Bedring: De økonomiske utsiktene har bedret seg de siste måneder. Dette skyldes omfattende smittevernstiltak, utrullingen av vaksiner og vedvarende økonomiske støttetiltak, sier Inge Furre.  Foto: NTB Scanpix

Kronikk

«Bedre tider i sikte»

De økonomiske utsiktene har bedret seg de siste måneder. Dette skyldes omfattende smittevernstiltak, utrullingen av vaksiner og vedvarende økonomiske støttetiltak.

Økonomisk unntakstilstand

Det har nå vært unntakstilstand i norsk og internasjonal økonomi i mer enn ett år. Sosiale nedstengninger og inngripende smitteverntiltak har preget hverdagen både for husholdninger, bedrifter og offentlige etater.

Ikke minst gjelder dette for ansatte i helse- og omsorgssektoren. For næringslivets del er den økonomiske situasjonen fortsatt alvorlig for flere bransjer. Særlig gjelder dette reiselivsrelaterte næringer som hotell- og restaurantbransjen, personlig tjenesteyting samt maritime næringer og deres leverandører.

Kronikkforfatter: Inge Furre er sjeføkonomi i Sparebanken Møre. 

Dessuten ligger det ifølge Statistisk sentralbyrå an til en moderat nedgang i petroleumsinvesteringene både i år og neste år. Dette vil påvirke oljerelaterte næringer negativt. I tillegg påvirkes eksportnæringene av den lave markedsveksten i Europa.


EØS-tilsyn godkjenner norsk ordning for kommunal bedriftsstøtte

EØS-tilsynet Esa har godkjent en norsk ordning som gir kommunene muligheten til å støtte lokale bedrifter som lider på grunn av koronapandemien.


Etter hvert som de økonomiske støttetiltakene avvikles, og alle regninger skal betales, er det derfor en risiko for at antall konkurser vil øke. Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal vil derfor trolig holde seg noe høyere de nærmeste par årene enn den var før koronapandemien.

Stagnasjon i økonomien

Gjeninnhentingen i norsk økonomi har flatet ut siden i fjor høst. I februar falt BNP i Fastlands-Norge med 0,5 prosent. BNP i Fastlands-Norge er et mål på den samlede produksjonen av varer og tjenester utenom oljevirksomhet og utenriks sjøfart. Dermed lå produksjonen lavere enn i oktober i fjor, men litt høyere enn i september.

Nedgangen må sees i sammenheng med at det ble innført strengere smitteverntiltak sent i januar. Dette har særlig rammet transport utenom utenriks sjøfart, overnattings- og serveringsvirksomhet, samt kultur, underholdning og annen tjenesteyting. Ettersom det i tillegg ble innført inngripende nasjonale tiltak fra 25. mars vil produksjonstallene for mars og april trolig også bli svake.


Sunnmørsposten mener:

«En kritikk som må svi for Erna»


Gode økonomiske utsikter

På litt lengre sikt er imidlertid de økonomiske utsiktene gode. Etter hvert som smitteverntiltakene oppheves, samtidig som en stadig større andel av befolkningen blir vaksinert, vil produksjon og etterspørsel øke kraftig. Tempoet i vaksineutrullingen forventes å stige utover våren og sommeren.

Myndighetene planlegger at alle over 18 år skal ha fått sin første dose innen utgangen av juli. Her må det legges til at dersom enkelte vaksiner likevel ikke blir godkjent i Norge, som for eksempel vaksinen fra Johnson & Johnson, vil dette kunne forsinke vaksineutrullingen vesentlig.

Renteøkning før årsskiftet

At utsiktene er blitt bedre indikeres også av det faktum at Norges Bank hevet rentebanen i forbindelse med publiseringen av Pengepolitisk rapport 1/2021 i mars. Rentebanen er sentralbankens prognose for styringsrenten. En viktig årsak til dette var at banken nå legger til grunn at smitteverntiltakene gradvis avvikles fra april og at store deler av den voksne befolkningen i Norge er vaksinert innen utgangen av august. Rentebanen indikerer at styringsrenten vil bli økt med 0,25 prosentpoeng senest i desember.

Avdempet boligprisvekst fremover

Boligprisene i Norge har steget siden april i fjor. Målt over de siste 12 måneder var prisveksten i mars på 12,5 prosent. Den sterke prisveksten skyldes lave renter og rommelig likviditet i husholdningssektoren som følge av redusert tjenesteforbruk. Gjenåpningen av økonomien vil imidlertid føre til økt etterspørsel etter tjenester.


SSB: Norsk økonomi hardt rammet av koronapandemien

Bruttonasjonalproduktet for Norge ble i 2020 145 milliarder kroner lavere enn ventet før pandemien traff. Norsk økonomi ble hardt rammet av koronaen.


Dette vil sannsynligvis gå på bekostning av boligetterspørselen. Videre vil trolig renten stige i løpet av året. Det er derfor grunn til å tro at prisveksten snart vil bli mer avdempet.

Rekordnoteringer i aksjemarkedet

Til stross for sterke aktivitetsdempende tiltak mot koronapandemien er det fortløpende blitt satt nye børsrekorder både ute og hjemme. Børsoppgangen i Norge er i stor grad drevet av sterk optimisme på de amerikanske aksjemarkedene.

Denne optimismen skyldtes markedsaktørenes forventninger om økt økonomisk aktivitet i kjølvannet av den pågående normaliseringen av amerikansk økonomi. Med den informasjonen vi nå har virker det sannsynlig at markedet får rett. Det vil imidlertid ikke være mulig å unngå kurskorreksjoner med jevne mellomrom.

Perioder med børsfall er en naturlig del av markedet og bør normalt ikke medføre vesentlige endringer i langsiktige investorers aksjeporteføljer.


Støre med knallhardt angrep på høyrepartiene: – Norge står ved et veiskille

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener høyrepartiene har vist «sitt sanne jeg» under koronakrisen. Høyre-nestleder Tina Bru avviser kritikken som hul.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!