Havnæring: Ocean Farm 1 til Salmar, var verdens første oppdrettsanlegg til havs. Det er plassert i Frohavet utenfor Trøndelagskysten. Havbruksanlegg. Artikkelforfatterne har undersøkt hvordan sameksistensen mellom norske havnæringen kan se ut de neste 20 årene.  Foto: Gorm Kallestad

Kronikk:

«God sameksistens blant havnæringene er et konkurransefortrinn for Norge»

Norge har en ambisjon om å øke næringsaktivitetene i havet. Eksisterende næringer endrer seg og nye kommer til. Det er viktig å unngå en utvikling hvor konfliktnivået øker.

Derfor har vi undersøkt hvordan sameksistensen mellom norske havnæringer kan se ut de neste 20 årene.

I glasskula ser vi ulike nyanser av blått. Det er imidlertid ett likhetstrekk ved alle scenarioer: Den totale verdiskapningen øker når sameksistensen fungerer. Retningen vi velger i dag bestemmer hvordan 2040 ser ut. Vi mener tilrettelegging for sameksistens er avgjørende for at Norge skal levere på ambisjonen om økt verdiskapning fra havet.

Havrommet blir benyttet av et stort antall aktører til mange ulike næringsaktiviteter, som sammen står for mesteparten av våre eksportinntekter og flere hundre tusen arbeidsplasser over hele landet. Næringsaktørene selv peker på sameksistens som en avgjørende faktor for framtidig bærekraftig verdiskapning. Sameksistens er også vektlagt i forvaltningsplanene for norske havområder.Kystsoneplanlegging og prioriteringer mellom ulike næringer vekker naturlig nok stor oppmerksomhet og engasjement. Men sameksistens handler ikke bare om areal. Havnæringene deler også naturressurser, verdikjeder, kompetanse, arbeidskraft, teknologi, beredskap og samarbeidsfora.

Vi har sett på framtidsbilder med ulike grader av klimaendringer, digitalisering, grønn omstilling og krise. Det er tydelig at «business as usual» ikke bør være et alternativ. Fortsetter vi som i dag vil vi ha store klimautfordringer. Strengere reguleringer er et fornuftig grep, men vel så viktig er det å stimulere til omstilling og fortsatt innovasjon i næringene. Olje- og gassnæringen er en sterk driver for teknologiutvikling. Etter hvert som aktiviteten i denne næringen minker, er det avgjørende at teknologi og kompetanse overføres til andre havnæringer.


Leserinnlegg:

«Næringsministeren tar feil»

Åpent brev til næringsminister Iselin Nybø.


Økt global etterspørsel etter fornybar energi og klimavennlig mat vil kunne gi norsk næringsliv konkurransefortrinn internasjonalt. Samtidig kan ny teknologi og muligheter for sanntidsdata gjøre havforvaltningen mer tilgjengelig og dynamisk. Det kan igjen gi mindre konflikt mellom næringene, fordi man i større grad er enige om kunnskapsgrunnlaget beslutninger er tuftet på og det reflekterer situasjonsbildet slik det er i nær sanntid.

En krise – enten en pandemi slik vi opplever nå, eller andre former for brå omveltninger – kan plutselig endre verdensmarkedene og etterspørselen etter ressurser fra havet. Havnæringene er sårbare for store endringer i den globale økonomien. Redusert etterspørsel fører til redusert vekst, og vil utfordre samhandlingen mellom næringene. Tillit, kommunikasjon og sameksistens mellom norske havnæringer blir enda viktigere i fremtiden fordi omverdenen forventes å bli mer konfliktfylt og usikker.


Møre og Romsdal har høyest verdiskaping i sjømatnæringen

Med en direkte verdiskaping på 15 milliarder kroner i sjømatnæringen i 2019, troner Møre og Romsdal på toppen. Tett etterfulgt av Vestland med en verdiskaping på 13,5 milliarder kroner.


Harmonisk sameksistens mellom havnæringene kan gi store gevinster for Norge. Sameksistens som fungerer gir høyere sysselsetting og verdiskapning, og mer teknologiutvikling og innovasjon. I 2040 vil Norge fortsatt være en havnasjon med store konkurransefortrinn. Satsing på sameksistens vil gjøre oss bedre rustet for en blå framtid.

Artikkelforfatter: Therese Rist, rådgiver i Senter for hav og Arktis.  Foto: Marius Fiskum

Artikkelforfatter: Gunnar Winther, direktør, Senter for hav og Arktis.  Foto: Marius Fiskum

Leserinnlegg:

«Sats på havet»

Om kort tid skal elevene i ungdomsskolen velge videregående opplæring. Vår beste anbefaling er å satse på en utdanning som peker mot havet.

Kronikk:

Kronikk: Slik kan maritim næring komme seg gjennom krisen

Myndighetene arbeider målrettet for å dempe effekten av koronaviruset. Maritimt Forum jobber for å sikre best mulige tiltak slik at maritim næring kan komme seg igjennom krisen og skape ny aktivitet etter krisen.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!