Ressurs: Bærekraft betyr også at pensjonisters erfaring og ressurser må bli brukt, sier Wenche Halsen i denne kronikken.  Foto: Shutterstock

Kronikk

«Ikke glem at bærekraft er mer enn klima»

Når bærekraft og FNs internasjonale bærekraftsmål er tema, dreier det seg oftest om klima og miljø.

Og det er vanskelig å være uenig i at klima og miljøutfordringene må løses. Men i de 17 bærekraftsmålene ligger også sosial og økonomisk bærekraft. Og på samme måte som vi står overfor en klimautfordring som må løses, står vi også overfor en demografiutfordring. Flere eldre og færre unge i årene som kommer må håndteres for å sikre at velferden opprettholdes.

Eldre er en del av løsningen

Denne måneden passerte vi 1 million pensjonister. Det er et faktum at om få år er vi flere over 65 år enn under 20 år. Om 40 år står det to yrkesaktive bak hver pensjonist. I dag et det fire. Mange lever som pensjonister i 30 år, og er friske og raske størsteparten av disse årene. Og det er nettopp her noe må gjøres. At denne gruppens erfaring og ressurser ikke blir brukt, er ikke bærekraftig.


Øystein har gledd dei eldre med musikk i eitt år: – Eg prøver å gi kvardagen deira eit løft

I vår vart Øystein Salhus tilsett som musikkterapeut i Kinn kommune gjennom eit europeisk forskingsprosjekt. Men også andre enn deltakarane i prosjektet har fått glede av Salhus sine mange talent.


Demografiutfordringen i et bærekraftsperspektiv hører vi imidlertid ikke så mye om, verken fra politikernes talerstol, i debatter eller på de store konferansene.

Møre og Romsdal ønsker å ta en tydelig rolle i å utvikle et bærekraftig samfunn for framtida, og jobber for å bli bærekraftsfylke nummer én i Norge. En bra ambisjon som vi gjerne vil være en del av.

Vi i det nasjonale Senteret for et aldersvennlig Norge er svært godt fornøyd med å være lokalisert i en region med store ambisjoner når det gjelder ivaretakelse av både kloden og nasjonens fremtid.

Vårt arbeid består blant annet av å gjennomføre det nasjonale programmet for et aldersvennlig Norge, som er en del av Leve Hele livet reformen. Dette dreier seg om de friske eldre og deres ressurser, eldres medvirkning, kommunes planlegging og tilrettelegging, frivilligheten og storsamfunnets tilpassing for å sikre et aldersvennlig samfunn.

Vi må slutte så se på det faktum at vi blir flere eldre og at vi lever lenge som et problem. Vi må se på dette som en mulighet! Eldre betyr erfaring, og er en del av løsningen på demografiendringene.


Leserinnlegg av Elisabeth Walderhaug

«Rett til forsvarlig helsehjelp»

Et tilsvar til Ålesund kommunes forslag til nedlegging av sykehjemsplasser. Dette har Ålesund kommunes innbyggere rett til: Forsvarlig helsehjelp, når behovet er der.


Alles ansvar

I den nasjonale handlingsplanen for å nå bærekraftsmålene innen 2030 (St.melding nr. 40) er nettopp den voksende aldrende befolkningen tatt inn som et område det må jobbes med.

Regjeringen vil at flere eldre skal være aktive og selvstendige lenger. Det er bra for livskvaliteten samtidig som det bra for samfunnet. Derfor vil vi legge til rette for et mer aldersvennlig samfunn der flere eldre kan være aktive i arbeidsliv og lokalsamfunn, og der flere kan bo hjemme lenger. Arbeidet for et aldersvennlig Norge krever innsats på tvers av sektorer, og samarbeid med de eldre selv, frivillige organisasjoner, næringsliv, boligbransjen, kommunesektoren og akademia, heter det i meldingen.

Å sørge for et bærekraftig og aldersvennlig samfunn vil være alles ansvar. Både den enkelte selv og storsamfunnet må bidra. Friske eldre må få brukt sine ressurser og sin kunnskap og slik bidra til fellesskapet. I tillegg til at vi må planlegge for hvordan vi vil bo og hvordan vi vil leve når vi blir eldre.

Flere sykehjemsplasser er ikke den eneste løsningen

Vi skal bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det ønsker både vi selv og myndighetene. Men for å kunne bo der vi bor i dag, er sannsynligheten stor for at vi må gjøre noen endinger eller utbedringer. Noen velger å flytte fra hus til leilighet for å slippe trapper og hage. Det forutsetter at det er noe å flytte til og at en får solgt eneboligen en bor i til en pris som gjør det mulig å kjøpe noe nytt.

Det er i kommunen folk bor, og det må legges til rette med boliger som innbyggerne kan bli gamle i. Lokalmiljøet må ha servicetilbud, møteplasser, være universelt utformet og ha transporttilbud. Vi kan ikke bare diskutere antallet sykehjemsplasser. Med gode boliger for eldre som enten kan kjøpes eller leies vil vi greie oss selv, og slik utsette et mulig behov for pleie og omsorg og kostbare sykehjemsplasser. Det er bærekraftig.


Omstillinga i helse og omsorg:

Frykter større press om sjukehjem avvikles: – Ikke alle kan klare seg hjemme

– Det er ikke lett å få sjukehjemsplass i Ålesund i dag. Alle vi har her, skal jo prøve å klare seg hjemme først, sier spesialsjukepleier Eli Viddal Mork på Kollen rehabilitering.


Dette er sosial og økonomisk bærekraft

Vårt ønske er at sosial bærekraft kommer høyere opp på radaren. Og skal vi lykkes med å nå bærekraftsmålene, må den demografiske utviklingen inngå som en del av bærekraftsarbeidet.

Kommunen og lokalsamfunnene må planlegge og iverksette tiltak for å møte demografiendringene og den sosiale bærekraften. Et aldersvennlig samfunn bygges på tevers av etater og sektorer. Et aldersvennlig samfunn er funksjonelle boliger, gode lokalmiljø, møteplasser, transport, universell utforming, inkludering og medvirkning.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!