Jugend-juks?

"Det var hundrevis av stavkirker i Norge, i dag er 28 tilbake. Det var minst 320 jugendhus i Ålesund. Hvor mange komplette bygninger står igjen til neste generasjon?"
Meninger

TRUET KULTURMINNE. ICOMOS Norge mener at Ålesund er blant Norges mest truede kulturminner. Hvordan er dette mulig i en by der alle er enig i at nettopp jugendbyen Ålesund er verdifull? ICOMOS oppførte i 2006 Ålesund på listen over de 25 viktigste kulturminnene I Norge. Bakgrunnen for denne nominasjonen er at Ålesund er den mest helhetlige Norske by fra 1900-tallet. Der hvor alle de større byene våre er fragmenterte, med mange historiske lag, har Ålesund en klar og tydelig identitet i jugendstilen. Denne ubestridte verdien er i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng umistelig. Vi mener at Ålesunds mange tapte kulturminner er en konsekvens av manglende styringsredskaper for å forvalte byens kulturarv. Det er kun gjennom restriktive føringer for bruk, istandsetting og utvikling at det er mulig å redde jugendbyen. Alle erfaringer fra norske byer og tettsteder med tilsvarende utfordringer viser dette. Kommunen har her et ansvar det er på høy tid at den adresserer.Det grunnleggende problemet. Det er liten grunn til å fokusere på enkeltsaker. Vi mener at det grunnleggende problemet ligger i manglende forståelse og manglende ønske om å bevare de bærende strukturer i byen. De mange eksemplene på fasadevern kan tyde på en liten forståelse for hva et kulturminne er. Det som gjør Ålesund til et feiret monument over jugendstilen, er den fysiske tilstedeværelsen av jugendkvartaler, bygninger, fasader, rom og interiør. Bygningenes omriss alene er kun et av mange elementer som utgjør historien om jugendbyen. For at vi skal ta vare på disse verdiene må vernet bevege seg bak fasaden. Hvis denne helhetsforståelsen ikke blir forankret i kommunale styringsdokumenter og reguleringsbestemmelser vil jugendbyen gå tapt. I profileringen av jugendbyen er det fokus på stilens skjønnhet og overflate som fremheves. Jugend er imidlertid ikke en drakt man tar på seg, men er en del av 1900-tallets byggeskikk. Det omfatter ikke bare det estetiske, men også konstruksjon, materialer og håndverk, herunder vinduer, dører, listverk, gulv etc. Denne helhetsforståelsen må få større plass i den offisielle historien om Ålesund og ikke bare gjennom jugendstilssenterets formidling.Turisme. Turisme er viktig for Ålesund. Turister er i liten grad en statisk gruppe. Behov og interesser endrer seg med tid og trender her som på alle andre områder. I ICOMOS arbeid med kulturturisme er det i de senere år registrert en økende bevissthet blant turister om hva som er falsk og hva som er ekte. Kulturturistene er en helt annen gruppe en de som drar til Disneyland. Det å presentere kulisser for disse er derfor en dårlig ide. Det finnes derfor ingen kortsiktige økonomiske interesser i Ålesund i dag som bør stå over et langsiktig vern av den historiske byen. Her bør alle politiske partier kjenne sin besøkelsestid og samle seg om byens beste.Merkevaren jugend. Hvis merkevaren jugend går tapt vil dette ha betydelige økonomiske konsekvenser for Ålesund. Det er god grunn til å se nærmere på andre byer med tilsvarende utfordringer. Risør, Lillesand, Stavanger, Røros. Det er ingen grunn til at trehus skal gies bedre vern en mur, eller for den saks skyld at 1700- og 1800-talls bygg skal gis en bedre sikring enn bygninger fra 1900-tallet. ICOMOS anbefaler at; -kommunen må knytte til seg kompetanse som kan ivareta kulturminnefaglige interesser knyttet til jugendbyen. -at det utarbeides en evaluering av forvaltningen av jugendbyen over de siste to valgperiodene. Hvor mye jugend har Ålesund mistet? Tør dere finne det ut? -at det utvikles et planverktøy på bakgrunn av denne evalueringen. I fremtiden vil vi telle jugendhus i Ålesund slik vi i dag teller stavkirker. Det var hundrevis av stavkirker i Norge, i dag er 28 tilbake. Det var minst 320 jugendhus i Ålesund. Hvor mange komplette bygninger står igjen til neste generasjon?