I dette prosjektet blir det utviklet en gratis digitalt tilgjengelig læringsressurs om digital sikkerhet for helse- og sosialfagene. Det foreløpige resultatet er tilgjengelig på digsam.usn.no.

Sårbare og utsatte grupper

Bruk av digitale tjenester og hjelpemiddel gir nye muligheter for brukere og ansatte i helse- og sosialtjenesten. De samme mulighetene utfordrer også tjenestene på en ny måte, og de ansatte ønsker seg mer kompetanse på digital sikkerhet. Å være ansatt i en offentlig virksomhet der sosiale media, digitale tilsyn og hjelpemiddel brukes daglig, krever bevissthet om både lovverk, normer og sikkerhet.

Det blir samlet inn og behandlet store mengder brukeropplysninger som skal gi grunnlag for gode tjenester, helseregistre og forskning. Opplysninger om brukere er sensitive data, og innsamling, lagring og bruk er strengt regulert. Bruk av digitale tjenester og hjelpemiddel krever gode rutiner og prosedyrer på alle tjenestenivå. For å sikre godt personvern må alle ansatte vite hva som er sensitive persondata, og tenke på hvordan man kan sikre disse.

Artikkelforfatter: Svein Inge Molnes
Artikkelforfatter: Helen Berg

Temposkifte

For mange representer digitalisering innovasjon, effektivitet og tilgjengelighet. Covid-19 pandemien har skrudd opp tempoet på digital samhandling, og de aller fleste av oss er nå kjent med digitale møters fordeler og ulemper. Mange brukere og pårørende har blitt kjent med digitale konsultasjoner og samtaler i helsetjenestene. Noen synes det er helt topp, og andre liker det ikke. Norge er nå blant de fremste landene i verden til å ta i bruk ny teknologi.

I den store sekken digitalisering finner vi også trygghetsteknologien, eller velferdsteknologien. Dette er teknologi som har som mål å gi brukere av helse- og sosialtjenesten økt trygghet, mestring, selvstendighet og tilgjengelighet i hverdagen. Digitalt tilsyn, er en type velferdsteknologi, og den er brukt som et eksempel i den nye læringsressursen om digital sikkerhet.

Daniel

En av personene man møter i læringsressursen er Daniel. Daniel er enkemann og bor i egen leilighet. Den siste tiden har han blitt mer ustø, og føler seg utrygg i eget hjem. Han ønsker ikke å involvere pårørende, de har så mye annet å gjøre i en hektisk hverdag. Han synes det er travelt med besøk fra hjemmetjenesten også. Så mange forskjellige mennesker innom dørene oppleves belastende. Daniel klarer ikke å finne roen, og bruker mye tid på å tenke på hva han skal gjøre i det som han opplever som en håpløs situasjon. Kan digitalt tilsyn være en løsning for at han skal føle seg tryggere?

Digitalt tilsyn er en tjeneste som har fått oppmerksomhet de siste årene, og flere av de kommunale tjenestene benytter seg av denne teknologien. Digitalt tilsyn, og spesielt videotilsyn, er en av de mest inngripende av teknologiene som blir benyttet innen helse- og sosialtjenesten. Bevisstgjøring og refleksjon om digitalt tilsyn er dekket i en av modulene i læringsressursen. I modulen forteller ansatte fra administrasjonen i Ålesund kommune om hvordan de bruker nasjonale lovverk og hvilke gjeldende lokale prosedyrer som skal sikre brukerne.

Nasjonale føringer

Regjeringen Solberg la i 2019 frem en nasjonal strategi for digital sikkerhet, og en nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse. Hensikten med strategiene er å oppnå et felles grunnlag for håndtering av digitale sikkerhetsutfordringer. Kunnskapsdepartementet har inkludert digital sikkerhet i forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger i et eget læringsutbytte på digital kompetanse.

Ifølge forskriften skal kandidatene oppnå følgende læringsutbytte: «Har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå.» Det er opp mot dette læringsutbyttet DigSam-prosjektet har jobbet i utviklingen av læringsressursen.

DigSam

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til at alle Norges helse- og sosialfaglige utdanninger kan tilby sine studenter og undervisere et samstemt og kvalitetssikkert undervisningsopplegg om digital sikkerhet. Det skal sikres ved at læringsressursen legges ut på en åpen plattform. En åpen plattform vil også gi tilgang til ansatte i helse- og sosialtjenesten.

Læringsressursen baserer seg på prinsipper fra nasjonale rammeverk som lovverk, forskrifter og veiledere for digital sikkerhet og informasjonssikkerhet i helse- og sosialtjenesten. Den består av videoer, podcast, case og refleksjonsoppgaver, som kan gjennomføres både individuelt og/eller i grupper. Den tar utgangspunkt i National Institute of Standards and Technology (NIST), og dekker fem områder som utgjør fem læringsmoduler.

Modul 1 handler om å identifisere digitale trusler, modul 2 handler om å beskytte mot digitale trusler, modul 3 handler om å oppdage innbrudd i digitale systemer, modul 4 handler om å respondere på digitale innbrudd, og modul 5 handler om å gjenopprette etter digitale innbrudd.

Et verdifullt bidrag

Direktoratet for e-helse (2020) har anbefalt at det utarbeides en egen strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. De har lagt merke til arbeidet som foregår i DigSam, og foreslår å legge inn DigSam som et pågående konkret tiltak for digital sikkerhet i helse- og sosialfaglige utdanninger.

Arena for læring om velferdsteknologi (ALV) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) har allerede tatt godt imot læringsressursen, og sier den bidrar til å fylle et kunnskapsbehov.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!