Muritunet er et ideelt AS. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene i Møre og Romsdal og Nasjonalforeningen for folkehelsen, privatpersoner og andre organisasjoner som er eiere. Ingen av eierne tar ut fortjeneste. Et eventuelt overskudd vil gå til å utvikle bedriften videre.

Brukerutvalget for Muritunet er valgt av organisasjonene FFO, Kreftforeningen og SAFO.

Helse Midt-Norge RHF setter økt fokus på rehabilitering og uttaler at for at flere pasienter skal få tilgang til rehabiliteringstjeneste, ønsker Helse Midt-Norge en dreining av tjenestene. Samtidig er det invitert til ny anbudskonkurranse med rehabiliteringsinstitusjonene i helseregionen der det legges opp til en reduksjon av tilbudet.

For Muritunet og pasientgruppen i Møre og Romsdal vil dette få svært uheldige konsekvenser.

Av oversikten over tilbud om rehabilitering utenfor sjukehusene ser vi at i Trøndelag er det tilbud om 189,5 døgn rehabiliteringsplasser fordelt på 6 institusjoner, mens det i Møre og Romsdal er en rehabiliteringsinstitusjon med i alt 50 døgnplasser i tillegg til den rehabilitering som blir drevet i spesialisthelsetjenesten i vårt fylke. Allerede her er det en skeivfordeling av rehabiliteringsplasser i forhold til geografi og demografi i vår helseregion.

I Helse Midt-Norge sin argumentasjon er det vist til godt samarbeid med kommunene for smidig overgang til langvarig oppfølging der det er behov for det. Mens erfaringer har vist at rehabiliteringstilbudet i kommunene er svært dårlig utbygd. Mange pasienter kommer hjem etter behandling uten tilbud i det hele tatt. Ofte er det pårørende som får «oppfølgingsansvaret» uten å ha spesiell kunnskap om situasjonen.

Riksrevisjonens rapport

Riksrevisjonens rapport fra vurdering av rehabiliteringstjenesten av februar 2024 understreker det manglende tilbudet i kommunene og at det har skjedd lite utvikling av tilbudet siden 2012, og de konkluderer med at: «mange pasienter får ikke rehabiliteringstjenestene de har behov for av kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.»

For Muritunet er RHF sine planer om endring/dreining av tilbudet svært urovekkende.

Muritunet er den eneste rehabiliteringsinstitusjonen i fylket utenfor spesialisthelsetjenesten. I løpet av de siste årene er 3 rehabiliteringsinstitusjoner i vårt fylke lagt ned eller omorganisert/redusert. Møre og Romsdal er et fylke med mange fjorder og fjell og det er lange reiseveier, dårlig bussforbindelser og mange ferjer.

Derfor er det viktig at de som får tilbud på Muritunet får være i ro og slipper krevende hjemreiser i helgene. Det er også viktig for pårørende, som ofte har et stort hjelpeansvar for «sine», at de får et pusterom slik at de kan fortsette å ta vare på «sine» når de kommer hjem, ofte med ny kunnskap og motivasjon for egeninnsats for å fungere bedre i hverdagen.

God rehabilitering

Muritunet har årlige brukerundersøkelser og kan dokumentere gode resultat etter opphold.

God rehabilitering gir brukerne bedre mulighet til å komme tilbake til jobb etter sjukdom/behandling og er god forebygging i forhold til reinnleggelse på sjukehus.

Befolkningen blir stadig eldre og det understrekes hvor viktig det er at alle får bo lengt mulig hjemme. I den sammenheng er det viktig at det gis god oppfølging etter sjukdom slik at det er mulig å fortsette å bo hjemme.

Dersom virksomheten ved Muritunet blir vesentlig endret kan det medføre at viktig kompetanse blir borte. Muritunet ligger i en utkant i fylket og det er lite sannsynlig at de kan opprettholde et poliklinisk tilbud med etterspørsel i nærheten. Dersom dreining av tjenesten legger opp til mer poliklinisk tilbud og mindre døgntilbud, betyr det at rehabiliteringstilbudet blir sentralisert til større sentra. Den kompetansen Muritunet har opparbeid vil dermed bli borte.

Brukerutvalget for Muritunet er sterkt bekymret for den utviklingen RHF legger opp til. Vi ønsker at Muritunet skal utvikles videre til å bli et solid rehabiliteringstilbud for pasienter i Møre og Romsdal, og at dette kan være et trygt og godt tilbud i tillegg til den rehabilitering som blir gjort i spesialisthelsetjenesten.

Etterspørsel viser at det er behov for det. For at institusjonen skal utvikle seg videre må de ha trygghet for at tilbudet kan ha muligheter til å fortsette. Så vil Muritunet, ut fra etterspørsel og den utvikling de ser i samfunnet, legge til rette for at tilbudet tilpasses pasientene sine behov.

Til slutt vil vi minne om «Lov om pasient- og brukerrettigheter» som i § 1–3 punkt C sier:

Helsehjelp: Handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie og omsorgsformål og som er utført av helsepersonell.

På vegne av brukerutvalget for Muritunet.