Kronikk 3. august:

Trafikksikkerhet og tryggere veger i ny Nasjonal transportplan

Tallet på omkomne i trafikken har økt sterkt i sommer. Foreningen Nei til Frontkollisjoner skriver i denne kronikken at vi må ha mer ambisiøse mål i arbeidet for en tryggere trafikk.

Sikring av vegen: Ulykkesstatistikken for 2011–2014 viser at 35 prosent av ulykkene med drepte og hardt skadde skjer på riksvegnettet. Frontkollisjoner utgjør 45 prosent av disse. Bygging av midteler og andre fysiske sikringstiltak er viktig for å få ned dette tragiske tallet. 

Vi ønsker en gjennomgående atferdsendring fra både våre vegmyndigheter og trafikantene

Kronikk

Kronikkforfatter Geirr Tangstad-Holdal 

I år er det 10 år siden en tragisk trafikkulykke rev bort tre av våre aller kjæreste, den 17. juli 2006 på E39 i Rogaland.

Samtidig er det ni år siden stiftelsen av foreningen Nei til Frontkollisjoner og starten på vårt sterke engasjement for trafikksikkerhet, med hovedfokus på utformingen av tryggere trafikkmiljø på vegen og trafikksikkerhet generelt.

Trygg Trafikk: Sløve sjåfører gir ulykkessommer

Oslo (NTB): Antall omkomne i trafikken har økt betydelig hittil i sommer. Bare i juli måned har 22 omkommet på veiene, sju flere enn i samme periode i fjor.


I løpet av disse årene har Nei til Frontkollisjoner satt møtefrie veger med midtrekkverk på den politiske dagsorden. Vi har fått egne vegkart med i utformingen av den Nasjonale transportplanen fra og med NTP 2010–2019.

Undertegnede og Gunnar Grette, styrets leder har i denne perioden vært medlemmer av referansegruppen til fagetatenes forarbeid med NTP 2010-2019, NTP 2014–2023 og er nå for NTP 2018–2029.

Kraftig økning i antall trafikkdøde i sommer

Oslo (NTB): 37 personer døde på norske veier i juni og juli, langt flere enn i fjor. Nedslående tall, fastslår Statens vegvesen.


Planlegg trygghet

Vi har fått senket kravet i vegnormalen for etablering av møtefrie veier med midtrekkverk mellom kjøreretningene fra 8000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) til 6000 ÅDT.

Etter samtaler og møter med Trygg Trafikk og NAF ønsker vi sammen å få senke disse kravene ytterligere, slik at alle høytrafikkerte veger med en trafikk på over 4000 ÅDT skal bygges som trygge og møtefrie veger.

Vi må evne å planlegge og bygge være vegsystemer slik at selv en liten feilvurdering fra en trafikant ikke skal medføre drepte eller hardt skadde. Sammen med økt fokus på sikrere kjøretøy, sikkerhetsutstyr, ny teknologi og trafikantenes atferd kan dette på de fleste områder oppfylle nullvisjonen.

Nye mål for sikkerhet

Innenfor trafikksikkerhetsområdet er det foreslått som nytt etappemål at det maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken i 2030.

Det er for øvrig fortsatt absurd at vi i vegtrafikken må regne med drepte og hardt skadde.Vi mener nye etappemål skal være ambisiøse. Ulykkesstatistikken for perioden 2011–2014 viser at 35 prosent av ulykkene med drepte og hardt skadde skjer på riksvegnettet. Frontkollisjoner utgjør 45 prosent av disse og er den klart største utfordringen.

Halvparten av trafikkdrepte

De tre første månedene av 2016 utgjorde frontkollisjoner over 50 prosent av alle trafikkdrepte på norske veger.

I forbindelse med forarbeidet til inneværende NTP 2014–2023 beregnet Vegdirektoratet at vi kan redusere antall drepte og hardt skadde med 100 personer hvert år ved å midtsikre våre høytrafikkerte veier med en trafikk over 6000 ÅDT.

Bygging av møtefrie veger i 2015 åpnet 9,3 km firefelts vei med fysiske atskilte kjørebaner og 26,6 km med midtrekkverk på to- og trefeltsveger. Totalt 35,9 km ny møtefri veg ble åpnet i 2015.

Statens vegvesens veinormal (håndbok N100) angir behov for firefelts vei der gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) er høgere enn 12 000, og behov for midtrekkverk på to- og trefelts veger der ÅDT er mellom 6000 og 12.000.

Les flere kronikker på smp.no!

Beregninger viser at dersom vegnormalens kriterier skal være tilfredsstillende innen 1/1-2030 må det bygges om lag 1.800 km ny møtefri riksveg i perioden 2018–2029. Dette vil i så fall kreve en svært kraftig opptrapping av innsatsen, til 150 km ny møtefri veg per år. Av behovet på om lag 1.800 kilometer ny møtefri veg ligger i underkant av 400 km innenfor prosjektporteføljen til Nye Veier AS

Behov for møtefrie veger i et mer langsiktig perspektiv: I utredningen «Faglig grunnlag for Motorvegplan» er det sett på framtidig behov fram til 2050.

Oppsummert for alle riksvegrutene er behovet for ny møtefri veg i perioden 2018–2050 anslått til 2.342 km (1.204 km ny firefelts veg og 1.138 km ny to- og trefelts veg med midtrekkverk).

Vi vet at rundt 50 % av alle utforkjøringene skjer til venstre for føreren. Møtefrie veger med fysiske midtsikring, utforming av siderekkverk, ettergivende master, profilert kantlinje, utbedring av sideterreng vil være med å redusere antall utforkjøringsulykker vesentlig.

Ny teknologi

Vi erkjenner at vi i større grad må være villige til å tenke nytt, og vi må bruke de mulighetene den teknologiske utviklingen gir oss.

I dette ligger blant annet behovet for å utvikle, tilrettelegge og implementere ulike ITS-løsninger som vil bidra til å bedre trafikksikkerheten. Tiltak som bidrar til raskere innfasing av allerede kjent og utprøvd kjøretøyteknologi må prioriteres.

Holdning og atferd

Vi ønsker en gjennomgående atferdsendring fra både våre vegmyndigheter og trafikantene.

Mange kjører allerede med sikkerhetsutstyr og sikkerhetsbelte, flere og flere kjører innenfor fartsgrensene og uten rus. Men fortsatt er det altfor mange som tar unødvendige sjanser og er til fare for seg selv og andre trafikanter.

Vi må bli flinkere til planlegging og gjennomføring av samferdselsprosjekter som påvirker sikkerheten. Sikkerheten til kjørende på to og flere hjul, og for gående må gjøres på en slik måte at vi ikke utsetter mennesker for farer for liv. Vi må bli flinkere til å omsette allerede kjent kunnskap i planlegging og utbygging av våre vegsystem.

Geirr Tangstad-Holdal
Foreningen Nei til Frontkollisjoner

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!