Kronikk om KrFs retningsvalg:

«Den tredje veg for KrF»

Kristelig Folkeparti må stå fast på at det er de kristne grunnverdiene som skal prege samfunnet vårt. Ikke fordi personlig tro skal styre politikken, men fordi kristendommen har formet vår kultur og tradisjon på en god måte.

Ikke like enige: Partileder Knut Arild Hareide (til venstre) og stortingsrepresentant Steinar Reiten under fjorårets valgkamp. Spørsmålet om regjeringsdeltakelse var da som nå ett av de sentrale temaene. Den gang stod de to sammen om strategien. Nå er de ikke lenger like enige. Reiten ønsker at partiet skal fortsette i opposisjon som nå, men vil velge å gå inn i den sittende regjeringen om det blir alternativet. Hareide ønsker som kjent regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet.  

Arbeiderpartiet og SV er en kombinasjon KrF ikke bør gi makt

Hans Fredrik Grøvan og Steinar Reiten
Kronikk

Derfor hører KrF hjemme på ikke-sosialistisk side i norsk politikk.

Vi bør ikke ha som et vedtatt mål å felle en statsminister som har vist at hun forstår hva Kristelig Folkeparti er tuftet på. Nå må vi se den tredje vei.

Stor skepsis til Arbeiderpartiet

Møre-KrF vil inn i Erna-regjeringen

Et flertall av utsendingene fra Møre og Romsdal til det ekstraordinære KrF-landsmøtet vil inn i Solberg-regjeringen.


Grunnleggende verdier

Det er noen grunnleggende verdier i kristendommen som må prege politikken. Menneskeverdets ukrenkelighet, forvalteransvaret og ansvaret for våre medmennesker er slike verdier.

Samtidig er kristendemokratiet er noe mer. Det er en idé om at det mest avgjørende i samfunnet ikke er staten eller politikken, men det fellesskapet som opprettholdes av familier, trossamfunn, frivillighet og institusjoner.

Derfor er det heller ikke alt som staten skal ta ansvar for alene. Verdier som ærlighet, anstendighet og personlig ansvar er med på å skape et godt samfunn for alle, der de små felleskapene står i sentrum.

«Å gå inn i en Ap-ledet regjering er etter min mening helt uaktuelt»

Debatten om vegen videre for KrF og ulike regjeringsalternativer når nye høyder, drevet av en sensasjonshungrig presse som ivrig tømmer bensin på bålet for å skape mest mulig konflikt og dermed høgere opplagstall.


Farlig venstresving

En regjeringsløsning med Arbeiderpartiet trekker landet mot venstre. Det er ikke riktig når det hevdes at et samarbeid mot venstresiden styrker sentrum.

Sosialistisk Venstreparti vil få betydelig makt og innflytelse på samme måte som KrF har det i dag.

Det er etter vårt syn sterkt underkommunisert hvor stor SVs innflytelse blir om KrF velger venstresiden.

SV vil ikke bare få innflytelse over politikken, men også over Kristelig Folkeparti. Vi må til enhver tid forhandle og forholde oss til et parti som i sitt prinsipprogram skriver at de «kjemper for et sosialistisk samfunn fordi en ny samfunnsorganisering er nødvendig».

Vi i KrF vet veldig godt, at i en slik samfunnsorden er det trange kår for den kristne tro, de kristne verdiene, den kristne kulturarven og alt det KrF har kjempet for siden vi ble stiftet som parti i 1933 som en reaksjon på tiltagende sekularisering i samfunnet.

Selv om vi har felles synspunkter med SV i enkeltsaker, framstår SV med et helt annet samfunnssyn.

KrF-veteran frykter splittet parti

Tidligere leder i Nord-Trøndelag KrF, Johannes Sandstad, frykter kampen om partiets veivalg som nå pågår, skal føre til splittelse og tapt oppslutning.


Stor avstand

Avstanden til KrF er betydelig i synet på kristendommens plass i samfunnet, menneskeverdspørsmål og deler av skolepolitikken som heldagsskolen og KRLE-faget for å nevne noe.

