Kronikk:

«Helseplattformen - en mer sammenhengende helsetjeneste»

For første gang etableres en felles journalløsning for kommuner, spesialisthelsetjeneste, fastleger og private spesialister, og det skjer i Midt-Norge. Helseplattformen vil heve kvaliteten i hele helsetjenesten, og kommunene i regionen har nå mulighet til å koble seg på.

Valgte amerikansk: Styret i Helse Midt-Norge, her ved styreleder Tina Steinsvik Sund (t.v.) og nestleder Liv Stette sammen med adm.dir. Stig Slørdahl, inngiikk i 2019 avtale med det amerikanske selskapet Epic om leveransen av IT-løsningene for Helseplattformen.  Foto: Per Ove Stige

Meninger

Norge har en av verdens beste helsetjenester, og de fleste av oss er innom fastlegen av og til, får en e-resept som hentes på apoteket, og må en sjelden gang innom legevakt eller sykehus.

Dette oppleves for de aller fleste som positivt og velfungerende. Men for dem som er kronikere, multisyke eller har en mer kompleks sykdomshistorie kan det være mer krevende å være syk.


Inngår milliardavtale om felles pasientjournal

Helse Midt-Norge signerer neste uke avtale med Epic System Corporation om ny felles elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge. Prisramme: 2,9 milliarder kroner.


Man må gjerne innom både fastlege, legevakt og flere sykehus, og kan da oppleve å måtte gjenta historien sin flere ganger. Informasjon følger ikke alltid med fra et sted til det neste, og informasjon om hvilke medisiner man står på er ikke alltid riktig.

I verste fall kan man bli feilbehandlet på grunn av at informasjonen ikke stemmer.

En av årsakene til dette er at dagens datasystemer ikke snakker godt nok sammen. Fastlegene har ett journalsystem, kommunene har normalt 3–4 journalsystemer, og på sykehusene er det enda flere systemer som må snakke sammen. Dette gjør de bare delvis i dag.

Dagens IKT-systemer er i hovedsak begrenset til én enkelt virksomhet/tjeneste og understøtter i begrenset grad pasientforløp på tvers av virksomheter og omsorgsnivå.

Sparer tid – bedre innsyn

Med en stadig eldre befolkning og generell økning i tjenestebehov også for yngre, vil en bærekraftig økonomi både for kommuner og helseforetak være avhengig av at helsepersonell får mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt.

Med dagens systemer bruker de ansatte tid på å lete etter og oppsummere informasjon og har ikke gode nok verktøy for å samhandle med forrige og neste behandlingsledd.

Hvis kommunene skal kunne håndtere det økende behovet for helsehjelp, må i tillegg innbyggere, pårørende og pasienter gis mulighet til å ta et større ansvar selv rundt egen helse, og mer av behandlingen må kunne utføres på avstand, for eksempel oppfølgingssamtaler som videokonsultasjon.


Helsepersonell i Møre og Romsdal:

Redd for å bli overkøyrt frå Trondheim

Den største risikoen med milliardprosjektet Helseplattforma er at kommunane, fastlegane og avtalespesialistane ikkje kjøper det, seier kommuneoverlege Tom Christiansen.


Nå utvikles og bygges framtidas journalløsning her i Midt-Norge. Fagfolk fra alle deler av helsetjenesten er med i arbeidet. Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Planen er at Trondheim kommune og St. Olavs hospital tar i bruk løsningen først, trolig våren 2022, så kommer andre kommuner og foretak etterpå, etter en egen plan.

Felles journalløsning

Helseplattformen er ett av de tre strategiske tiltakene som skal bidra til å realisere det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal». Det er første gang det etableres en felles journalløsning for kommuner, spesialisthelsetjeneste, fastleger og private spesialister i Norge, og Helseplattformen er derfor utpekt som det første steget på vei til å realisere det nasjonale målbildet.

Et av de andre strategiske tiltakene er å etablere en felles kommunal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjenesten, utenfor Midt-Norge (Akson).Kommunene i Midt-Norge kan enten velge Helseplattformen eller å fortsette med dagens systemer.

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Våren 2019 signerte selskapet kontrakt med Epic Systems om å levere en felles løsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Samtlige kommuner i Midt-Norge, inkludert Møre og Romsdal, har undertegnet en intensjonsavtale om opsjon og kan ta i bruk løsningen dersom kommunestyrene vedtar det.

Kommunene godt representert

Trondheim kommune innløste sin opsjon i august 2019, og nylig vedtok kommunestyret i Indre Fosen og bystyret i Kristiansund å løse inn sin. Det er ventet at flere kommuner vil følge på.

Trondheim kommune har påtatt seg et koordineringsansvar der de går foran og deler erfaringer med de andre kommunene i regionen. På den måten kan kommunene lære av Trondheim.

Et nettverk av 11 regionale innføringsledere koordinerer arbeidet i kommunene.


Aktører reagerer på gigantisk helsedataprosjekt for kommunene

Det nye, felles journalsystemet for kommunehelsetjenesten koster 11,2 milliarder kroner og vil koste helsevesenet 10,9 milliarder kroner å implementere.


Det er oppnevnt et Samarbeidsråd for opsjonskommuner, der flere kommunedirektører og helseledere er medlemmer. Både Trondheim sin rolle, som først ut, og det tette kommunesamarbeidet reduserer risiko og øker sjansen for å lykkes for kommuner og fastleger som blir med fremover.

Kommunene i Midt-Norge er også godt representert i utviklingen av Helseplattformen, sammen med deltakere fra helseforetak og fastleger. Fagpersoner fra kommunene i hele Midt-Norge er involvert for å sikre at Helseplattformen fungerer for alle.

Prosesser har vært gjennomgått for å passe både store og små kommuner, og forbedringsforslag og tidstyver har blitt identifisert. Alle faggrupper ser på muligheter for å jobbe likt i Midt-Norge der det er hensiktsmessig, og fagekspertene jobber sammen for å tilpasse det nye journalsystemet sammen med Helseplattformen AS og leverandøren Epic.

Mer sømløst

Vi som er innbyggere i Midt-Norge, vil få tilgang til egen journal med ny funksjonalitet tilgjengelig både for innsyn og involvering i egen helse og for samhandling med helsetjenesten. I tillegg vil vi oppleve at helsetjenesten blir mer sømløs, at informasjon flyter mellom behandlere, og at alt dette til sammen gjør at det blir litt mindre krevende å være syk.


Helse Midt:

Milliardkontrakt på helse-IT - har hatt store problemer i Danmark

Dansk helsepersonell melder om store problemer med datasystemet de har fått fra Epic. Pasientombudet er bekymret over at samme leverandør skal brukes i Norge.


Vi har tro på at Helseplattformen er en framtidsretta, helhetlig løsning til beste for både innbyggere og ansatte i helsetjenesten i Midt-Norge, i tråd med målet om «Én innbygger – én journal.»

Helge Garåsen
Helse- og velferdsdirektør Trondheim kommune

Arne Ingebrigtsen
Rådmann Kristiansund kommune og leder av Samarbeidsrådet for opsjonskommuner i Midt-Norge

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no