I budsjettdokumentet er kommunedirektøren på flere steder og på ulike måter opptatt av at Ålesund kommune driver sin aktivitet over økonomisk evne, og den store «syndebukken» er eldreomsorgen, som drives «lite bærekraftig» og koster for mye.

Eldrerådet vil sterkt poengtere at eldreomsorg ikke bare dreier seg om kroner og øre, men om enkeltmennesker med et pleie- og omsorgsbehov. Dette er den generasjonen som har tatt tunge tak i yngre år for å bygge det samfunnet og den velstanden vi alle nyter godt av i dag. Og Norges lover pålegger kommunene å sørge for at «byggmestrene» som takk kan nyte en pålitelig og fullverdig omsorg i sin alderdom.

Et mantra for kommunedirektøren er at utgiftene til omsorg kan reduseres ved å gi omsorg på et såkalt «lavere trinn» på omsorgstrappa, for eksempel med hjemmebasert omsorg i stedet for institusjonsplass. Det er tragisk at kommunedirektøren og hans stab ikke er klar over at det slett ikke blir billigere! Eldrerådet vil peke på følgende:

1. Hjemmebasert omsorg forutsetter at der er en ektefelle, barn, oppofrende naboer eller andre som kan supplere besøkene fra hjemmetjenesten. Allerede i dag er det nære pårørende som ved «pårørendeomsorg» i hjemmet bryter sammen og ikke orker mer.

I slike situasjoner må da hjemmetjenestene tiltre på heltid!

2. Vet kommunedirektøren hvor mange aleneboende eldre det finnes i aldersgruppen 80+? Disse har ingen til å hjelpe seg når besøket fra hjemmetjenesten er over! Og slett ikke alle mestrer digitale kommunikasjonskanaler. Vet kommunedirektøren hvor mange aleneboende eldre som trenger døgnkontakt?

3. Vi vet at det er opp mot 1000 beboere i Ålesund med demensdiagnose. De med langt framtreden sykdom har – og vil sikkert fortsatt ha – institusjonsplass. Hva med dem som fortsatt bor hjemme, og som ikke husker når medisinen skal tas, eller som glemmer å spise eller blander dag og natt, eller gir seg på vandring uten å finne hjem, og som har problemer med at det er nye ansikter i hjemmetjenesten fra gang til gang?

Før kommunestyret aksepterer at den lovpålagte omsorgen for eldre kan utføres bedre og billigere med hjemmetjenester, må kommunedirektøren legge fram en konkret og detaljert plan for hvordan slike hjemmetjenester skal organiseres og hvilke tjenester som skal ytes. Slik plan finnes ikke i det framlagte budsjettforslaget.

Eldrerådet vil også peke på en del andre problemområder i budsjettforslaget:

1. Det er nærmest en hellig overbevisning, grensende til religiøs tro, på KOSTRA. Kostratabellene viser statistiske sammenligninger mellom kommuner «som det er naturlig å sammenligne seg med». Man finner hvor mange individer de ulike kommunene har i ulike aldersgrupper, og hvor stor prosent av disse har institusjonsplass. Men prosenttallene sier ikke noe om geografi, om kommunikasjoner, om utbredelsen av demens eller andre sykdommer, om familieforhold. KOSTRA er ikke en pålitelig plattform å stå på når man skal trekke konklusjoner.

2. Kommunestyret sa i fjor nei til avvikling av sykehjemsplasser og eventuell nedlegging av en institusjon. Da er det umusikalsk av kommunedirektøren å komme med samme forslaget igjen. Det vitner om forakt for lokaldemokratiet! Nå tenker man seg nedlegging av Sanitetshjemmet. Det er enda mer umusikalsk, for kommunestyret har nylig behandlet en sak om frivillighet. Å samarbeide med frivillige, ikke-kommersielle aktører, blir blant annet i «Leve hele livet» pekt på som en mulighet til felles løft i eldreomsorg og andre helse- og omsorgsoppgaver framover.

3. Forslaget til økonomiplan har satt av fra 2023 10 mill. kroner til Helseplattformen, dette digitale nybrottsarbeidet som skulle få hele Helse-Norge til å snakke sammen og dele opplysninger og sikre god behandling hvor du enn befinner deg i landet. Den første skissen, Akson, ble for omfattende og kostbar, og er forlatt. Helse Midt-Norge har tatt ideen videre til Helseplattformen, og det overrasker at kommunedirektøren bare har satt av 10 mill. i årene fra 2023. Eldrerådet kjenner til at kostnaden kan bli på 100 mill. kroner, og flere kommuner har nå trukket seg fra samarbeidet (Stjørdal, Meråker, Hareid), med begrunnelse at det finnes enklere løsninger på denne kommunikasjonen, og som koster langt mindre. Hva skal Ålesund kommune finansiere de millionene med som ikke er lagt inn i økonomiplanen? Flere avviklede sykehjemsplasser?

Eldrerådet vil også peke på ordene om verdier i innledningen til budsjettdokumentet. Den første – og viktigste? – verdien er Åpen. Der heter det. «Tilsette og politikarar i Ålesund kommune er: Lyttande og har tid til folk, gode til å samarbeide. løysingsorienterte og nytenkande.» Dessverre har ikke alle innbyggere i Ålesund, og kanskje spesielt de eldre og deres pårørende, opplevd det når de prøver å formidle fortvilelse over en pleiesituasjon. Noen har pågangsmot og vilje til å stå på for seg og sine, andre resignerer og strever så lenge de kan før de bryter sammen.

Eldrerådet oppfordrer Ålesund kommunestyre til ikke å godkjenne innsparingstiltakene på pleie og omsorgssektoren i budsjettet, før administrasjonen kan legge fram en presis og detaljert plan for hvordan de store utfordringene i framtida skal møtes. Løse formuleringer om at hjemmetjenester skal overta for institusjon må avvises.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!