Trygghet: Barn og unge skal føle seg trygge. Det er et ansvar alle har.  Foto: Scanpix/NTB

Kronikk

«På tide å lytte»

Debatter rundt mobbing er ofte rettet mot mobbingens utvikling, mobbeofrene, forebygging, og hva man bør gjøre når mobbing skjer.

Hva med perspektivet til de som mobber? Relasjonene og handlingene rettet mot dem som mobber kan avgjøre hva som skjer videre.

Mobbing i dag

Mobbing er fortsatt et stort problem i skolen i dag, og digital mobbing gjør det ikke lettere. Likevel er det sammenheng mellom mobbing på nett og mobbing ansikt til ansikt. Ifølge Erling Roland, blir de som utsettes for den ene typen, også utsatt for den andre.

Ser man på den årlige elevundersøkelsen, er det lite endring. I Norge har vi nulltoleranse mot krenkinger slik som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Dette er lovfestet i Opplæringslovens §9A-3. Hvorfor er det fortsatt mobbing da? For å få ned tallene, så må man ha god kunnskap for å kunne avdekke, stoppe og forebygge mobbing i skolen.

Artikkelforfatter: Stine-Mari Sjøholt er masterstudent ved Grunnskulelærerutdanningen ved HVO.  Foto: Privat

Likevel sier 16 % av dem som blir mobbet, at skolen visste om mobbingen uten å gjøre noe. Man kan forstå hvorfor mange ikke sier ifra, når de erfarer at de voksne ikke gjør noe med det. Jeg tror også at mange opplever at situasjonen blir verre av å si fra, og at de derfor velger å ikke si noe. Unge har et ønske om å få slutt på mobbing, så da må man begynne å se ting fra flere perspektiv.

Barns perspektiv

Det finnes mye litteratur og forskning som ser på mobbing. En måte å forstå mobbing på, er at det er maktbruk som gir den utøvende en tilfredsstillelse. Man må være klar over at den som mobber, kan også bli mobbet selv. Disse kalles «vekslere». I en rapport fra Forandringsfabrikken, fortalte barn om hvordan og hvorfor mobbing skjer. Jeg tror man glemmer verdien av barn og unges perspektiv. Man bør se nærmere på det, da det kan hjelpe på forståelsen. Man skal ikke forsvare mobbing på noen måte, men det må jo være noe som ligger bak.

Hva med voksnes reaksjoner? Er det riktig å møte barnet med kjeft og straff? Når man blir kjeftet på, er det lett å gå i forsvar. Dette gir ikke et godt utgangspunkt for å utforske hvorfor mobbingen skjer. Se det fra barnets perspektiv. Dette er en faktor som ikke er til hjelp.


Synspunkt

«Hvordan kan vi tilrettelegge for at fritidsaktivitetene blir så trygge som mulig?»

Takket være en fantastisk frivillig innsats fra mennesker som bryr seg, kan barn og unge delta i mange ulike organiserte fritidsaktiviteter. Dette er viktig helsefremmende arbeid.


Relasjoner og følelsen av tilhørighet er viktig; å ha venner, og voksne som bryr seg. Alle har et ønske om å bli sett, og bli møtt med varme og trygghet. Dette gjelder også når barn og unge gjør noe gale. Noe ligger til grunn for handlingene deres. De vil at voksne skal stille spørsmål og lytte, de ønsker å få hjelp, og finne løsninger sammen. Det krever at voksne møter dem med varme og omsorg.

Barn og unge må føle trygghet, og det er en rett de har ifølge Opplæringsloven kapittel 9A. Man må vise forståelse ovenfor barnet og det som foregår på innsiden. Ved å stille de rette spørsmålene, kan barn føle seg trygg nok til å snakke om det som plager dem. Unge mener at respekt, forståelse og anerkjennende holdninger overfor hverandre er avgjørende for å stoppe mobbing.


