Kronikk:

«Ålesund kommune må lytte mer til næringslivet»

Handel: I privat sektor i Møre og Romsdal står handels- og tjenestenæringen for over halvparten av verdiskapingen, som er høyere enn landssnittet, skriver Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Her fra den nye delen av Moa Amfi. 

Kronikk

Det legges for lite til rette for vekst i næringslivet, og viktige beslutninger tas uten at næringslivet inviteres inn, viser Virke-undersøkelse. Dette blir et valg om vekst og arbeidsplasser.

I en fersk undersøkelse fra Virke spurte vi om næringslivet synes Ålesund kommune legger godt til rette for det lokale næringslivet. Kun 48 prosent av næringslivslederne i Ålesund er helt eller delvis enig i dette. Dette er for lavt, og langt unna andre byer som Stavanger, der 71 prosent svarer at kommunen legger godt til rette.

Jeg og Virke har nettopp besøkt Ålesund. Her møtte jeg næringsliv og politikere, og masse engasjerte folk. Det alle hadde til felles er et engasjement for hvordan næringslivet kan være med å bygge de gode nærmiljøene hvor det skal være godt å leve og jobbe også i fremtida.

Bunker Oil-lederen:

– Veldig skuffa over regjeringa

Foruten formuesskatten, som nær sagt alltid er på agendaen når NHO inviterer, snakket Jan Magnus Kleven, daglig leder og eier av Bunker Oil, mye om klima og miljø.


Avgjørende verdiskaping

På spørsmål om kommunen inviterer til dialog før viktige beslutninger fattes, sier 45 prosent av næringslivslederne i Ålesund mener at kommunen ikke gjør dette. Dette er et problem for næringslivet i byen, men også for kommunen som mister viktige innspill. Kommunepolitikerne bør ha høyere ambisjoner enn det. Det er veldig viktig at næringslivet blir hørt for å kunne utvikle nye arbeidsplasser og gode nærmiljøer. Som hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen vil Virke bidra til at kommunepolitikken ikke bare handler om hvordan vi bruker offentlige midler, men også om hvordan vi skaper verdier i det private næringslivet. Det vil være avgjørende for å trygge velferden, og for å skape levende og attraktive nærmiljø.

Om lag to tredjedeler av verdiskapningen i Norge kommer fra tjenestenæringene, og det er denne sektoren som sysselsetter flest. I privat sektor i Møre og Romsdal står handels- og tjenestenæringen for over halvparten av verdiskapingen, som er høyere enn landssnittet. Dersom vi lykkes med å skape samme årlige veksttakt i privat tjenestenæring som denne sektoren hadde på 1990-tallet, vil det gi oss om lag 7200 milliarder mer å rutte med frem til 2040. Det vil også styrke velferden i lokalsamfunn og kommuner i hele landet.

Virkes medlemmer er lokalisert i hele landet, og de fleste er små og mellomstore bedrifter. De sørger for at vi får mat på bordet, klær på kroppen, gode velferdstjenester når vi trenger det, og fremtidens teknologi. Det er virksomheter som gjerne vil være en samarbeidspartner i utviklingen av sitt lokalsamfunn. Disse virksomhetene har kompetanse som vil bidra til innovasjon og nye, bærekraftige løsninger.

Hvor næringsvennlige er dine lokalpolitikere?

Det er stor variasjon i hvordan kommuner utnytter de mulighetene som ligger i et samarbeid med næringslivet. Kommunen legger viktige rammebetingelser for næringslivet både i rollen som lokalmyndighet og forvaltningsorgan, som tjenesteyter og som samfunnsutvikler.

Hvis du er opptatt av at din kommune skal legge til rette for lokale virksomheter, så har Virke en sjekkliste du kan vurdere om dine lokale politikere kan levere på. Disse fem utfordringene har vi også sendt til alle landets sittende ordførere.

1. Lag en plan for å bli en næringsvennlig kommune

Grunnlaget for en god næringspolitikk er kunnskap om hvordan det lokale næringslivet fungerer, og hvilke utfordringer og muligheter de ser i sin hverdag. Er politikerne opptatt av å forstå virksomhetene, hva de kan bidra med i nærmiljøet og som er deres behov? Viser de at politikerne at de vil jobbe systematisk med det?

2. Jobb for å skape en serviceinnstilt, åpen og tilgjengelig kommune

Næringslivet vil ha mange kontaktpunkter med kommunen, for eksempel i plan- og byggesaker, ved søknad om skjenketillatelser og ved inngåelse av avtaler om tjenesteleveranser. Utfordringen er at byråkratisk saksbehandling, dårlig tilgjengelighet, og manglende forutsigbarhet svekker muligheten for vekst og utvikling. Rask saksbehandling, god tilgjengelighet og en positiv innstilling fra kommunen vil være avgjørende for at næringslivet skal kunne skape nye arbeidsplasser og bidra til vekst og utvikling i ditt lokalmiljø.

3. Gi lokale virksomheter mulighet for å levere varer og tjenester til kommunen

Norske kommuner har lang tradisjon for å samarbeide med ideelle og private aktører på en rekke områder. Dette bidrar til mangfold, kvalitet og god utnyttelse av kommunens ressurser. Våre medlemmer kan eksempelvis bidra til trygge og gode barnehager, tilrettelagte arbeidsplasser og levere matvarer og håndverkstjenester. Bedriftene bør slippes til, og kommunen bør være åpen for å vurdere samarbeid på nye områder.

4. Legg til rette for at lønner seg å etablere arbeidsplasser i din kommune, og at det er mulig å vokse

Forutsigbare kommunale planer og reguleringsprosesser er svært viktig for at næringslivet skal kunne utnytte muligheter for vekst og utvikling i ditt lokalmiljø. Sørg for at det lokale næringslivet blir hørt i prosessene. Kommunale skatter og gebyrer bør være så lave som mulig, slik at bedriftene kan investere så mye som mulig i nye produkter og tjenester som skaper arbeidsplasser og verdier for lokalsamfunnet. Høye kommunale skatter på eiendom, verk og bruk svekker muligheten for vekst. Slike skatter kan gi inntekter på kort sikt, men svekke grunnlaget for lokal verdiskapning og velferd på lengre sikt.

5. Samarbeid med næringslivet om innovasjon og grønn omstilling

Kommunen må håndtere fremtidens utfordringer med økt press på kommunale tjenester som følge av flere eldre og andre som trenger omsorg, samtidig som offentlige budsjetter er begrenset. Kommunene skal også gjennomføre en grønn omstilling, og ny teknologi skal tas i bruk. For å løse disse utfordringene, må kommunene samarbeide med det private næringslivet om innovative og bærekraftige løsninger, tjenester og produkter.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!