Selv om vi kan ha felles standpunkt med Arbeiderpartiet i viktige deler av fordelingspolitikken, er avstanden betydelig i spørsmål som handler om abort, tidlig ultralyd, bioteknologi, samvittighetsfrihet, kristendommens plass i skolen, familiepolitikken, synet på frivilligheten og i forholdet til Israel. Arbeiderpartiet og SV er en kombinasjon KrF ikke bør gi makt.

Det vi sa

KrF gikk til valg på en regjering bestående av Høyre, KrF og flest mulig av sentrumspartiene. Det gikk ikke. Velgerne sa sitt. Erna fikk flertall, FrP fortsatte i regjering, og KrF i opposisjon. Det var aldri et tema i valgkampen for KrF å gå inn i en Arbeiderpartiledet regjering.

Vi mener regjeringsalternativene som nå skisseres, er krevende å forklare ut fra det vi sa før valget. En konstruert regjeringskrise hvor Erna Solberg kastes til fordel for Jonas Gahr Støre er umulig å forsvare overfor våre velgere.

Vi bør fortsatt støtte Erna Solberg som statsminister, men ikke gå i regjering med Frp. Sekundært bør vi sondere muligheten for å gå inn i dagens regjering. En forutsetning er likevel at vi får tydelige og viktige gjennomslag for KrF både når det gjelder verdiplattform og praktisk politikk.

KrF-møtet i Ålesund

Dødt løp mellom Hareide og Bollestad

Det ble dødt løp mellom dem som vil ha KrF til Arbeiderpartiet og de som vil ha partiet inn i Solberg-regjeringen under debatten på KrF-møtet i Ålesund tirsdag kveld.


Der vi er

Gjennom fem år med samarbeid med dagens regjeringspartier har KrF fått betydelige gjennomslag. Dette er saker vi burde være stolte av.

Vi kan nevne saker som dobling av kontantstøtte, lærernorm, skolegudstjeneste for alle, kristendommen i skolen, lovfestet rett til sykehjemsplass, desentraliseringsreform, en ansvarlig og forutsigbar landbrukspolitikk, tiltak for vekst i distriktene, økt bistand, kraftig satsing på samferdsel, rusreform, opptrappingsplaner for barn og unges psykiske helse og rusomsorgen, abortforebyggende arbeid, opptrappingsplan mot antisemittisme og tiltak mot barnefattigdom.

Listen kunne vært mye lenger. Utfordringen vår er at samarbeidsdebatten har stått i veien for sakene. Derfor må vi nå befeste vår posisjon.

Dit vi skal

Den tredje vei for KrF er å definere seg som et ikke-sosialistisk sentrumsparti uten å gå i regjering nå. En oppfyllelse av velgerløftet vi ga om samarbeid før valget, innebærer at vi fortsatt blir værende utenfor regjering. Sekundært bør vi sondere med Solberg-regjeringen om en mulig inntreden.

En beslutning om å gå inn i en regjering med Arbeiderpartiet som lener seg mot SV vil være et historisk linjeskift vi ikke har spurt våre velgere om.

Reiten frykter sentrum blir utradert

Steinar Reiten (KrF) vil helst holde partiet utenfor både en Høyre-regjering og Ap/Sp-samarbeid. Men blir han tvunget til å velge, er han ikke i tvil om hvor han lander.


I tillegg vet vi at det vil føre til en betydelig avskalling og bidra til en venstresving i norsk politikk som ikke er tro verken mot KrFs verdigrunnlag eller KrF som idé.

La oss befeste vår posisjon som et ikke-sosialistisk sentrumsparti og fortsette vår politikk basert på vårt program. Slik kan vi legge all vår kraft i politiske gjennomslag for de som trenger det mest.

Resultatene skal vi vise frem med frimodighet og begeistring. Da kan vi gå inn i neste valgkamp som stolte kristendemokrater.

Hans Fredrik Grøvan
Parlamentarisk nestleder, KrF

Steinar Reiten
Stortingsrepresentant, KrF Møre og Romsdal

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.