Leserinnlegg:

«Politiske fiender finner sammen om radikal bioteknologi»

26. mai skal Stortinget ta stilling til endringer i bioteknologiloven.

Bioteknologi: Her vurderes embryoer på Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital i Trondheim.   Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Det norske samfunnet er sterkt forpliktet på alle menneskers likeverd, og vi mener at et slikt tilbud bryter med denne forpliktelsen.

Steinar Reiten
Meninger

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet har funnet sammen om en rekke omfattende og radikale forslag til endringer i loven: Tidlig ultralyd og NIPT-testing til alle gravide kvinner for å systematisk lete etter mulige kromosomfeil hos ufødte barn, åpne for eggdonasjon, mitokondriedonasjon (som gjør at barn vil få tre biologiske foreldre) og assistert befruktning for enslige.Dette er bare noen av de forslagene som disse tre partiene nå trumfer igjennom i Stortinget. Ikke ett eneste av disse radikale forslagene vil bli konsekvensutredet. AP, SV og FrP vil bruke sitt flertall til å tvinge lovendringene igjennom, uten noen form for forutgående høringsprosess. Slik jeg ser det, er dette noe av det mest uansvarlige som har skjedd i norsk politikk på mange år.

Retten til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem er nedfelt i FNs barnekonvensjon, artikkel 7 pkt. 1. Den lyder som følger:

«Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.»Ved eggdonasjon brytes forbindelsen mellom hvem som er barnets biologiske mor, altså den som føder barnet, og dets genetiske mor, altså den eggcellen kommer fra. I et gitt tilfelle der både egg og sæd doneres, vil dermed barnet være avskåret fra kunnskap om begge sine biologiske foreldre helt fram til det er 18 år. Dette såframt ikke aldersgrensen for å få vite hvem som er donor senkes til 15 år, slik regjeringen nå foreslår.

Barnets rett og behov for å vite hvor det kommer fra må være det mest tungtveiende argumentet når Stortinget vedtar lover som endrer samfunnets syn på foreldreskap. Her er også FNs barnekonvensjon, artikkel 3 pkt. 1, tindrende klar:

«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

Derfor er vi i KrF sterkt kritiske til stadige lovendringer som fører til at barn i økende grad fratas muligheten til å vite hvem som er deres biologiske foreldre. Den samme problematikken gjelder i spørsmålet om assistert befruktning til enslige. Stadig flere politiske partier fremmer politikk som går i denne retningen, der biologi anses som irrelevant for foreldreskap.


Drama i Stortinget tirsdag

Vurderer å ikke møte til avstemning om eggdonasjon og kunstig befruktning til enslige

Frps Sylvi Listhaug åpner for å ikke delta i avstemningen om liberaliseringen av bioteknologiloven. Listhaug utgjør et mindretall i Frp som er motstander av lovendringen.


Den 26. mai fremmer AP, SV og FrP også forslag om tidlig ultralyd til alle gravide. Det vil føre til at man oftere oppdager ulike utviklingsavvik hos barnet i mors liv. For utviklingsavvik finnes det ingen behandling, og alternativet blir da abort. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten pekte i 2012 på at det ikke er påvist medisinsk gevinst ved å innføre tidlig ultralyd for alle. Hvorfor skal dette da prioriteres i helsetjenesten? Konsekvensen blir nedprioritering av andre viktige aspekter ved svangerskapsomsorgen. Det norske samfunnet er sterkt forpliktet på alle menneskers likeverd, og vi mener at et slikt tilbud bryter med denne forpliktelsen.

Ingen av disse hensynene tillegges vekt når tre opposisjonspartier, som vanligvis er uenige om det aller meste i norsk politikk, nå trumfer sin vilje igjennom i Stortinget. I andre saker kritiserer de regjeringen for manglende konsekvensutredninger. Når de selv foreslår radikale endringer i lovverket, er konsekvensutredninger plutselig blitt unødvendig. Forstå det den som kan.


Fakta om foreslåtte endringer i bioteknologiloven

Dette er blant endringene i bioteknologiloven som Frp, Ap og SV er enige om:MDG støtter liberalisering av bioteknologiloven

Miljøpartiet De Grønne kommer til å støtte alle forslagene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV om å liberalisere bioteknologiloven.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!