Sykehjem i dagens Ålesund, er bebodd med store behov for helsehjelp. Langtkommen demenssykdom og multisyke pasienter, med alvorlige og langvarige sykdommer utløser rett til forsvarlig helsehjelp. Og det er denne gruppen pasienter sykehjemmene idag betjener.

I overkant av 80% av de som har langtidsplass i sykehjem, har demenssykdom (FHI). Endel av disse plages med mye uro, rastløshet og vandring i tillegg til manglende orientering for tid og sted. Dette gjør at de må bo i tilpassede lokaliteter og få hjelp til nødvendig pleie i hverdagen. Viser til Lov om pasient- og brukere § 2-1 e. Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Vi erfarer at Ålesund kommune allerede idag, ikke har kapasitet til å gi denne helsehjelpen til utskrivningsklare pasienter på sykehus. Sykehjemsplassene er allerede besatt. Denne korken i systemet vil ytterligere hopes opp, dersom Ålesund kommune vedtar å legge ned tilsammen 90 langtidsplasser i kommunen.

Det vil ligge pasienter på sykehuset, ØHD, korttidsavdelinger og avklaringsavdelinger, som ikke hører hjemme der. Dette kan fort koste mer enn kommunen har økonomi til i form av døgnbøter. Samhandlingsreformen i Stortingsmelding nr 47 forplikter dessuten kommunene til å gi rett behandling, på rett sted og til rett tid. Ifølge Ålesund kommunes tildelingskontor, står det per dags dato ca 50 innbyggere på venteliste for opphold i sykehjem. Som vi alle vet, stiger andelen av Ålesunds befolkning av eldre over 70 år. Og vi står ovenfor en eldrebølge. I Norge regner man med at andelen innbyggere over 67 år vil mer enn dobles frem mot 2060, fra 0,6 millioner til 1,5 millioner.

Helsehjelp i sykehjem/institusjon er plassert øverst i pleie- og omsorgstrappen. Dette innebærer tilstedeværelse og tilgang til kompetente helsearbeidere (helsefagarbeidere, sykepleiere og leger) hele døgnet. Sykehjemmene oppgraderer stadig sin helsefaglige kompetanse innen demensomsorg, klinisk sykepleie og sykehjemsmedisin.

Med dette oppnås kompetanse og kontinuitet i observasjoner, overvåking og mulighet for rask iverksettelse av medisinske og pleiemessige tiltak. Ved å opprettholde kommunens sykehjemsplasser, mener vi at mange unødige og belastende sykehusinnleggelser unngås.

Vi erfarer i det daglige at ivaretagelse på sykehjem, gir trygghet og verdighet hos pasienter og deres pårørende. Pårørende som kan fortelle om stress, angst og nærmest selvutslettelse i påvente av at sine kjære fikk tildelt døgnkontinuerlig helsehjelp i institusjon, kan nå være en ressurs for sykehjemsbeboeren gjennom sine besøk og tilpassede aktiviteter. Ikke sjelden hører vi om at pårørende har ventet både 1 og 2 år, før deres kjære får langtidsplass.

Hvilket helse- og omsorgsnivå den behovstrengende skal ha, må fortsatt baseres på helsefaglige vurderinger, ikke på økonomi.

Kjære politikere, vi ber dere tenke dere nøye om, før dette vedtas, det er som sagt ingen skam å snu – i tide!

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!