Hildur (60) og Anne (47) sikret over 700.000 kroner til nytt e-sportsmiljø i Ålesund: – Hun trodde jeg var helt gal som kom med ideen

Anne Jensen og Hildur Alvestad ble tatt på senga da Gjensidigestiftelsen overrasket damene med 768.339 kroner til prosjektet E-Teams fredag.


Slike rapporter bør fortelle oss at fremgangsmåtene våre må endres. Å lytte til alle som er involvert er viktig, men også lovpålagt. Som lærer har man en aktivitetsplikt som skal sikre at alle elever har et trygt og godt psykososialt miljø, jamfør §9A-4 i Opplæringsloven. Elever skal møtes med anerkjennelse og omsorg uansett hvilken situasjon det er. Det er forståelsen av individenes selvbilde, og hvordan det er knyttet til handlingene. Forståelse for hvorfor noen mobber kan hjelpe for å kunne forebygge.

Læreres ansvar

Lærere har et samfunnsmandat, og er lovpålagt til å sørge for at barn har det trygt. Kvalitet på klasseledelse og klassemiljø har en dokumentert effekt på mobbing. Voksnes holdninger og syn på barn og unge, kan påvirke relasjon og kommunikasjon. At man er verdt å høre på kan løfte elevers følelse av verdighet. Man må ta et steg tilbake og tenke på hvordan man selv ønsker å bli møtt; at den andre er genuint interessert og har et ønske om å forstå. Alle har et behov for å bli sett og det er lærerens ansvar for at det skjer i skolen.

Betydningen av en tydelig og omsorgsfull voksen er sentral i forebyggingen av mobbing. Å lytte til elevene skaper tillit, og gjennom å vise initiativ ovenfor elevene gir det en bekreftelse på at de betyr noe. Det er viktig å gi alle elever oppmerksomhet, og i enkelte situasjoner krever det kanskje litt ekstra. Det å være til stede for elevene når de trenger det mest, kan skape et godt tillitsbånd mellom lærer og elev. Ifølge Erling Roland, er dette en viktig faktor for forebyggingen.Tilliten er viktig for at elever skal åpne seg, men det krever også handling fra læreren. Læreren må være villig til å gjøre tiltak. Dette gjelder tiltak ovenfor den som bli mobbet, men også den som mobber. Dette er en juridisk og moralsk plikt som lærere har. Det kan føre til etiske dilemma, slik som taushetsplikten ovenfor den som blir mobbet. Enkelte elever vil kanskje ikke informere foreldre. En annen faktor er frykten for å bli synliggjort og dermed ekskludert. Tiltak ovenfor mobberen kan også føre til ekskludering. Man må jobbe for et inkluderende klassemiljø der alle får utvikle seg i en positiv retning.

Foreldre

Man kan ikke poengtere nok den verdien som ligger i foreldres støtte. Det kan være tungt å være foreldre til de som blir mobbet, men også til de som mobber. Det ligger i foreldres natur å ville beskytte barna. Derimot er det viktig hvordan man som foreldre handler i slike situasjoner.

Anne Helgeland og Ingrid Lund sier at et samarbeid med skolen og foreldres involvering er viktig i forebyggende arbeid. Man må være samkjørt, og det er viktig at dette starter tidlig. Foreldres medvirkning til skolens arbeid rundt mobbing kan føre til raskere løsninger. Alle voksne er ansvarlige for de holdningene som barn og unge får. Man er rollemodeller.


Dette meiner det lokale beredskapsteamet kan gi betre kontroll over barna sin internettbruk:– I barneskulealder går alarmen når 9, 10, 11 og 12-åringar driv med dette

Det lokale beredskapsteamet åtvarar mot konsekvensane av å sjå porno i så ung alder og kjem med råd for korleis ein kan få betre kontroll på kva barna driv med på internett.Lesarinnlegg:

«Glad du ikkje var på kamp mamma»

Mandag kveld var styret i Møre og Romsdal idrettskrets samla. Haldningsarbeid var på saklista. Ei mor tok kontakt og ville gjerne gje oss eit øyeblikksbilde frå den kvardagen ho opplever innen norsk idrett.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!