Kronikkforfatter: Hans Kjetil Knutsen fra Ålesundlista.  Foto: Staale Wattø

Kronikk

«Robek eller en sterkt svekket eldreomsorg?»

Skal det kuttes alvorlig i eldreomsorgen i Ålesund, eller skal vi la Staten overta deler av styringa fra lokalpolitikerne?

Det er egentlig mye av essensen i det kommunens folkevalgte kommende torsdag må ta stilling til under debatten om neste års budsjett og de kommende fire års økonomiplan. De som leder Ålesund kommune og tidligere de fem gamle kommunene som nå utgjør denne enheten, har som kjent kjørt økonomien fullstendig i grøfta de siste par årene. Og overforbruket fortsetter også i inneværende år.

Det er ikke småtteriet som skal kuttes av utgifter. Kommunedirektøren har tidligere anslått at det må spares 230 millioner kroner neste år. Det er i hvert fall sikkert at det kreves balanse i regnskapet i 2022, pluss at det samtidig må tilbakebetales 141 mill. kr fra underskuddene i 2019 og 2020.


Kommunalområdet for velferd og sysselsetting:

Foreslår å kutte på nesten 49 millioner kroner

I budsjettforslaget til kommunedirektøren i Ålesund er det foreslått kutt og innsparinger på til sammen 48,7 millioner kroner.


Og for å ha et visst håp om å klare dette, har kommunedirektøren og de styrende politikerne i byen, et mye likt syn på løsningen: Det skal kuttes sterkt på sykehjemmene, i omsorgen for dem som ikke klarer seg alene, og i skolen. Altså blant de svakeste av de svake!

Innen eldreomsorgen er det flere nivåer å yte bistand på, og det har vært mye snakk om den såkalte omsorgstrappa. Altså å gi hjelp på det nivået de eldre individuelt trenger. Administrasjonen vil bygge ut hjemmetjenesten, men innrømmer at man ikke klarer dette før 108 institusjonsplasser legges ned. Innen helse- og omsorgsområdet foreslår man å flytte store penger, men summen kommer man ikke fra: Minus 54 millioner kroner!


Fakta om Robek
  • Robek er et register over kommuner (og fylkeskommuner) som er i «økonomisk ubalanse». Robek er en forkortelse for registerets fulle navn, «Register om betinget godkjenning og kontroll».
  • For å bli satt under denne finansielle kontrollen er bl.a. et økonomisk merforbruk på mer enn 3 prosent av de samlede driftsinntekter. Det kreves også en balanse i økonomiplanen der kommunene ikke har anledning til å skyve finansieringen av et tiltak mer enn to år fram i tid.
  • Kommuner som befinner seg i dette registeret må ha godkjenning fra departementet for å oppta lån, som også skal også avgjøre lovligheten av budsjettvedtakene i vedkommende kommune. Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) utøver kontrollen med kommunene i Robek-registeret.
  • Inngrepene overfor kommunene i ROBEK er den mest omfattende formen for statlig inngripen i kommunenes virksomhet. Antall kommuner som til enhver tid befinner seg i dette registeret har variert noe over tid. I 2021 omfatter registeret 14 kommuner, men det skjer endringer når det gjelder inn- og utmeldinger to ganger i året.

Det som trolig mangler mest, eldreboliger med fellesfunksjoner og/eller dagtjenester, er ikke framhevet. I hvert fall ikke som nødvendige investeringer de nærmeste årene. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF vil heller ha kirke på Hatleholen, mens Høyre tydeligvis prioriterer badeland i Brattvåg. Forstå det den som kan! Og vær så snill – ikke sett alle politikerne i samme «bås».

Hvordan blir da situasjonen i mellomtida? Og dette sammen med at det beviselig blir langt flere eldre-eldre i kommunen de kommende årene. Kommunen opererer sjøl med forventninger om at det de neste 10 årene blir 1.655 flere 80-åringer i Ålesund. En økning på heile 71 prosent!


Budsjettet i Ålesund 2022

Få oversikt – dette er de viktigste kuttforslaga i Ålesund

Det er foreslått mange store og små kutt i budsjettforslaget som Steven Hasseldal la fram 21. oktober.


Ålesundlistas 6 representanter i kommunestyret – og svært mange av byens befolkning – synes dette er fullstendig feil «medisin». Å redusere på denne måten vil si å behandle våre svakeste på en skammelig måte, samtidig med at man skyver samfunnets primæroppgaver over på familie og nærmeste pårørende. De skal ta unna for manglende økonomisk styring i Rådhuset!

Man behøver ikke å være rakettforsker for å forstå at kommuneledelsen neppe vil makte å nå sine økonomiske mål neste år. Gapet er altfor stort, og kostnadsstyringa har gjennom mange år beviselig vært altfor dårlig. Visse grep fra den nye administrasjonen gir håp om endringer – over tid. Men det skal noe til for å snu ei så stor og tungrodd skute. Spesielt ettersom det er et altfor høyt antall ansatte og årsverk som er hovedårsaken til ubalansen mellom inntekter og utgifter, og dette virker det ikke å være en sterk nok vilje til å endre.

Så konsekvensen av dagens politikk i Ålesund kommune kan med stor sannsynlighet bli både Robek og en sterkt svekket eldreomsorg i løpet av de kommende par årene! Hvis «de regjerende» får det som de vil. Da er ikke jeg i tvil om at vi heller må innrømme at Ålesund kommune trenger mer tid for å få skikk på økonomien – og svelge den sure Robek-pillen. Men å få de «ledende hoder» til å innrømme dette fullstendige nederlag skal vel mer til …


Kronikk av Steven Hasseldal

«Kvar skal Ålesund kommune, og korleis kjem vi dit?

Visste du? At for summen av ein langtidsplass i sjukeheim, kan ein i staden gi 6,4 personar tilbod om helsehjelp og miljøarbeid til heimebuande, for eksempel heimesjukepleie? Og visste du? At for summen av tiltaka til dei 6,4 personane med helsehjelp heime, kan ein gi tilbod til 22 personar med bruk av mestringstiltak i heimen, blant anna velferdsteknologi?


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!