Ålesund: Første kull siviløkonomer som ble uteksaminert ved NTNU Ålesund, sommeren 2020.  Foto: Tone Molnes

Kronikk

«Sterke synergier mellom hovedkontor for GIEK–Eksportfinans og vårt næringsnære kompetansemiljø i Ålesund»

I de siste ukene har det rast en lokaliseringsdebatt om den fremtidige plasseringen av GIEK-Eksportkreditt. En konsulentrapport konkluderte nylig med at kun Oslo har tilstrekkelig kompetanse.

Det fikk sinnene i kok langs hele kysten og førte til et voldsomt engasjement fra de maritime næringer i fylket vårt. Herøy-reder Stig Remøy var først ute med å ta til orde for ett eller flere kontor langs kysten. Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole beskrev konsulentenes konklusjon som «uvitenhet og frekkhet». Bergen har kompetansen i følge Grytten, og næringslivet i Møre og Romsdal er den suverent største brukeren av GIEK-Eksportkreditts tjenester, med Vestland som en god nummer to. Sylvi Listhaug fulgte iherdig opp i Stortinget med et forslag om å plassere hovedkontoret til Ålesund.

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal vedtok enstemmig at hovedkontoret bør legges til Ålesund. Argumentet til politikerne er, i følge oppslag i Summnørsposten 26. januar, innspill fra næringslivet og det faktum at de største brukerne er lokalisert her.

Vi på NTNU skal ikke gå tungt inn i denne politiske lokaliseringsdebatten, men vi ønsker med dette å fremheve at i tillegg til næringslivsargumentene har vi de siste 30 årene også bygd opp et solid fagmiljø innenfor dette feltet, som vi mener også bør tillegges vekt i debatten. Vi inviterer derfor politikerne i Møre og Romsdal til å utvide argumentasjonsrekken til også å omfatte vårt sterke fagmiljø ved NTNU i Ålesund. Fagmiljøet i Ålesund har dessuten et tett og nært samarbeid med de maritime næringer og næringsliv for øvrig, lokalisert i det vi kaller «Norges mest næringsnære campus». Nettopp samspillet mellom akademia og næringsliv i vår midte bør kunne være et vektig argument for lokalisering av det nye hovedkontoret.

Vårt fagmiljø har lange og stolte tradisjoner. Fiskeriteknisk høgskole ble etablert i 1983, samlokalisert med Ålesund Maritime Skole. Fra 1. januar 1988 overtok staten driften av høgskoleutdanningen, og Møre og Romsdal fiskeritekniske høgskole (MRFH) ble etablert.


Leserinnlegg

«Støtteapparatet ER der verdiene blir skapt!»

Stig Remøy har tatt opp temaet rundt eksportambisjoner og verdiskaping langs kysten. Han peker på hvor viktig det er at de offentlige aktørene kjenner det lokale næringslivet og forstår hvilken kompetanse og muligheter de har.


Det ettårige «Studium i eksportmarkedsføring» rettet mot fiskerinæringen ble tilbudt fra 1986, etter påtrykk fra næringslivet i regionen. Fra 1988 utvidet vi med årsstudium i «Administrasjon og ledelse», tiltenkt de som ønsket innsikt i økonomi, administrasjon og ledelse. Dette studiet tilbys fortsatt.

I 1994 ble Møre og Romsdal ingeniørhøgskole, Sjukepleierhøgskolen i Ålesund og Møre og Romsdal fiskeritekniske høgskole til Høgskolen i Ålesund, og samlokalisert på Nørve fem år senere. Fra 1998 ble Eksportmarkedsføringsstudiet treårig. De neste årene ble programmet videreutviklet til bachelorgrad i tråd med nasjonale og internasjonale standarder.

I 2001 ble studiet enda mer internasjonalt orientert, ved at alle tredje-års emner ble undervist på engelsk, og utvekslingsstudenter fra hele verden strømmet til Ålesund, i tråd med behovet fra et internasjonal orientert næringsliv i regionen.

De neste årene ble det flere spesialiseringer: økonomi og administrasjon, eksportmarkedsføring, innovasjon og entreprenørskap, samt handels- og serviceledelse, alt i nært samspill med behovet i regionen vår. Fra 2012 fikk vi en internasjonal mastergrad, som i 2018 ble godkjent som siviløkonomstudium. Dette masterprogrammet har spesialisering i Internasjonal business og innovasjon og entreprenørskap.


Giek-Eksportkreditt til Ålesund

Nybø villig til å møte næringslivstopper for å diskutere Giek-flytting

Næringsminister Iselin Nybø er i følge Høyres Helge Orten villig til å stille i et møte med næringslivet på Sunnmøre for å diskutere en mulig flytting av hele eller deler av Giek - Eksportkreditt ut av Oslo.


Etter fusjonen med NTNU i 2016 har fagmiljøet fortsatt sin rivende utvikling på Nørve. Navnet Institutt for internasjonal forretningsdrift kan spores tilbake til røttene Eksportmarkedsføring. Som en del av Norge største universitet inngår instituttet i NTNUs Fakultet for økonomi og samarbeider tett med sterke fagmiljø innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, industriell økonomi og teknologiledelse i Gjøvik og Trondheim. Instituttet har etter fusjonen økt sin forskningsinnsats innenfor internasjonal business, finans, teknologi og bærekraft, og deltar i en rekke forskningsprosjekter finansiert av EU, Norges forskningsråd og Regionalt forskningsfond der næringslivet deltar aktivt.

Instituttet driver i dag forskningsbasert utdanning på bachelor, master og doktorgradsnivå. Profilen er internasjonal, og bidrar til en internasjonal kultur og et bredt nettverk utenfor Norge. Antall studenter har vokst jevnt og trutt til over 600, og faglig stab består i dag av 40 vitenskapelige ansatte fra 11 land over hele verden.


Leserinnlegg:

«Verdiskapingen skjer over hele landet »

Det norske, eksportrettede næringslivet er i stadig endring og står nå i en krevende situasjon. For å få mest mulig ut av pengene som skal styrke eksporten, er det viktig hvordan staten organiserer seg.


Instituttet jobber interdisiplinært i samarbeid med andre institutt og fagmiljøer innenfor NTNU, innen biomarin innovasjon, shipping management, bærekraft og IKT. Viktige samarbeidspartnere er regionale og internasjonalt orienterte bedrifter. Fagmiljøet er i dag en viktig bidragsyter til kompetanseutvikling både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi er av den klare oppfatning av en lokalisering av GIEK-Eksportfinans til Ålesund vil ha nytte av det sterke og relevante fagmiljøet vårt, og samtidig styrke den internasjonalt orienterte kunnskapsklyngen i vår viktige region.
Lesarinnlegg

«Kysten er framtida – vi treng sterke kompetansemiljø knytt til næringane»

Stig Remøy er ein markant gründer og reiar frå Herøy, som no ber regjeringa om å vise handlingskraft for å styrke den maritime klynga på Sunnmøre.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!