Kronikk:

«Norsk økonomi – den økonomiske gjeninnhentingen er i gang»

Økonomiske nøkkeltall indikerer at produksjon og etterspørsel i Møre og Romsdal har steget de siste månedene. Samtidig har ledigheten falt.

Finans: Børsoppgangen må sies å være en sannhet med modifikasjoner, sier Inge Furre i Sparebanken Møre.  Foto: Gorm Kallestad/Scanpix

Meninger

Dette skyldtes lettelsene i smitteverntiltakene. I tillegg har omfattende finanspolitiske tiltak, lavere rente og en svak kronekurs bidratt positivt. Dersom det ikke kommer nye aktivitetsdempende tiltak for å hindre smittespredning vil ledigheten trolig falle ytterligere fram mot årsskiftet.


Finansdepartementet ber bankene droppe utbytte

Bankene bør vente med å dele ut utbytte for å være best mulig sikret mot alvorlige økonomiske tilbakeslag under koronakrisen, ber finansministeren.


Inge Furre, Sjeføkonom i Sparebanken Møre 

Rekord-fall i norsk økonomi

Nedstengningen av norsk økonomi førte til en særdeles kraftig produksjonsnedgang og en markant økning i arbeidsledigheten.

I 2. kvartal falt bruttonasjonalproduktet (BNP) i Fastlands-Norge med 6,3 prosent. BNP er et mål på den samlede produksjonen av varer og tjenester i en økonomi. Dette er det sterkeste fallet Statistisk sentralbyrå noensinne har målt.


USA venter rekordstort budsjettunderskudd

USA venter et føderalt budsjettunderskudd på 29,3 tusen milliarder kroner i 2020 og den største offentlige gjelden siden andre verdenskrig.


Nedgangen skyldes imidlertid i sin helhet redusert produksjon fram til april. I mai og juni steg nemlig aktivitetsnivået som følge av lettelsene i smitteverntiltakene. I løpet av disse to månedene økte BNP i fastlandsøkonomien med 6 prosent. Dette var likevel ikke nok til å hindre et rekord-fall målt på kvartalsnivå.

Gjeninnhentingen er i gang

Det var særlig økt virksomhet i sektorer som leverer tjenester til husholdningssektoren som førte til at aktiviteten i norsk økonomi tok seg opp utover våren og sommeren.

Eksempler på dette er kultur og underholdning, hotell og restaurant, innenlandsk transport samt helse og omsorg. I juni var det særlig høyere produksjon innenfor sistnevnte sektor som bidro positivt. Dette skyldes blant annet at aktiviteten på sykehusene kom opp på et mer normalt nivå.

Ifølge Statistisk sentralbyrås siste anslag ligger det i år an til et BNP-fall i Fastlands-Norge på 3,9 prosent. Neste år venter byrået en oppgang på 4,3 prosent og en stabilisering av ledigheten.


SSB-prognose: Vi kan vente oss flere år med rekordlav lønnsvekst

Norsk økonomi har aldri opplevd en bråstopp som kan måle seg med koronakrisen, ifølge SSB. Vi kan vente rekordlav lønnsvekst og høy arbeidsledighet i flere år.


Kraftig nedgang i ledigheten

Som følge av gjenåpningen av økonomien har ledigheten falt kraftig. Ved utgangen av august utgjorde den registrerte ledigheten i Møre og Romsdal 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var ledigheten på landsbasis 4,3 prosent.

På sitt høyeste kom ledigheten i fylket opp i 10 prosent. Dersom det ikke kommer nye perioder med nedstengning kan ledigheten falle ytterligere fram mot årsskiftet. Nedgangen blir imidlertid langsommere etter hvert som arbeidsmarkedet normaliserer seg og de økonomiske annenrunde-effektene av koronapandemien gjør seg gjeldende.

Fremover står flere bransjer fortsatt overfor utsikter til sviktende omsetning. Blant annet gjelder dette for reiselivsnæringen og den maritime industri. Dessuten vil oljerelaterte næringer bli negativt påvirket av utsiktene til en sterk nedgang i petroleumsinvesteringene.

Selv om aktivitetsnivået samlet sett er på vei opp vil derfor arbeidsledigheten i fylket og i landet som helhet trolig holde seg høyere på lang sikt enn den var før koronapandemien. I februar lå ledigheten i fylket på 2,1 prosent.Rekordhøye boligpriser

Boligmarkedet i Norge har holdt seg overraskende godt oppe gjennom koronakrisen. I juli steg prisene på brukte boliger med 0,9 prosent, justert for sesongvariasjoner. Også i mai og juni var det en sterk prisoppgang.

I gjennomsnitt ligger boligprisene nå 5 prosent høyere enn for ett år siden. Dette innebærer at boligprisene er rekordhøye og altså høyere enn før koronapandemien. Lave renter og nedgangen i arbeidsledigheten har åpenbart påvirket boligmarkedet positivt.

God stemning i finansmarkedene

Stemningen i finansmarkedene har også vært god i sommer med nye rekordnivåer på børsene i USA og oppgang på Oslo Børs. Dette kan synes merkelig i lys av den markante produksjonsnedgangen i verdensøkonomien. Enorme finans- og pengepolitiske stimulanser, gjenåpningen av de ulike lands økonomier og troen på at det snart foreligger en korona-vaksine er imidlertid viktige årsaker til dette. Prisingen i aksjemarkedet viser tydelig at markedsaktørene ser et godt stykke fremover.

Samtidig er det imidlertid store forskjeller i kursutviklingen for de ulike bransjer. Teknologiaksjer, som veier tungt på børsene, har steget kraftig mens for eksempel kursene på aksjer knyttet til cruiserederier, flyselskaper og hoteller, oljesektoren og skipsbygging har falt tilsvarende.

Børsoppgangen må derfor sies å være en sannhet med modifikasjoner. Dessuten er sannsynligheten for et børsfall større jo høyere aksjekursene er. Risikoen for store kurssvingninger på kort sikt er imidlertid den prisen man må betale som investor dersom man ønsker høyere avkastning på lang sikt.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!