I to avisinnlegg har Ove Johan Hofseth kome med sterk og til dels heilt feilaktig kritikk av Haram ut av Ålesund (HUAÅ) og arbeidet vårt med å få gamle Haram ut av storkommunen. Syner her til innlegga « Politikerforakt og reversering av kommunereforma» som stod i Bygdebladet 5. november og til «Økonomiske fadesar av Haram kommune – skal det fortsette?» i same avis den 12.11 og i Sunnmørsposten den 18.11.

Ove Johan Hofseth kjem med ei rekke påstandar om at HUAÅ lovar at : «Alt skal bli betre.

Argumentene spiller kun på følelser på hva som var. Alle lovnader er valgflesk og agendaen bak dette kjenner vi ikke» Og vidare blant anna: «HUÅ er opptatt av å skryte av hvor god økonomi kommunen hadde.» «»HUA foretrekker å bruke millioner til byråkrati og reversering fremfor å investere i forbedringstiltak. Om Haram ikke kom så raskt inn i Ålesund, ville de hatt behov for eiendomsskatt for å dekke sine økte driftskostnader?»

Haram ut av Ålesund har kun eitt mandat. Det er å jobbe målretta for lausriving frå Ålesund kommune etter at gamle Haram av Stortinget vart tvangssamanslått med nye Ålesund i juni 2017. Arbeidet har blitt gjort gjennom opplysning, faktabasert informasjon og argumentasjon ut til folket. Folk i Haram vart ikkje spurt til råds då kommunen vart tvangssamanslått. Det skjedde mot folkeviljen i Haram. Når regjeringa no har opna for reversering av tvangssamanslåtte kommunar, har HUAÅ levert eit innbyggjarinitiativ for reversering til Ålesund kommune saman med knapt 4000 underskrifter frå røysteføre innbyggarar frå alle bygdelag i gamle Haram.

HUAÅ er ikkje ein politisk organisasjon, heller ikkje eit politisk parti med politisk program med lovnader ut til veljarar. Det HUAÅ arbeider målretta for å få til, er at det er folket i Haram som no må få seie ja eller nei til å verte verande i storkommunen Ålesund. Og at det er folket i Haram sitt syn som må vere avgjerande for å bli verande eller gå ut av storkommunen. Er det så mykje å vere redd for? Staten vil heilt sikkert vere med å dekke utgiftene til dette når tala ligg på bordet. Og det kan umogleg koste 50 eller 150 mill.!

Haram kommune hadde høg lånegjeld pr. innbyggar, men hadde veldig god økonomistyring og budsjettkontroll. Saman med m.a. bruk av avkastning frå finansformua greidde kommunen å gjennomføre planlagde investeringar og utviklingsprosjekt til det beste for innbyggarane. Utan å innføre eigedomsskatt.

HUAÅ vil her vise til offentlege sakspapir som kven som helst, også Ove Johan Hofseth og dei som måtte tru på han, kan gå inn, finne og lese:

I tal frå Haram kommune, overført til Budsjett/Økoplan i Nye Ålesund (gjeld perioden 2019–2023) står m.a. følgjande prosjekt oppførte og vedtekne: Ny skule på Eidet, symjeanlegg i Brattvåg, ny barnehage i Tennfjord, samt renovering og nybygg Haramsøy skule (finansiert med omdisponering av midlar hausten 2019) var alle fullfinansierte i løpet av 2020 i Haram sine vedtekne økonomiplanar.

Det er slike faktatal HUAÅ viser til når det vert snakka om økonomien i gamle Haram. Haram hadde kontroll på økonomien! Dette er no i ferd med å smuldre opp. Og det er folk i alle delar av tidlegare Haram som vil merke det!

Og kva meir er i vente?

Og heilt til slutt: Når det gjeld Hofseth sine vidare påstandar i begge avisinnslaga om at HUAÅ har vikarierande motiv, fell dette på si eiga urimelegheit.

-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegget til meninger@smp.no.

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!