Kronikk 16. september:

«Ferjer for framtida»

Hver dag året rundt fraktes 60.000 små og store biler med ferjer på riks- og fylkesvegnettet.

Statlige ferjer: Staten vil i framtida kunne gå inn som eier av ferjer på de mindre sambanda, mens drifta legges ut på anbud. Målet er å øke konkurransen om disse anbudene ved at det kan komme flere aktører i markedet. 

En nasjonal ferjestrategi skal utvikles for å synliggjøre samfunnets behov

Kronikk

Kronikkforfatter: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. 

I vårt land er 130 ferjesamband en nødvendig del av riks- og fylkesvegene. Det produktive næringslivet i kyst-Norge er helt avhengig av ferjene.

Selv om det planlegges bruer og tunneler som på sikt avløser enkelte samband, vil ferjene komme og gå i mange, mange år.

Økte utgifter

Ferjedriften er en miks av offentlig og privat virksomhet. Private rederier eier og driver båtene. Det offentlige gir tilskudd for å holde billettprisene nede.

Gjennom de offentlige anbudene stiller vi krav til ferjenes størrelse, sikkerhet og drift, samt lave miljøutslipp. Kravene til ferjedriften er skjerpet, og de offentlige kjøpene større. Staten og fylkeskommunens utgifter har økt med 36 prosent siden 2010.

Mangel på konkurranse

Vi ser noen skjær i sjøen. Vi er bekymret for mangel på konkurranse, iallfall på noen samband

Etter at flere har falt fra, er det nå fire rederier med 99 prosent av markedet. I tillegg er det noen få rederier med et helt lokalt marked. Seinest i vår ønsket de to største rederiene å slå seg sammen, men fikk nei av Konkurransetilsynet. For det andre ser vi stor kostnadsvekst i nye kontrakter. Den tredje utfordringen er at ferjeflåten er til dels gammel og må skiftes ut.

Les flere kronikker på smp.no!

Bedre innkjøpere

Det offentlige betaler halve omsetningen i denne næringen. Som stor innkjøper har vi stilt oss spørsmål om hvordan markedet kan fungere bedre.


Foreslår at staten skal eie ferjer

Statens vegvesen tror statlig eide ferjer blant anna vil gi økt konkurranse og bidra til å få ned kostnadene.

Vi kan selv gjøre mye på innkjøpersiden. Vi er 11 offentlige innkjøpere i markedet, 10 fylkeskommuner og staten Ikke alltid er vi gode nok til å koordinere våre aktiviteter mot markedet. Vi må gi rederiene tidligere og bedre informasjon om anbudsprosesser, og vi må ikke minst gi rederiene mer tid til å forberede oppstart etter kontraktstildelingene. Mulighetene som ligger for dialog med markedet innenfor anbudsregimet må benyttes.

Som innkjøpere kan vi ikke kreve skreddersøm på alt materiell. Ferjemateriell har lang levetid, og vi må unngå at lokale særpreg fører til fordyrende innkjøp. Serieproduksjon er god økonomi når mye materiell skal byttes ut med mer miljøvennlige fartøy. Materiellet må kunne brukes på ulike samband.

Statlig eierskap

En nasjonal ferjestrategi skal utvikles for å synliggjøre samfunnets behov og skape mer forutsigbarhet for næringen.


Batteriferjer på Sunnmøre:

Jon Aasen vil helst byggje elferjer i Norge

Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) lovar at fylkeskommunen skal leggje til rette for at el-ferjer vert bygde i Norge.

Konkurransen er svekket og kostnadene øker. I snitt var det 1,8 anbud på kontraktene som ble lyst ut mellom 2012 og 2015. Et spørsmål er: hva hindrer etablering i denne næringen?

Ferjeselskapene har ansvar for både ferjemateriell og drift, og kontraktene går normalt over 10 år. Dette er mulige etableringshinder for potensielt effektive aktører som ikke har tilgang til materiell og nok kapital.

Vi vil bruke handlingsrommet som innkjøper for å gi trafikantene et godt tilbud. Herunder vil vi vurdere bruk av alternative kontraktsformer i ett anbud der staten går inn som eier av ferjemateriell på samband med svak konkurranse. Men her vil vil jeg understreke at vi ikke tenker på de større sambandene, der vi stort sett har god og virksom konkurranse. Vi tenker derimot på enkelte små samband, 20 – 30 bilers segmentet, der erfaring viser at det er laber interesse i markedet. Det er derfor ingen grunn til at rederiene ser en markedsrisiko i forbindelse med en slik eventuell prøveordning.

Ønsker nye aktører


Batteriferje:

«Ampere» går over fjorden på batteri

Mannskapet på den første bilferja som går på batteri er ikkje i tvil: Dette er framtida.

Ferjerederiene har hatt lavere inntjening enn offshorerederier, men er betydelig mindre konjunkturutsatt.

Oslo Economics, som har analysert ferjemarkedet for oss, ser en viss mulighet for at nedgangen i offshoresektoren kan øke investorers interesse for det norske ferjemarkedet. Det lyder som vi vil tjene på andres nød, men jeg sier «velkommen» til økt interesse - og kanskje nye aktører!

Terje Moe Gustafsen
Vegdirektør

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!