Tilsvar til artikkel og leder i Sunnmørsposten vedr. mitt høringsinnspill til Språkbruksplan.

Jeg vil berømme politikerne i Ålesund kommune, som i tråd med demokratiske prinsipper legger språkbruksplanen til høring. En høring er et fint demokratisk verktøy som lar alle komme til orde i saker som angår dem.

På Ålesund kommunes nettsider stod følgende:

«Språkbruksplanen skal klargjere og regulere bruken av både nynorsk og bokmål i kommunen. Det skal vere ein høyringsprosess der lag, organisasjonar, innbyggarar og tilsette kan kome med kommentarar til språkbruksplanen.»

Å delta i høringsprosessen om språkbruksplan anser jeg som svært viktig. I høringen kan alle være med å gi innspill til hvilken språklig fleksibilitet vi skal ha innenfor det å være nynorskkommune. En høring skal kunne gi mulighet for målrettet informasjonsinnhenting.

La det igjen være tindrende klart: Jeg er svært glad i nynorsk og leser mye nynorsk litteratur.

Nevnte høring og eget innspill til språkbruksplan gjaldt unødig bruk av måltvang i saksfremlegg. Valg av målform, nynorsk eller bokmål i saksfremlegg mener jeg vil få påvirkning på saksfremstilling, jobbhverdag og effektivitet. Det handler om presisjon og tydelighet i saksfremstillinger og ikke minst tidseffektivitet i hverdagen. Jeg tror valgfrihet vil ha positiv påvirkning, og få betydning for ansattes arbeidshverdag i årene som kommer. Jeg anser eget høringsinnspill helt i tråd med det høringen etterspør.

14.09. ble jeg kontaktet av en journalist i Sunnmørsposten som hadde fanget opp mitt høringsinnspill. Jeg bekreftet høringsinnspillet der jeg er for språklig valgfrihet for ansatte i politiske utredninger og saker. Jeg fikk mine uttalelser til gjennomlesning, og hadde lite å utsette. Når artikkelen kom i avisa, var overskrifta «Kultursjef vil ikke skrive nynorsk».

I Sunnmørsposten 19.09. ble jeg videre refset på lederplass for å ha deltatt i denne høringen. Lederen gjentar her avisas egen konstruerte overskrift/klick-bate – og påstår at jeg «går ut å protesterer åpenlyst mot et lovlig fattet vedtak i kommunestyret.».

Igjen; jeg har deltatt i en høring – dette kan vel ikke akkurat være «å protestere åpenlyst» slik leder i Sunnmørsposten uttaler. For ordens skyld minner jeg igjen om at Sunnmørsposten kontaktet meg vedr. høringsinnspill og ikke omvendt.

Det er spesiell grunn til å sette spørsmålstegn ved at Sunnmørsposten viser til «et lovlig fattet vedtak i kommunestyre». Etter det jeg kjenner til ble punktet om språk i saksutredninger tatt ut når saken ble behandlet i kommunestyret. Dette var noe som medførte at saken fikk flertall. Hvordan kan da Sunnmørsposten på lederplass vise til et vedtak som kommunestyret IKKE har vedtatt …? Forannevnte er selvsagt også bakgrunn for pågående høring om språkbruksplanen.

At en avis, som skal være sannhetens og ytringsfrihetens forkjemper, kan refse og uttale at det er oppsiktsvekkende og illojalt at jeg deltar i en demokratisk høringsprosess, er bekymringsfullt og lite tillitvekkende. Uttalelsen om at jeg som kultursjef går imot et kommunestyrevedtak, er også usant, og direkte feil.

At politikerne og Ålesund kommune er åpen for innspill og medvirkning i forhold til språkplan er svært betryggende, et eksempel til etterfølgelse og veien fremover i Ålesund kommune slik jeg ser det. Involvering og medbestemmelse skaper trygghet, engasjement, og utvikling. Og kanskje viktigst av alt, er trygghet for å kunne uttalelse seg i saker uten redsel for offentlig uthenging og refsing av enkeltpersoner i etterkant.

Takk igjen til politikerne i Ålesund kommune for høringen om språkbruksplan.