Illustrasjon: Redningshelikopter av typen SAR-Queen.  Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Kronikk

«Beredskap i nordvest»

Norge er et av verdens tryggeste land. Samtidig har vi en natur og et klima som kan sette beredskapen på prøve.

Derfor er det viktig at vi gjør alt vi kan for å forebygge alvorlige naturhendelser – og at vi er forberedt den dagen noe skjer.

Møre og Romsdal har alltid hatt mye vær. Nå ser vi at klimaendringene fører til stadig mer ekstremvær. Økte og mer intense nedbørsmengder gjør at elver og bekker finner nye veier.

Flom og skred kan medføre skader på liv og helse, eiendom, infrastruktur og miljø. Nå ser vi at nye områder blir mer flom- og rasutsatte.

Klimaendringene gjør arealplanlegging mer krevende og forutsetter økt kompetanse i kommunene. Risikoen for alvorlige hendelser øker.


Meiner helikopterberedskapen må styrkast:

Far og son opplevde dramaet på Stadhavet på nært hald

Dei to var augevitne til dramaet der ein lastebåt fekk slagside og heldt på å kantre nordvest for Stad andre påskedag. No tek dei til orde for at helikopterberedskapen, spesielt i Barentshavet, må styrkast.


Ras og ekstremvær

På en av fjorårets siste dager ble en liten kommune på Østlandet rammet av et av de største kvikkleireskredene som har gått i Norge de siste tiårene. Årsakene til raset er ennå i fastslått.

Dette er den største alvorlige hendelsen knyttet til ras de siste årene. Men det er ikke den første.

Kraftig styrtregn sommeren 2019 førte imidlertid til flere store jordskred i Jølster, Førde og Gloppen. Vassenden i Jølster ble hardest rammet. I september samme år raste Veslemannen ut.

Tidligere i 2019 fikk cruiseskipet Viking Sky motorhavari i Hustadvika og unngikk så vidt å grunnstøte. Med over 1300 personer drev skipet mot land i storm. Men midt i alvoret fikk vi også se at Norge har en velfungerende redningstjeneste.


Leserinnlegg

«Bør Trollstigen rassikres?»

Undertegnede var i årene 1999 og 2000 med på å rassikre vegen opp til Trollstigen. Såvidt jeg husker så ble det brukt ca. 44 millioner kroner på rassikringen som den gang ble utført.


Hovedredningssentralen i Sør-Norge koordinerte redningsaksjonen, hvor ressurser fra blant annet Kystvakten, redningshelikoptertjenesten, helikoptre fra petroleumsnæringen og privateide taubåter bistod i aksjonen på sjøen og i lufta.

På land ivaretok politi, helsepersonell, kommuner, Sivilforsvaret, frivillige og Heimevernet viktige roller. Samvirket fungerte.

Forebygging

Uønskede hendelser kan medføre omfattende kostnader knyttet til liv og helse, miljø, og materielle verdier. Flom- og skredsikring er eksempler på tiltak som gir stor samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltakene.

Kostnadene ved å forebygge kan være vesentlig lavere enn kostnadene ved å håndtere hendelser og reparere skader.

Flom- og skredsikring

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobber med å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko. NVE har i 2019 arbeidet med faresonekartlegging for skred i bratt terreng for mange kommuner.

NVE har også videreført kartlegging av kvikkleiresoner i utsatt bosetning, og ferdigstilt kartlegging for seks kommuner på Vestlandet.

Det har vært prioritert hastetiltak etter høstflom i 2018 på Vestlandet og i Skjåk. NVE har også hatt stor aktivitet knyttet til krise- og hastetiltak etter flommen i juli i Jølster og Førde.

Styrket samfunnssikkerhet

I beredskapsarbeid må alle ledd fungere – og kommunisere. Nødnett er bygd ut og brukes av nød-, beredskapsetater og frivillige over hele landet.

De første av 16 nye SAR Queen redningshelikoptrene er tatt i bruk på Sola-basen og vil gradvis bli innfaset på landets øvrige redningsbaser. SAR Queen er topp moderne redningshelikoptre som har det nyeste og mest moderne av søkeutstyr. De er meget stabil under flyging og ikke minst når helikoptret skal stå helt stille i krevende situasjoner som redning i fjellterreng eller heising fra fartøy i dårlig vær.

Helikoptrene vil gi større trygghet for folk på sjøen, langs kysten og i avsidesliggende områder hvor det er langt mellom folk og hvor været kan gjøre det vanskelig å komme frem.

Dette er særlig viktig i nordvest, med fjorder, fjell og et tøffere klima.

Politiberedskap i nordvest

Politiet er siden 2013 blitt styrket med over 3 100 årsverk og tre politihelikoptre. Politibemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt har økt fra 311 årsverk ved utløpet av 2013 til 436 ved utgangen av fjoråret, en økning på 40 prosent.

I samme periode har politidistriktet fått en økning i budsjettet på 35 prosent. Dette har blant annet gitt distriktet en bilpark som er på et høyere nivå enn før politireformen.

Den har blant annet blitt brukt til å bygge opp en robust operasjonssentral som er i stand til å håndtere og lede flere samtidige hendelser og store hendelser, og som nå er samlokalisert med nødsentralen til brann.

Samlokalisering av nødetatenes nødmeldingssentraler har bidratt til bedre samhandling og informasjonsdeling mellom nødetatene under hendelser.

Der folk bor

Det er viktig at folk i hele landet opplever trygghet for liv og eiendom. Samtidig vil det ikke være mulig å sikre seg fullt ut, og vi må leve med at flom og skred kan føre til skader. Kommunene og fylkene har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet, og har nøkkelroller innen samfunnssikkerheten.

Å sikre seg mot alt er umulig. Vi må leve med en viss risiko. Men regjeringen vil fortsette med forebygging og beredskap – også i nordvest.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!