen i Bjørkedal gjøres best dersom det legges en helhetlig forvaltning til grunn som både inkluderer natur- og kulturvern. Det betrakter vi som en vinn-vinn tilnærming.

Vi håper at man finner gode løsninger for skjøtsel av denne skogen som tar båtbyggerne med i forvaltningen, så de kan fortsette den tradisjonelle båtbyggervirksomheten som er en viktig del av lokal, og snart internasjonal, kulturarv.


Snart klart for sjøsetting av 30 meter langt vikingskip

Båtbyggjarane frå Bjørkedalen er i ferd med å legge siste hand på storverket Myklebustskipet.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!