Leserinnlegg:

«Kystverket blir styrket gjennom omorganiseringen»

Sentralisert: Ved store hendelser, blir det Kystverkets oppgave å samordne den statlige, kommunale og interkommunale beredskapen. Denne oppgaven ligger hos Kystverket i Horten.  Foto: Kystverket

Meninger

Omorganiseringen av Kystverket innebærer ingen svekkelse av beredskapen langs kysten, verken lokalt eller nasjonalt. Tvert imot. Den legger til rette for at Kystverket skal være i stand til å bistå med enda bedre hjelp og støtte når det oppstår en ulykke eller nestenulykke langs kysten.

Omorganiseringen er i tråd med Kystverkets eget forslag. Fra å være inndelt i regioner, blir etaten fra 1. januar 2021 funksjonsorganisert. På beredskapsområdet innebærer omorganiseringen blant annet at enkelte stillinger flyttes til Horten.

Dette er stillinger som i hovedsak er knyttet til kursvirksomhet, øvelser og vedlikehold av beredskapsmateriell.

Målet er både å sørge for klarere og mer effektive styringslinjer i organisasjonen, og å skape et større og tyngre fagmiljø som kan bistå den lokale beredskapen i hele landet ved behov.


Kystverket skal omorganiserast

Kystverket skal gjennom ei omfattande omorganisering i tida framover. Fem regionkontor som driv med fleire oppgåver, skal no organiserast etter funksjonar.


Men for at Kystverket skal kunne ivareta sine oppgaver i alle deler av landet, er også lokal tilstedeværelse avgjørende. Derfor skal Kystverket fremdeles være fysisk tilstede langs hele kysten. Det skal fremdeles være drift og aktivitet på alle de stedene der Kystverket i dag har regionkontor, og beredskapsutstyret som er lokalisert lokalt skal ikke flyttes.

Det er den enkelte kommune som ivaretar den lokale akuttberedskapen langs kysten. Alle kommuner deltar i interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Når det skjer en ulykke eller en nestenulykke som overstiger den enkelte kommunes kapasitet og beredskap, bidrar disse utvalgene med støtte og hjelp.

Ved store hendelser, blir det Kystverkets oppgave å samordne den statlige, kommunale og interkommunale beredskapen. Denne oppgaven ligger hos Kystverket i Horten.


SV og Frp beskylder Kystverket for å sniksentralisere beredskapskontorer

Arne Nævra (SV) og Helge André Njåstad (Frp) reagerer på at Kystverket legger ned tre av fire beredskapskontorer, og kaller nedleggelsen kamuflert.


Havet er en av Norges aller viktigste ressurser, og for Kystverket er det å forebygge og håndtere hendelser som kan true miljø og sjøsikkerhet en helt sentral oppgave. Derfor er det avgjørende at Kystverket har en organisering som sikrer klare styringslinjer og legger til rette for gode, robuste fagmiljøer

Knut Arild Hareide,
Samferdselsminister

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no