Selv om vi står overfor komplekse problemstillinger i havbruksnæringen, har vi – næringen – både evne og kapasitet til å forbedre og løse mange av de utfordringene som er en del av hverdagen vår.

Med over 30 års erfaring fra havbruk, kan jeg trygt bekrefte at aktørene i næringen jobber for å tilpasse drift til stadig nye krav, og for å ivareta og forbedre fiskens helse. Og vi jobber fremfor alt for å oppdrette laks og ørret med så lite miljøavtrykk som mulig.

I en kronikk 19. april stilles spørsmålet om Norge bør satse innen landbasert oppdrett. Det skisseres noen tanker om hvorfor Norge bør være i førersetet på teknologiutvikling for oppdrett på land. Kronikken tar også for seg bærekraftsperspektivet for driftsteknologi, og diskuterer omdømmet til norsk oppdrettsnæring.

Fiskevelferd, miljø og drift

Vi er alle godt kjent med de største driftsutfordringene i konvensjonelt oppdrett, som lakselus, fiskesykdommer og spørsmål knyttet til miljø. Det legges ned mange årsverk kysten rundt for å ivareta laksen på best mulig måte underveis i livssyklusen. Parallelt jobber næringsaktørene med stadig å forbedre drifta og håndteringen av fisken i de ulike stadiene før den går til slakting. Næringen jobber med forebyggende tiltak, myndighetspålagte regu- leringer, utvikling av ny teknologi, ny forskning og samhandling på tvers av segment og plass i verdikjeden. Dette arbeidet har høy prioritet i dag. Her er det mye å fortelle om – om media og befolkningen vil høre.

Utfordringer gir innovasjon

Men det er helt klart begrenset hvor mye oppdrettsfisk som kan produseres på det vi i dag kaller konvensjonell måte. Å skalere opp denne typen produksjon er ikke uproblematisk i forhold til arealtilgang, fiskevelferd og miljøutfordringer.

Fra tidlig gründertid i 1970-årene til i dag har havbruk blitt en viktig næring for Kyst-Norge. Men det er fortsatt forbedringer å gjøre og et potensial å hente ut. Det vi har greid å skape til nå er takket være store og små ideer, og mot til å prøve. Det er ingen grunn til at vi skal slutte verken med innovasjonstenkning eller pågangsmot. Målet for norsk havbruk må være å produsere sunn fiskemat på en effektiv, lønnsom og bærekraftig måte.

Flytter havpotensialet til land

Salmon Evolution er et ungt selskap, men bygd på over 100 års erfaring i næringen. Vi våger å tenke nytt. Vi våger å forsøke å utnytte sjønære områder og ny teknologi for å få mer kontroll på produksjonsforholdene – og for å minimere utfordringene fra dagens konvensjonelle havbruksdrift.

Med lang erfaring og kunnskap fra oppdrett, produksjon, foredling og salg av laks, hvitfisk og pelagisk, ønsker vi å bidra til å utvikle alternative driftsformer og oppdrettsteknologi. Drivkraften vår er å bidra til en samla sett mer bærekraftig næring, med biologiske- og miljømessige perspektiver i fokus – parallelt med økt produksjonsvolum av norsk laks. Innen 2022 har Salmon Evolution satt som mål å produsere 100 millioner bærekraftige laksemåltider på land.

Utvikler det landbaserte alternativet

Salmon Evolution ønsker å spille på lag med hele sjømatnasjonen. For målsettingen om å produsere bærekraftig er like relevant for oppdrett på land, som langs kysten eller på mer eksponerte lokaliteter. Det er også like relevant innen andre segmenter, som hvitfisk og pelagisk.

Vi vil utvikle og utnytte landbasert oppdrett i et sirkulærøkonomisk perspektiv med hensyn til marine ressurser, og ønsker med det at vi kan sette fart på teknologiutviklingen knyttet til landbasert oppdrett i Norge.

Tar kontroll over alle parameter

Når vi nå skal etablere oppdrettsanlegg på land, gjør vi det med sjøen som nærmeste nabo. Vi ønsker å skape optimale forhold for laksen ved hjelp av gjennomstrømningsteknologi. Spørsmålet er: hvordan legge til rette for et optimalt produksjonsmiljø? Da er det ikke vesentlig om fisken befinner seg på land eller i havet. Det viktige blir å skape god vannkvalitet, minimere eksponeringen for patogener, lus og andre parasitter, holde en stabil temperatur, og hvordan man håndterer fisken på en best mulig måte. Alt dette får vi større kontroll over på land, og vi kan slik tilpasse og optimalisere for bærekraftig produksjon med fiskehelse og fiskevelferd i fokus.

Ja, takk begge deler

Vi ønsker å ta et samfunnsansvar. Næringen har som mål å produsere mer bærekraftig laks og ørret til norske og utenlandske matfat. Det kan vi gjøre samtidig som vi ivaretar kysten og naturen vår på en mest mulig skånsom måte.

Det er ikke realistisk å tro at vi kan nå målsettingen om å produsere fem millioner tonn laks og ørret i 2050 ved konvensjonelt oppdrett. Men kombinerer vi konvensjonelt oppdrett med ulike driftsformer på sjø og land, kan målsettingen være innen rekkevidde.

En «gamechanger» i oppdrett

Vårt virke og vår kunnskap er basert på oppdrett av laks og ørret gjennom tiår. Utviklingen har vært eventyrlig, tilpasningen og innovasjonstakten har vært høy, parallelt med økende biologiske- og miljømessige krav og utfordringer.

Vi er praktiske mennesker som ønsker å skape verdier i næringen, kystsamfunnet og arbeidsplasser for å utvikle regionene. Vi er opptatt av at vi setter minst mulig miljøavtrykk etter oss, og vi er opptatt av at fisken vår har det bra. Vi føler stolthet for det vi gjør.

Det vi ikke har vært like flinke på, det er å være til stede i det offentlige rom. Informasjon om vårt virke, våre utfordringer, våre løsninger, forskningen, og samarbeidet som skal løse og forbedre utfordringene – både biologiske- og miljømessige har ikke nådd folk flest.

Kanskje næringen skal ta inn over seg at større grad av samarbeid, involvering og åpenhet rundt utfordringer og løsninger, vil gagne næringens utvikling og bidra til å skape tillit til at næringen ivaretar felles ressurser på best mulig måte – også inn i neste havbrukseventyr – en «gamechanger» for oppdrettsnæringen globalt.

foto
Daglig leder i Salmon Evolution