Kronikk:

«Ålesundstunnelene – «proppen i systemet»?»

Siden nye Ålesund kommune ble etablert i 2020, er det fokus på å utvide samarbeidet med nabokommunene Giske og Sula.

  Foto: Staale Wattø

Et verst tenkelig senario vil være brann i en tankbil nede i et av tunnelløpene med de alvorlige konsekvenser dette vil få for hele regionen med stenging i lang tid

Asbjørn Schjelderup
Kronikk

Målet for et tettere samarbeid er å gi de om lag 82.000 innbyggerne i de tre nabokommunene bedre kommunale tjenester. En forutsetning for å lykkes med å få en felles bo- og arbeidsmarkedsregion til å fungere best mulig, er gode og sikre kommunikasjoner.

Å knytte regionen bedre sammen med trygge og gode kommunikasjoner er også et bidrag for å sikre Ålesund Lufthavn sin posisjon i en framtidig struktur for flyplasser i vår landsdel. Det er ikke gitt at luftfartsmyndighetene på sikt vil godta at det skal være fire flyplasser i fylket vårt.

Ålesundstunnelene (ÅT) på Rv. 658

ÅT består av Valderøytunnelen som knytter Giske kommune til Ellingsøy i den nye storkommunen, og Ellingsøytunnelen forbinder Ellingsøy til Ysteneset i Ålesund. Tunnelene ble bygget i 1987 – anleggskostnad 780 mill. kr, og har vært utbedret for 450 mill. kr i 2008 og 550 mill. kr i 2018.

Disse utbedringene har øket trafikksikkerheten, men har ikke endret på antall kjørefelt eller stigningen (8,5 %) i tunnelene. Trafikkmengden (ÅDT) var i 2000 ca. 2700 for Ellingsøytunnelen, og ca. 2250 for Valderøytunnelen. Trafikkmengden har økt siste årene, og Ellingsøytunnelen passerte 10000 i 2019.

Trafikkmengden i tunnelene er økende

Trafikkmengden gjennom ÅT er i dag så høy at den utfordrer kravene i gjeldende tunnelforskrift. Trafikken i disse to tunnelene er større enn i de fleste undersjøiske tunneler i Norge, inkludert Oslofjordforbindelsen (ÅDT 7400). Det forventes også at trafikken vil øke i årene som kommer.

Gjennom dagens tunneler går det tidvis tankbiler med flybensin. Selv om disse transportene går om natten, vil et verst tenkelig senario være brann i en tankbil nede i et av tunnelløpene med de alvorlige konsekvenser dette vil få for hele regionen med stenging i lang tid. Et annet senario kan være en alvorlig flyulykke på Ålesund Lufthavn Vigra, om Valderøytunnelen er stengt grunnet bilhavari, og nødetater kommer ikke gjennom.

Et tankekors er det selvsagt også for Giske kommunes om lag 8400 innbyggere at Valderøytunnelen er eneste kjørbare tilkomst til omverden. I løpet av de ni første månedene i 2016 var tunnelene stengt hele 69 ganger, det vil si omtrent hver fjerde dag.

Bruløsning: Bruløsning fra Valderøy via Hamnøy via Kverve til Ålesund markert med grønn strek. Hamnsundsambandet: Veg i dagen og mindre bruløsninger fra Hamnsund via Store Kalvøy til Rv. 658 på Hamnøy markert med mørk blå strek. 

Rekkefølgevedtak

Politikerne i Ålesund vedtok i 2018 et såkalt rekkefølgevedtak i sin behandling av kommunedelplanen til Hamnsundsambandet: «Kapasitet og trafikksikkerhet i Ellingsøytunnelen tilsier at denne uavhengig av Hamnsundsambandet på sikt må avlastes ved ny tunnel eller bru over Ellingsøyfjorden. Hamnsundsambandet kan ikke etableres før dette er på plass».


Konseptvalgutredning

Den økte trafikken i tunnelene er årsaken til at Statens vegvesen i 2019 anbefalte at det skal utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) for Rv. 658 Ålesund – Vigra. Målet er å vurdere hvordan sikkerheten og framkommeligheten kan ivaretas med stadig økende trafikk. Dette er aktuelle konsepter:

  1. Ytterligere sikkerhetstiltak i dagens tunneler. Dette kan blant annet omfatte bygging av brannsikre tilfluktsrom.
  2. Nye tunnelløp
  3. Bru på en eller begge fjordkryssingene.
  4. En kombinasjon av pkt. 2 og 3.


Fra Harøya via Nordøyvegen til Skjelten. Fra Hamnsund via Hamnsundsambandet til Hamnøy og derfra til regionsenteret eller til flyplassen. 

1. Ytterligere sikkerhetstiltak i dagens tunneler

For å ivareta sikkerhet og framkommelighet ved økende trafikk i ÅT er det nærliggende å peke på konseptalternativ 2 og 3 og 4 fordi de avbøtende tiltakene i alternativ 1 trolig ikke i tilstrekkelig grad vil ivareta hensynet til sikkerhet/framkommelighet ved alvorlige ulykker i tunnelene.

2. Nye tunnelløp

Nye tunnelløp parallelt med eksisterende som gir et løp for hver kjøreretning, åpner for at framkommelighet og sikkerhet øker i vesentlig grad. Nye løp må bygges med dagens stigningsforhold: 8,5 %. Dette tilfredsstiller ikke dagens krav som er maks 5 %, og er i mange eldre tunneler en kritisk faktor for overoppheting og brann/havarier. I Oslofjordforbindelsen (7 % stigning) har Stortinget vedtatt alternativet med et nytt parallelt tunnelløp som avbøtende tiltak i en tunnel det har vært mange alvorlige hendelser i. Denne løsningen har ført til omfattende protester fra Yrkestrafikkforbundet, Norges Lastebileier-Forbund, KNA m. flere som alle går inn for en bruløsning. Vedtaket er derfor klaget inn for ESA (EFTA sitt overvåkingsorgan).

3. og 4. Bru på en eller begge fjordkryssingene

• En bruløsning gir en vesentlig sikrere framkomst ved bilhavari/bilbrann, og en unngår langvarig stenging ved ulykker.

• I valget mellom undersjøiske tunneler og bruløsninger støter en ofte på synspunktet: «Der du må nytte undersjøisk tunnel så gjør du det – der en kan lage en bruløsning så velger du det». Uansett må en i valget mellom ulike alternativer først og fremst tenke på sikkerhet og framkommelighet for trafikantene. En har også erfart at kostnadene til drift og vedlikehold av undersjøiske tunneler er vesentlig høyere enn for dagens bruløsninger.

• Siden hovedskipsleia går mellom Hamnøy (Oksebåsen) og Valderøy må brua her ha godkjent seilingshøyde – jf. brua over Lepsøyrevet.

• En bruløsning vil legge forholdene til rette for å knytte Hamnsundsambandet til denne bruforbindelsen på Hamnøy. Hamnsundsambandet vil – ved åpning av Nordøyvegen – være sambandet som knytter den nordre delen av den nye storkommunen til regionsenteret Ålesund og flyplassen på Vigra. Uten Hamnsundsambandet vil en ikke få den forventede effekten av Nordøyvegen. Avstanden til regionsenteret i Ålesund og flyplassen på Vigra vil i stedet øke.

• Dagens trafikk vil kunne gå uhindret av anleggsarbeidet med de nye fjordkryssingene.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!