På lederplass 9. juni refses norsk klima og energipolitikk, på det grunnlag at Norge prosentvis har kuttet mindre i utslipp enn andre EU land. Lederen sammenligner Norge med blant annet Sverige, og andre EU-land. Lederen uttaler følgende «Norge er ikke aleine om å slite. Også i EU økte klimautslippene mot slutten av fjoråret i takt med den økonomiske oppgangen etter pandemi-bremsen. Over en periode på flere år, er imidlertid flere EU-land hakket foran oss på å redusere sine utslipp»

Strekker ikke til

Som lederen ganske riktig skriver øker utslippene i Europa. Men den reelle grunnen til at utslippene øker nevnes ikke, nemlig at såkalt grønn energi ikke strekker til. Tyskland har over tid nærmest faset ut det meste av sin kjernekraft, og redusert betydelig kullforbruket. Dette klarer ikke vindmøller og solceller å demme opp for, og tyskerne må som flere andre land hente mer energi fra kullkraft enn siste årene.

Sunnmørspostens leder skriver videre at «så langt går ikke omstillingen til fornybare energikilder raskt nok». Norge har allerede verdens reneste energimiks etter Island! Kun om lag 25-29% av Norges energibruk er fossilbasert. Det sier seg selv at det da ikke er like naturlig for Norge å kutte i utslipp, som for eksempel Tyskland. Der energimiksen tidligere har nærmet seg 90 % fossilbasert.

Ikke som Sverige

Lederen velger videre å sammenligne Norge med Sverige og skriver følgende. «Sverige har kuttet nær 30 prosent i forhold til nivået i 1990, og er omtrent på EU-snittet, De norske utslippene er omtrent på 1990-nivå». Det er en håpløs sammenligning. Svenskene har ingen olje eller gassutvinning så noe utslipp sparer de der, men de kjøper råolje. I 2020 raffinerte svenskene over 100.000 flere fat olje pr. dag enn Norge. Det høres så fint ut at Sverige har kuttet 30 % av utslippene siden 1990. Men siden 2012/2013 har de ikke kuttet noe som helst, og de slapp i 2020 ut 13 millioner tonn mer Co₂ enn hva Norge gjorde.

Sverige har også tidligere hatt en betydelig andel kjernekraft, som har gjort at de kan holde utslippene nede (om lag 40 % av kraftproduksjonen). Denne kjernekraften var de imidlertid i gang med å fase ut. Men i fjor i måtte de fyre i gang sitt oljekraftverk i Karlshamn grunnet energimangel, og frykt for strømrasjonering. Dette kraftverket brenner 70.000 liter olje i timen. Den svenske regjeringen har nå åpnet for å forlenge driftstiden for de svenske kjernekraftverkene, samt utrede bruken av små modulære atomreaktorer.

Må mye havvind til

Det nevnes heller ikke at norsk gasseksport er en betydelig bidragsyter til at EU siden 1965 samlet sett har redusert utslippene med om lag 40 %.

Sunnmørspostens leder har også en litt for enkel tilnærming til utbygging av havvind. Det kan virke som om at havvind er helt uproblematisk.

«Vi har de økonomiske musklene og kompetansen fra offshoresektoren. Vi har en høy andel fornybar energi på innenlandsk forbruk, vi har store havarealer og vi er en maritim stormakt» skriver lederen.

Sunnmørspostens leder har også en litt for enkel tilnærming til utbygging av havvind.

Vet lederen hvor mye havvind som må til for å erstatte for eksempel gass? I 2020 hadde Tyskland et gassforbruk som tilsvarer 866,6 TWh (BP statistical review of world energy 2021) I Norge ble det i 2021 produsert 155 terawattimer (TWh). Av disse 155 TWh, produserte Norges 1304 vindmøller 11,8 TWh. I snitt produserte vindmøllene kraft bare 2,2 timer pr. dag (NVE) Legger man dette til grunn, behøver man om lag 100.000 vindmøller bare for å dekke Tysklands forbruk av gass. Som for øvrig er et veldig mye bedre miljømessig alternativ enn vindmøller.

Så er det heller ikke slik at vindmøller i havet bygger seg selv. Det krever et stort antall skip som driftes med diesel. Det vil gå med enorme mengder fossilt brensel ved en slik utbygging. Men det stopper ikke der. Slike vindparker trenger kontinuerlig vedlikehold, og dette må også utføres av skip.

Kan se langt etter målene

Tirsdag 29.06 har åpenbart følelsene tatt overhånd, og lederen fremstår som en forstyrret dommedagsprofet.

Sunnmørspostens leder skriver i denne spalten at dersom Norge ikke kan holde de årlige utslippskuttene, vil «straffen komme nesten umiddelbart». Det er for meg litt uklart hvilken straff det vises til, og hva som er nesten umiddelbart. Men ut fra resten av teksten å bedømme, er det dommedag lederen sikter til. Altså «game over» dersom ikke målene om 50 % utslippskutt i Norge innen 2030 overholdes. Jeg anbefaler Sunnmørspostens leder å ta ut tidlig pensjon, og nyte de siste åtte årene. For 50 % utslippskutt innen 2030 er bare å se langt etter. Det er helt umulig dersom levestandarden vi kjenner i dag skal opprettholdes.

Jeg synes det er uheldig at en journalist på lederplass velger å benytte sin «posisjon» til å spre kunnskapsløse påstander om energi og dommedag. De fleste skjønner at dette er tull og tøys, men hos noen kan det skape helt unødvendig frykt. At temperaturen stiger noe, vil gjøre at vi kanskje må tilpasse oss. Men det er noe helt annet enn jordens undergang.

I stedet for å ødelegge norsk natur og rasere velferdsstaten med tiltak som har null effekt på klimaet, bør Norge skru opp produksjon for å sikre Europa den reneste oljen og rikelig med gass.

I folkerike land

Jeg synes lederen heller burde spørre hva som kan gjøres i folkerike land som for eksempel Indonesia med nesten 274 millioner innbyggere, og et energiforbruk som er 93 % fossilbasert. En slik energimiks er for øvrig ikke noe som ikke er uvanlig for asiatiske land. Kina alene slipper uten nesten tre ganger så mye Co₂ som hele Europa til sammen, og disse dager planlegger i tillegg Kina og India å øke sin kullproduksjon med 700 millioner tonn i året.

Ser man på verden samlet sett, er 82,3 % av energiforbruket fossilbasert.

Norge sitter på 0,5 % av verdens påviste reservoarer, og stod for 2,3 % av oljeproduksjonen i 2020. Utslippene i Norge summerte seg til under en promille av verdens totale utslipp.