Er vi beredt?

Tidligere reform for psykisk utviklingshemmede (HVPU) var å flytte brukerne fra trygge og sosiale institusjoner til alminnelige boenheter i hjemkommunen. Tilsyn og pleie er bedre og rimeligere enn når pasientene er spredt plassert. Reformen feilet på alle felt: skole, helse og sosialhjelp, arbeid, fritid og bolig.

Nå gjelder det eldre med sprikende helsetilstand. Demens som Alzheimer eller andre varianter er sterkt økende, og behovet for plass i trygge omgivelser 24/7 er derved sterkt økende.

Å finne det geniale ved å spre personer som har pleiebehov i ulik grad fra bygg som Sanitetshjemmet, Borgundheimen eller andre er krevende. Mulighetene for godt tilsyn svekkes kraftig, og de som skal stå for pleien, må bruke bil hit og dit i all slags føre. Dagens løsning med å spasere fra den ene boenheten/leiligheten til den andre i et samlet kompleks er åpenbart bedre og mer effektivt.

Tidsbruken går i stor grad til forflytting fra den ene til den neste pleietrengende. Konsekvensen er mindre tid til pleie med uendret stab. Økes staben, så økes også kostnadene. Tapt tid er dårlig løsning både for pleierne og de som skal pleies.

Hva med den sosiale siden og stikkord som ensomhet, mistrivsel og usikkerhet?

Det hetes at følelsene aldri blir dement, og det kan være greit å ha i minne.

Vi tolker at intensjonen til Kommunedirektøren er at ingen som nå er på en institusjon skal sendes «hjem». De som har sikret seg en fast plass skal ikke miste rettigheten. Det er bra – for årsaken til at den pleietrengende har fått plass på en institusjon er jo at hjemmet av ulike grunner ikke er i stand til å håndtere den nødvendige pleien.

Hva med de fremtidige pleietrengende? Skal de bo hjemme der en pårørende også eldes – og til sist ikke makter å hjelpe? Eller enda verre – at personen bor alene. Konsekvensene av de sterkt økte behovene for pleie – spesielt knyttet til demens, er tilsynelatende ute av kontroll.

Foruten den åpenbare mangelen på personer/tid til å ta seg av de pleietrengende er økonomiske konsekvenser knyttet til bygningsmessige forhold. Universell utforming kan være behov for ulike heiser, dørbredder og andre nødvendige tilpasninger i alle rom, inkludert WC/bad.

Slikt koster, og hvem skal betale? Er alle inkludert Ålesund kommune beredt?

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!