Støtte: MS «Nordbas» har fått støtte frå Enova til blant anna batteripakke, elektriske vinsjar og vannboren gjennvinning av motorvarme.  Foto: Staale Wattø

Kronikk av Sveinung Rotevatn

«Batteri i fiskefartøy skal få ned klimagassutsleppa»

Bruk eit kvarter på å søke om støtte, og få svar i løpet av få dagar. Så enkel er den nye støtteordninga til batteri i fartøy, ja den heiter til og med noko så enkelt som Batteri i fartøy.

Enova har nyleg gitt 16 millionar kroner til batteri i det nye fiskefartøyet «Elias Johan» som skal fiske torsk, hyse, sei og sild langs kysten vår.

På den måten er «Elias Johan» med på å gjennomføre regjeringa sin klimaplan. Klimaplanen viser korleis vi skal nå klimamåla våre og skape nye, grøne arbeidsplassar. Vi skal halvere utsleppa frå innanriks sjøfart og fiske innan 2030. Grøn omstilling i sjøfart og fiske bidreg til å sikre verdiskaping og arbeidsplassar i ei av våre viktigaste næringar. Samtidig gir det nokre av utsleppsreduksjonane vi treng for å nå målet om halvering på ti år.


Lesarinnlegg:

«Våre ordførarar protesterer mot ei foreslått CO₂-avgift for fiskefartøy. Er det ein framtidsretta protest?»

Vi ser no at både vårt land og verden rundt oss har som mål at vi skal verte karbonnøytrale innan 2050. 


Dei norske utsleppa er på veg ned, og er på det lågaste nivået på 27 år. Men det er ikkje nok. Derfor legg vi opp til ein politikk der det skal løne seg enda meir å kutte utslepp. Vi vil auke CO₂-avgifta samtidig som vi aukar støtta til innføring av ny teknologi. Den auka CO₂-avgifta skal bli kompensert med andre skatte- og avgiftslettar for dei næringane det gjeld. Vår politikk er å kutte utsleppa, ikkje utviklinga.

Enova lanserte i haust ei enkel og automatisert støtteordning for verksemder innan fiskeri, havbruk og offshore. Ordninga Batteri i fartøy legg til rette for auka bruk av batteri både i eksisterande og nye fartøy. Prosjekt etter prosjekt fornyar no fiskeflåten.

Programmet har faste, føreseielege støttesatsar og er som sagt enkelt og ubyråkratisk med svar på dagen eller innan få dagar. Sidan lanseringa har Enova gitt tilsegn til 25 fartøy gjennom det nye støtteprogrammet. Enova håpar dermed å bidra til raskare innføring av batteri og landstraum i fiskefartøy, slik at det blir skapt ein marknad for dette.

Benonisen Rederi AS har fått over 16 millionar kroner i støtte til å installere batteri i fartøyet «Elias Johan» for å redusere dieselforbruket. Med aukande CO₂-avgift vil dette løne seg enda meir i framtida.


Kronikk:

«Kompetanse er vårt vinnerkort»

Den norske, maritime næringen har kompetanse og omstillingsevne i verdensklasse. For å skape ny vekst i vår nest største eksportnæring, vil regjeringen i enda større grad spisse kompetansen mot grønn skipsfart og digitalisering.


Grøn omstilling av fiskeflåten er ikkje kome like godt i gang som omstilling innan andre fartøystypar som for eksempel ferjer. Men det er eit stort potensial for overgang til ladbare hybridelektriske framdriftsmaskineri og elektrisk dekksutstyr i fiskeflåten. Små fiskefartøy som går kystnært og har fast heimehamn store delar av året egnar seg godt for elektrifisering. Dei større fartøya som er sjeldnare i hamn har større utfordringar.

I dag brukar fartøya i den norske fiskeflåten nesten utelukkande marin gassolje. Det finst nokre få hybridelektriske fartøy som driv aktivt fiske. Fleire hybridelektriske fiskebåtar av ulik størrelse og med ulike reiskap er imidlertid bestilt frå verft.

Enova har støtta energi- og klimatiltak i 34 fiskefartøy med til saman 141 millionar kroner. 19 av desse har fått støtte til batterihybridisering. Dei fleste prosjekta er nybygg. Men MS «Nordbas» er eit godt eksempel på at også eldre fartøy kan ta i bruk ny klimateknologi.

MS «Nordbas» har fått støtte frå Enova til blant anna batteripakke, elektriske vinsjar og vannboren gjenvinning av motorvarme. Summen av tiltaka er berekna å gi nærare 30 prosent reduksjon i drivstofforbruk. I løpet av 2020 har også fem eksisterande fiskefartøy fått støtte til installasjon av landstraum, blant anna Nergard havfiske sin båt «J. Bergvoll».

Lukta av diesel og dunkinga av dieselmotor er noko vi forbind med fiskefartøy. Batteri, energigjenvinning og landstraum er ny og ukjent teknologi. Eksempelet med «Elias Johan» viser kor viktig det er at klimatiltaka peikar framover.


– Første nybygde fiskefartøy i verden med denne teknologien

Fullspekka av ny og grønn miljøteknologi, melder Skipsteknisk.


Elektrifisering gir lågare utslepp her og no – og viser veg til ei framtid der prisen for utslepp blir mykje høgare enn i dag. Dei som er først ute med ny teknologi, har eit fortrinn i konkurransen. God klimapolitikk er også god næringspolitikk.

-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til meninger@smp.no.

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!