Truer Nye Molde sjukehus Sunnmøre?

Skjønner ikke sunnmøringene hva som er på gang?

Meninger

Investeringer

En rekke forhold under planleggingen kan tyde på at Nye Molde sjukehus kan gå ut over sjukehuset i Ålesund.

Størrelsen på investeringene i Nye Molde sjukehus sett med de enorme investeringene i St. Olav som bakteppe tyder på at driftsøkonomien i Helse Midt-Norge vil komme i vanskeligheter.Gammelt

Som kjent skal investeringsutgiftene tas over driften. Dette vil bety en langvarig investeringstørke som vil gå ut over investeringene i Ålesund og på Sunn- møre. Sjukehuset på Åse vil nærme seg 50 år når Nye Molde sjukehus står ferdig. Det er gammelt for et sykehus som ble bygget etter normer og byggeforskrifter som var gjeldende på 1960 og 1970-tallet.

Det bedrer ikke situasjonen at regionshelseforetakets «Strategi 2020» innebærer at Volda sjukehus, det nyeste sjukehuset på Sunnmøre ribbes for viktige lokalsjukehusfunksjoner som fødeavdeling og akuttfunksjoner. Et slikt «sjukehus» vil få dårlig eller manglende spesialistrekruttering og vil forvitre og dø på sotteseng som «lokalsjukehus». Det vil kanskje ha et slags liv etter døden som DMS (Distriktsmedisinsk Senter) eller som en «forsterket sjukeheim». Dette gjør ikke utfordringene for det gamle Åse sjukehus og befolkningen på Sunnmøre mindre, snarere tvert imot.Drift

Utfordringene med driften blir dessverre ikke bedre. Investeringene eller kapitalkostnadene skal dekkes over driften. Dette betyr selvfølgelig at kundene må betale. Her har vi et problem, eller «utfordring» som det heter i direktørsjargongen i våre dager. Hvem er sykehusenes kunder? Det er selvfølgelig pasientene. Sjukehusreformen i 2002, der staten ble sjukehuseier, organiserte sykehusene i såkalte helseforetak. Den bygger på de økonomiske teoriene i «New public management» (markedsmekanismene skal slippe til i offentlige tjenester). Det gjør også «Samhandlingsreformen», som nå er på trappene. Dette går relativt greit på tidligere offentlige områder som post og televerk etc.Pasientene

Hver enkelt kunde betaler selv for tjenestene og prisen på tjenestene reguleres av markedet via tilbud, etterspørsel og konkurranse. Men pasienter er «kunder» som ikke kan velge om de vil kjøpe. De er syke og har forsikret seg i den offentlige sjuketrygden. Det er noe helt annet.

Vi forsikrer hus og biler. Forsikringsselskapene dekker skadene minus en valgt egenandel. Dette fungerer. Den enkelte står fritt. De velger størrelsen på egenandeler, og hvis kostnadene for forsikringsselskapene stiger, må de betale en høyere premie. Slik er det ikke i de samfunnsbaserte «forsikringsområder» som for eksempel politi og helsevesen. Der kan man ikke anvende «New Public management» Du er ikke kunde, men en utgiftspost, selv om du har betalt for ytelsene via avgifter og selvangivelsen.

Politiet løser dette greit. De henlegger sakene og sier de må prioritere på grunn av økonomien. Sjukehusene kan ikke henlegge sakene, de setter deg i sykehuskøer. I sjukehuskøen er du billig. Du koster da ingenting, selv om du ofte koster mer når du endelig får en behandlingsplass . Dette tøvete systemet, administrert av økonomer og ikke helsepersonell, tror at de kan effektivisere ved å legge ned lokalsjukehusene. Dette er ikke en «utfordring». Det er blitt et problem.Transportkostnader

Logistikken, eller transportkostnadene øker ved sentralisering. Det utrolige er at den merkantile ledelsen av norske sjukehus tror at disse kostnadene er mindre enn kostnaden ved vaktberedskapen ved lokalsjukehusene. Det viser seg gang på gang at dette er feil. Lokalsjukehusene kan ivareta oppimot 70% av pasientene. De må sendes til det sentraliserte sjukehustilbudet når lokalsykehuset med veldefinert innhold blir borte. Det er rene økonomiske tap økonomene således innfører.Tid

Med det lokalsykehustilbud vi har i Norge sparer vi tid. Tid er penger. Når det gjelder akutt syke mennesker og fødende er det mer enn penger. Det er trygghet, det er hjelp, det er sikkerhet.Spesialfunksjoner

Møre og Romsdal er det eneste fylket i Norge, utenom Oslo, som har doblet alle «sentralsjukehusfunksjoner». Det dreier seg f.eks. om patologi, nevrologi, øye, øre-nese-hals. mikrobiologi og tann/kjeve. Hordaland, et fylke som i areal er større enn Møre og Romsdal, gjennomskåret av like mange fjorder og som har et innbyggerantall som er nesten dobbelt så stort som Møre og Romsdal klarer seg godt med en av hver.

Hvorfor to av alt i dette fylket? Fordi Ålesund og Molde konkurrerte intenst over minst to 10-år om hvor sentralsykehuset skulle ligge – i Ålesund eller i Molde. Begge vant – utrolig nok. Slikt økonomisk sløseri kan ikke fortsette.

Hva er trusselen for Ålesund og Sunnmøre?

Man må være naiv for å ikke se det. Det kommer til å bli en økonomisk «utfordring» å spare driftsutgifter. Det kan spares store beløp ved å slå alle disse unødvendige dublerte spesialiserte dobbeltfunksjonene sammen. Man må bare bestemme seg hvor de skal plasseres. I Ålesund eller i Molde?

Tror dere meg ikke? Les «Strategi 2020» i regionshelseforetaket. Les SINTEF-rapporten om Molde og Kristiansund. Les prosjektdirektør Eirik Heggemsnes sin helsides artikkel i Sunnmørsposten fredag 31. juli 2009. Jeg skal nevne noen poenger i hans oppsiktsvekkende artikkel, sitat:

1. «Flere steder i sjukehuset (Nye Molde sjukehus) er det lagt inn kontorarealer som enkelt og rimelig kan bygges om til pasientbehandling hvis behovet skulle øke.»

2. «Eventuell overkapasitet i perioden 2015 – 2025 kan løses ved at ett eller flere sengetun bygges som tomme skall, og innredes etter hvert som det er behov for dem.»

3. «Sengefløyene og pasienthotellet er konstruert slik at det er mulig å bygge på flere etasjer i høyden».Møreaksen

Skjønner ikke sunnmøringene hva som er på gang? Når Møreaksen er på plass, vil Ålesund sjukehus og Molde sjukehus med dublerte spesialfunksjoner – som ingen andre fylker har – ligge bare ca 50 minutters kjøring fra hverandre. Man må tro på mirakler hvis man tror denne situasjonen vil bestå. Så god er ikke økonomien i norske sykehus. Alle «sentralsjukehusfunksjonene» vil av økonomiske og investeringsmessige årsaker bli overført fra Ålesund/Sunnmøre til det Nye Molde sykehus. Det blir ett «sentralsykehus» her i fylket, og det vil ligge i Molde. Og man sparer i tillegg store investeringskostnader i Ålesund. Det er dette som er i ferd med å skje.

STEINAR BERGE

Bystyrerepresentant Kristiansund Frp

Nestleder i KIL (Kommunenes Interesseorganisasjon for Lokalsykehusene)