Leserinnlegg

«Fylkets byer og ny stamveg E39»

Tunnel: – Bygg den privatfinansierte Borgundfjordtunnelen mellom Sula og Ålesund snarest, sier Paul Andreas Hofseth.  Foto: Bytunnelen AS

Meninger

Kristiansund. Avstanden til E39 blir neppe endret for nordmørsbyen. Vittige tunger har lansert landfast vegsystem via Tustna og andre krumspring, men for Kristiansund forblir nok tilkobling til E39 ved Gjemnessundet. Avstanden er 25 km målt fra byens rådhus og 20 km fra Løkkemyra. Punktet virker logisk for trafikk både mot nord og sør.

Molde. Vegen går som i Ålesund delvis gjennom byen. Aktuelle lengder ved bruk av alternativet Romsdalsaksen (RA): Molde Rådhus til Lønset: 11 km og Hjelset 18 km. Regnet fra Årø til Lønset 6 km. Mange ønsker Hjelset, men trolig snarlig oppstart for Lønset-Hjelset tilsier Lønset som knutepunkt. Fannefjordtunnelen vil jo fortsatt være aktuell for trafikk til og fra vest. For ordens skyld: pr. dato er Møreaksen valgt E39 trase!


Regjeringa opnar for å byggje fleire og smalare firefeltsvegar

Regjeringa opnar for bygging av firefelts motorveg på nye strekningar, og for å byggje smalare firefeltsvegar på strekningar der firefeltsveg har vore tillate.


Ålesund. E39 går via Moa og utfordres av flaskehalser som Blindheimstunnelen, Moatunnelen, Vegsundbrua, farlige avkjørsler, stor trafikk og en utsatt drikkevannskilde for 60000 innbyggere. To tiltak kan nærmest halvere trafikken og bedre forholdene ved Brusdalsvatnet.

1. Bygge den privatfinansierte Borgundfjordtunnelen mellom Sula og Ålesund snarest.

2. Flytte E39 øst for Brusdalsvatnet.

Avstander: Ålesund Rådhus-Digernes 26 km og fra Moa 15 km.


Kommentar:

«Det er utvilsomt en sannhet at disse vegbommene aldri hadde blitt fjernet før tida uten at Frp hadde presset det fram»

Når vegbommen på Tresfjordbrua rives er Møre og Romsdal bomfritt. Det har Frp sørget for.


Nordmøre er mye avklart. Det lysner litt for Todalsfjordprosjektet som vil binde sammen indre del mellom Sunndal og Surnadal med fast samband. For E39 sin del er Halsa-sambandet omforent.

I Romsdal er kampen mellom Møreaksen (MA) og RA fortsatt frisk. RA kjemper for en nøytral og grundig utredning for å få endelig svar på hvilken løsning som er best og billigst – en selvfølge når kostnadene spriker med tosifrede milliardbeløp. Løsninger og kvaliteter endres, målepunktene er ulike og ingen har framlagt et 100 % fair oppsett.

Sunnmøre. Det er mange foreslåtte løsninger for kryssing av Storfjorden, og her nevnes: Hafast: bru (målinger pågår), Fefast: Festøy – Sula, Storfjordsambandet: Glomset – Sandvika og Storfjordbrua fra Gausnes ved Sjøholt. 1/3 av fylkets befolkning bor i Ålesundsområdet og vil nok hindre for lang til avstand til E39 – spesielt med tanke på trafikk til og fra sør.


Kryssing av Storfjorden er krevende. Samtlige har sine utfordringer og fortrinn, men hvilket er samlet sett best?

Oppsummert. Start med omforente prosjekt. Med hensyn til bevilgninger og nytteverdi – bygg/oppgrader først: Krabbefelt på Ørskogsfjellet, Lønset – Hjelset, «Telehivvegen» og Halsafjordsambandet.

Prosjektene gir god spredning og snarlig nytte!


Hafast er nær tom for penger: – Vi trenger mer kapital for å komme videre med prosjektet

Selskapet som arbeider for å gjennomføre fjordkryssingen fra Hareidlandet til Sula trenger mer kapital for å fortsette arbeidet.Lesarinnlegg:

«Om samferdsel og vegutbygging»

Eg ser at Helge Orten og andre, vil ha oss til å tru at dei ved NTP arbeider for at våre transportløysingar skal bli løyste. Bru frå Hareid til Sula kjem aldri til å bli realisert og heller aldri blir E39 lagt ut til dei yste øyane på Romsdalskysten.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!