Leserinnlegg:

«For enkelte vil det være livreddende»

LAR er et viktig behandlingstilbud for en sårbar gruppe av pasienter og vil for enkelte være livreddende.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Terje Bendiksby

Meninger

Den siste tiden har det vært skrevet en del både i sosiale medier og i Sunnmørsposten om rusbehandling både i spesialisthelsetjenesten og i Ålesund kommune.

Vi syns det er viktig at rusbehandling løftes fram og at vi utfordres på det arbeidet vi gjør, da vi hele tiden arbeider for å bli bedre. Vi er bekymret for at misvisende informasjon i saken får den konsekvensen at både pasienter og pårørende vegrer seg på å ta kontakt, og derpå ikke komme raskt nok i behandling.

Den spesialiserte rusbehandlingen har vi i Avdeling for tverrfaglig rusbehandling (TSB) i Helse Møre og Romsdal ansvar for.

Vi tilbyr et helhetlig tilbud fra det akutte forløpet til langtidsbehandling og ettervern både innenfor rus og spillavhengighet, og til pårørende. Vi arbeider tett opp mot alle kommuner og samhandlingen med de er svært viktig for at vi lykkes i de ulike behandlingsforløpene.

Livskvalitet og redusert fare

Formålet med Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet, rehabilitering og videre redusere skadene av opioidmisbruk og faren for overdosedødsfall.


Ålesund:

Slik jobbar kommunen for å hjelpe rusavhengigeast

Kommunedirektør Astrid Eidsvik svarar på utsagn frå politikar Eva Brit Langva om lavterskeltilboda i Ålesund kommune.


Substitusjonsbehandling skal normalt ikke være førstevalget i behandling for opioidavhengighet, med mindre man etter en helhetsvurdering av pasienten finner at LAR vil være det mest egnede og forsvarlige behandlingsalternativet. Begrunnelsen for dette er at legemidlene som benyttes i LAR er sterkt avhengighetsskapende og vil kunne utgjøre en livslang behandling for noen. Pasientens alder skal tillegges særskilt vekt ved vurdering av om LAR skal tilbys.

Beslutning om innskrivning i og utskrivning fra LAR er lagt til spesialisthelsetjenesten. Når pasienten er stabilisert, kan gjennomføringen av den medisinske delen av behandlingen overføres til allmennlege i helsetjenesten i kommunen. Behandlingen i LAR organiseres som et trepartsamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten i kommunen og primærhelsetjenesten, med pasienten i midten.


Mange ruspasientar tar sitt eige liv

Folk som har fått hjelp av helsevesenet for rusproblem, har over 16 gonger høgare sjølvmordsrate enn normalen.


Indikasjonen for igangsettelse av LAR er dokumentert opioidavhengighet, og opioidavhengigheten skal ha hatt et visst omfang og varighet før substitusjonsbehandling vurderes. Dette er LAR-retningslinjen tydelig på. Det er også en samlet vurdering at jo yngre pasienten er, og i jo mindre grad behandling uten substitusjonslegemidler er forsøkt, desto mer bør man søke andre løsninger enn substitusjonsbehandling.

Sårbar gruppe

LAR er et viktig behandlingstilbud for en sårbar gruppe av pasienter og vil for enkelte være livreddende. Samtidig er det viktig å huske på at de medikamenter og doseringer som benyttes i substitusjonsbehandling vil kunne være dødelige for personer som ikke har en opioidavhengighet.

Dersom substitusjonsbehandling i LAR igangsettes på manglende grunnlag vil det kunne medføre økt avhengighet ut over det som allerede foreligger. Kombinasjon av dempende rusmidler som eksempelvis GHB, benzodiazepiner, andre opioider og alkohol med substitusjonsmedikament i LAR medfører økt overdosefare på grunn av den samlede effekten på hjernen. En effekt som dessuten vil være svært uforutsigbar.

LAR er en god og viktig behandling når den er gitt på riktig grunnlag således at behandlingen blir forsvarlig.


Rusavhengige slit meir når Noreg er stengt

Sosiale møteplassar er stengde, og den daglege dosen er vanskelegare å få tak i enn før. Livet som rusavhengig er endå tøffare i tida av koronaen.


Det er ikke slik at blandingsmisbruk, det vil si bruk av flere rusmidler samtidig, i seg selv medfører avslag i LAR. Tvert imot, flertallet av dem som henvises til og får innvilget LAR i Møre og Romsdal har et blandingsmisbruk. Indikasjonen er som nevnt en dokumentert opioidavhengighet av et visst omfang og varighet.

Rusfrihet er målet

Selv om rusfrihet og rehabilitering er målsetning i utgangspunktet, er det også en viss andel i LAR som benytter rusmidler samtidig med substitusjonsmedikamentet i LAR der skadeforebygging blir det fremhevede, i så tilfelle blir rammene rundt utlevering tettere av forsvarlighetshensyn.

Hos dem som bruker rusmidler mens de er i LAR vil dessuten tilbud om videre rusbehandling enten poliklinisk eller ved innleggelse være noe som fremheves i behandlingen.


Sterk legeskepsis til rusreformen

Legeforeningen er enige i at rusavhengige vil ha bedre nytte av behandling enn av straff, men mener straffrihet for narkotikabruk vil rekruttere nye brukere.


Pasienter i LAR har på samme måte som andre pasienter med ruslidelser mulighet for rusbehandling rettet mot de aktuelle avhengighetstilstander og der utredning av både ruslidelse, somatiske sykdommer og eventuell underliggende psykisk lidelse er en integrert del av behandlingen.

Under covid-19-pandemien er det lagt opp til raskere behandling av søknadene i henhold til innvilgelse av LAR men der det fortsatt skal være tilstrekkelig indikasjon/grunnlag for å sikre forsvarligheten i behandlingen.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger