Illustrasjon:   Foto: Lise Åserud, Scanpix

Kronikk:

«Om ventetider til MR i koronaens tid»

På tidspunktet da Norge på alvor tok konsekvensene av den truende pandemien var Møre og Romsdal i en helt unik situasjon.

To diagnostiske sentre, Kristiansund Røntgeninstitutt og Sunnmøre MR-klinikk, der ingen av disse hadde en regional avtale, hadde begge betydelig ledig MR kapasitet. Med dette var fylket i en potensiell nasjonal særstilling der pandemien ikke trengte å bety forlenget ventetid til helsevesenets generelt mest nøyaktige undersøkelse.

17. mars, bare få dager etter at Norge stengte ned sendte derfor Sunnmøre MR-klinikk en henvendelse til fagavdelingen i Helse Midt-Norge med informasjon om at klinikken hadde ledig undersøkelseskapasitet. Vi argumenterte med at i den usikre tiden fremover ville klinikken på Moa være et tryggere sted å bringe polikliniske pasienter til enn til Ålesund sykehus. Samtidig ville en slik løsning forhindre at ventetiden ville eksplodere. Sykehuset hadde i likhet med de andre sykehusene i landet blitt pålagt å begrense tilgangen til radiologiske undersøkelser (MT, CT, røntgen, ultralyd) i redsel for å bringe viruset ukontrollert inn til inneliggende pasienter og sykehusets ansatte.

Klinikken mottok svar fra det regionale helseforetaket 2/4. Der viser man til dialog med Klinikksjef Per Erik Tødenes i Helse Møre og Romsdal og konklusjonen er at man ikke har behov for hjelpen som er blitt tilbudt både fra Kristiansund Røntgeninstitutt og Sunnmøre MR-klinikk.Da Norge begynte å åpne opp igjen i juni er ventetidene til MR ved Ålesund Sykehus og Kristiansund Sykehus est ut til henholdsvis 16 og 17 uker. Dette til tross for at allmennlegekontorene i mars, april, mai varsler om betydelig lavere pasienttilgang enn normalt.

På dette tidspunktet ble vi kontaktet av Ålesund Sykehus som ba oss om å få bruke vår radiografkompetanse da man ved sykehuset hadde betydelig kapasitetsproblemer grunnet sykefravær og ferieavvikling. Som daglig leder for en konkurrerende virksomhet sa jeg likevel «ja» til å dele vår kompetanse med sykehuset, men ba avdelingsleder på nytt løfte problemstillingen til klinikksjef i det lokale helseforetaket og fagavdelingen i det regionale helseforetaket om Sunnmøre MR-klinikk ledige kapasitet. Med redusert kapasitet fra sykehusets side, samt en økt strøm av pasienter tilbake til allmennlegekontorene tilsa logikken at ventetidene ville forsette å øke.

Men nei, til tross for nødvendigheten av Sunnmøre MR-klinikk sin faglige håndsrekning var ikke klinikksjef for bildediagnostikk Tødenes villig til å varsle det regionale helseforetaket at det var krise på gang. Og i et intervju i Sunnmørsposten 22. juli ble det formidlet at Helse Møre og Romsdal var i ferd med å korte inn køene og ny teknologi skulle hjelpe til.


Kronikk:

«Pasientrettigheter i krisetider»

I Norge har vi sterke og gode pasientrettigheter. 


Men tallenes tale viser noe annet. Per 12.08. er ventetidene til MR ved Ålesund Sykehus historisk lang; 23 uker. Til Kristiansund Sykehus er ventetiden 22 uker. Med andre ord får du ikke MR ved disse sykehusene i 2020 dersom du ikke er en prioritert pasient. Som forsker har jeg omfattende brukerkjennskap til den nye teknologien som Tødenes refererer til i artikkelen i Sunnmørsposten. Den reduserer undersøkelsestidene med ca. 20 %, men først etter at man har gjort en rekke tester og sammenligninger som også tar flere uker.

De historisk lange ventetidene til MR i fylket frembringer flere spørsmål. Hvorfor anvender så mange henvisere sykehusenes polikliniske tilbud når ventetidene er som de er? Man skulle også tro at sykehusene til det beste for pasientene ville viderehenvise pasientene til Aleris som oppgir å ha 5 uker ventetid. Vår egen erfaring etter å ha vært tilbyder i 17 år er at dette aldri skjer. For Aleris sin del, som allerede har en ventetid som er dobbelt så lang som da vår egen klinikk og Kristiansund Røntgeninstitutt hadde avtalene kan man heller ikke ha lenger enn 6 ukers ventetid, da bryter man avtalen med det regionale helseforetaket.


Muritunet i Valldal i full beredskap

Klare til å avlaste sjukehuset

Muritunet i Valldal har tømt institusjonen for sine ordinære pasientar. I staden står rehabilitiseringssenteret i full beredskap, klare til å ta imot pasientar frå sjukehusa – om det skal bli nødvendig.


Første gang jeg ble kjent med Ålesund sykehus sin fylkesmessige MR-behovsanalyse var på 90-tallet. Den gang bommet deres fremtidige analyse med 6 MR maskiner. Heldigvis har presisjonen blitt bedre siden den gang, men fortsatt er vurderingene i dårlig samsvar med virkeligheten. Erfaringene er også at verken sykehus eller helseforetaket evner å erkjenne sine feilvurderinger og gjøre de nødvendige tiltakene. Av den grunn er vår konklusjon at ventetiden til offentlig MR vil forbli uakseptabel lang for de fleste pasientene i mange måneder som kommer.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!