Leserinnlegg av Marit Hovland Smedholen

«Tanker fra en pårørende»

Jeg leser med stor interesse hva fungerende kommunedirektør Bente Glomset Vikhagen tirsdag 28. september 2021 presenterte under et såkalt arbeidsmøte der politikere og kommunalsjefer var samlet for å diskutere veien ut av den økonomiske krisa i Ålesund kommune.

Helse- og omsorg: Marit Hovland Smedholen synes det er positivt at det tenkes nytt i helse- og omsorgssektoren, men hun mener også at løftet om bedre tider ligger noen år fram i tid.   Foto: Hilde Hovik

Meninger

«Dette er veldig store utfordringer. Det er ikke snakk om en justering, men ei veldig omfattende dreining av drifta av alle tjenestene», sa kommunedirektøren til Sunnmørsposten.

Færre institusjonsplasser

Jeg ønsker skrive noen ord om helse og omsorg og forslaget om å ha færre institusjonsplasser. Starter med sitat fra kommunedirektør Bente Glomset Vikhagen (Sunnmørsposten 29 september 2021): «Hovedstrategien må være å redusere behovet for sjukeheimsplasser og dermed antallet plasser. Ved å satse på å bygge opp forebyggende tjenester, hjemmesjukepleie og tjenester på et lavere nivå. Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må bygge opp bedre tjenester på lavere nivå, samtidig som vi har en strategi på å redusere antall institusjonsplasser. Et mål om å redusere antall institusjonsplasser med 90 plasser vil redusere utgifter med 67 millioner.


Kronikk av Steven Hasseldal

«Kvar skal Ålesund kommune, og korleis kjem vi dit?

Visste du? At for summen av ein langtidsplass i sjukeheim, kan ein i staden gi 6,4 personar tilbod om helsehjelp og miljøarbeid til heimebuande, for eksempel heimesjukepleie? Og visste du? At for summen av tiltaka til dei 6,4 personane med helsehjelp heime, kan ein gi tilbod til 22 personar med bruk av mestringstiltak i heimen, blant anna velferdsteknologi?


Jeg ønsker først å berømme tanker fra de ansvarlige om nytenkning innen helse og omsorgstjenester i Ålesund kommune. Det er positivt og gir innbyggerne håp om et fremtidig fungerende helsetilbud for alle – både de yngste og eldste i kommunen vår. Jeg ønsker å understreke ordet fremtidig! Nytenkning må planlegges og iverksettes etter hvilken økonomi Ålesund kommune har, så «løfter» om bedre tider ligger nok pr. i dag noen år fram i tid!

«Vi må redusere volumet. Vi må heve terskelen for å tildele de mest kostbare tjenestene og vi må stille større krav til hva innbyggerne skal gjøre selv og hva de kan forvente», sa også fungerende kommunedirektør Glomset Vikhagen til Sunnmørsposten. Var det volumet av protester fra de pårørende hun ville redusere?


Foreslår å legge ned Borgundheimen

18 bokollektivplasser kan forsvinne i Ålesund - pårørende reagerer.


Spør de pårørende

Har de ansvarlige i kommunen spurt pårørende om deres mening? Fikk de uttale seg før forslag om fremtidig nedleggelse av institusjonsplasser? Pårørende bor som regel i felles bolig og har egne behov på linje med brukers behov, og er sentral aktør på linje med bruker om fremtidig opplegg for begge.

Til Kommunedirektør /kommunalsjefer/politikere i Ålesund kommune: På vegne av pårørende fremlegger jeg et krav om folkeavstemning om spørsmål om nedleggelse av eksisterende institusjonsplasser. Slutt å spre gledesbudskap om bedre tilbud, og si sannheten som den er. Ålesund kommune har hatt så dårlig økonomisk styring de siste årene at de må ofre de mest sårbare for å spare penger og komme unna plikten de har til å gi forsvarlig helsehjelp til innbyggerne.

Provosert

Jeg blir mektig provosert med tanke på nedleggelse av institusjonsplasser. Hva med det stadige økende antall eldre (og yngre) brukere? Hvor skal de være de neste årene når Ålesund kommune ikke vil ha plasser til dem? Kommunen har plikt til å sørge for forsvarlig og individuell helsehjelp til sine innbyggere. Jeg kan ikke se at det å overføre ansvar til hjemmet betyr annet enn fraskrivelse av nødvendig oppfølging av fagutdannet helsehjelp. Det må være med en bismak et slikt vedtak eventuelt blir vedtatt.


Ålesund Sanitetsforening reagerer på kuttforslag:

– Etter mine begrep er ikke dette rett

– Jeg synes det er helt forferdelig, at det nå igjen skal gå på bekostning av både demente og de som er de sjukeste av de gamle i Ålesund kommune, sier lederen i Ålesund Sanitetsforening.


Det å være pårørende til noen innebærer et meransvar den dagen en får alvorlig sykdom nært, og ulike diagnoser kan medføre til at livet blir snudd og en blir låst i hjemmet grunnet omsorg for den syke. Det finnes tilbud, men liten grad av individuelt opplegg hvor en som pårørende kunne fått lettere tilgang på avlastning. Retten til et individuelt opplegg hvor en hadde forutsigbarhet i tid fremover er fine ord, men pr. i dag er der liten anledning for pårørende til selv å få avlastning ved behov. Mye nattevåking og lite søvn medfører på sikt dårlig livskvalitet og helseplager for den som bor sammen med en kronisk syk person.

Hvordan mener de ansvarlige i helse- og omsorgssektoren at et opplegg ved å bruke hjemmet som en institusjon skal fungere? Hvor skal en bruker være når pårørende trenger avlastning?

Nytenkning må være at Ålesund kommune oppretter et nytt tilbud snarlig der brukere kan være om natten. Et senter hvor pårørende kunne få avlastning etter individuelle behov. Det ville bety veldig mye for mange! På et slikt senter kunne brukerne være fra klokka 18.00 og til etter morgenstell og frokost dagen etter. Slik kunne pårørende få ny energi. Jeg kan ikke forstå hvordan de tenker kvalitet for bruker og pårørende samtidig som de legger fram forslag om det motsatte.

Stopp. Det er ikke for sent å snu!


Forslag om å avvikle sjukehjem: – Ingen mister plassen sin

Administrasjonen i Ålesund kommune foreslår å avvikle Sanitetshjemmet. De ansatte ble informert på tirsdag, og pårørende blir informert på et møte tirsdag kveld.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!